Ktl-icon-tai-lieu

BDHSG Lý

Được đăng lên bởi xinhtuoifunny-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ph©n phèi ch¬ng tr×nh bdhs giái lý
N¨m häc : 2010 - 2011
Buæi

Néi dung - kiÕn thøc

1
2

C¸c d¹ng bµi tËp
Bµi tËp vÒ ®Þnh luËt Pascal - ¸p suÊt cña chÊt láng.

¸p suÊt cña chÊt láng vµ chÊt khÝ

Bµi tËp vÒ m¸y Ðp dïng chÊt láng, b×nh th«ng nhau

3

Bµi tËp vÒ lùc ®Èy Asimet

4

Bµi tËp tæng hîp kiÕn thøc
C¸c m¸y c¬ ®¬n gi¶n

5
6
7

Bµi tËp tæng hîp kiÕn thøc
D¹ng 1: §Þnh thêi ®iÓm vµ vÞ trÝ gÆp nhau cña c¸c
chuyÓn ®éng

ChuyÓn ®éng c¬ häc

8

D¹ng 2: Bµi to¸n vÒ tÝnh qu·ng ®êng ®i cña chuyÓn
®éng
D¹ng3 : X¸c ®Þnh vËn tèc cña chuyÓn ®éng
D¹ng 4: TÝnh vËn tèc trung b×nh cña chuyÓn ®éng
kh«ng ®Òu

9
NhiÖt häc

1

PHẦN I - CƠ HỌC
A- ¸p suÊt cña chÊt láng vµ chÊt khÝ
I - Tãm t¾t lý thuyÕt.

1/ §Þnh nghÜa ¸p suÊt: ¸p suÊt cã gi¸ trÞ b»ng ¸p lùc trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch bÞ Ðp.
P=

F
S

Trong ®ã:

- F: ¸p lùc lµ lùc t¸c dông vu«ng gãc víi mÆt bÞ Ðp.
- S: DiÖn tÝch bÞ Ðp (m2 )
- P: ¸p suÊt (N/m2).

2/ §Þnh luËt Paxcan.
¸p suÊt t¸c dông lªn chÊt láng (hay khÝ) ®ùng trong b×nh kÝn ®îc chÊt láng (hay
khÝ) truyÒn ®i nguyªn vÑn theo mäi híng.
F
S
=
f
s

3/ M¸y dïng chÊt láng:

- S,s: DiÖn tÝch cña Pit«ng lín, Pitt«ng nhá (m2)
- f: Lùc t¸c dông lªn Pit«ng nhá. (N)
- F: Lùc t¸c dông lªn Pit«ng lín (N)
V× thÓ tÝch chÊt láng chuyÓn tõ Pit«ng nµy sang Pit«ng kia lµ nh nhau do ®ã:
V = S.H = s.h
Tõ ®ã suy ra:

(H,h: ®o¹n ®êng di chuyÓn cña Pit«ng lín, Pit«ng nhá)
F
h
=
f
H

4/ ¸p suÊt cña chÊt láng.
a) ¸p suÊt do cét chÊt láng g©y ra t¹i mét ®iÓm c¸ch mÆt chÊt láng mét ®o¹n h.
P = h.d = 10 .D . h
Trong ®ã: h lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm tÝnh ¸p suÊt ®Õn mÆt chÊt láng (®¬n vÞ m)
d, D träng lîng riªng (N/m3); Khèi lîng riªng (Kg/m3) cña chÊt láng
P: ¸p suÊt do cét chÊt láng g©y ra (N/m2)
b) ¸p suÊt t¹i mét ®iÓm trong chÊt láng.P = P0 + d.h
Trong ®ã: P0: ¸p khÝ quyÓn (N/m2);
d.h: ¸p suÊt do cét chÊt láng g©y ra;
P: ¸p suÊt t¹i ®iÓm cÇn tÝnh)
5/ B×nh th«ng nhau.
2

- B×nh th«ng nhau chøa cïng mét chÊt láng ®øng yªn, mùc chÊt láng ë hai
nh¸nh lu«n lu«n b»ng nhau.
- B×nh th«ng nhau chøa nhiÒu chÊt láng kh¸c nhau ®øng yªn, mùc mÆt tho¸ng
kh«ng b»ng nhau nhng c¸c ®iÓm trªn cïng mÆt ngang (trong cïng mét chÊt láng) cã ¸p
suÊt b»ng nhau. (h×nh bªn)

 PA = P0 + d1 .h1

 PB = P0 + d 2 .h2
P = P
 A B
6/ Lùc ®Èy Acsimet.
F = d.V

- d: Träng lîng riªng cña chÊt láng hoÆc chÊt khÝ (N/m3)
- V: ThÓ tÝch phÇn ch×m trong chÊt láng hoÆc chÊt khÝ (m3)
- F: lùc ®Èy Acsimet lu«n híng lªn trªn (N)
F < P vËt ch×m
F = P vËt l¬ löng

(P lµ träng lîng cña vËt)

F > P vËt næi
II- Bµi tËp:
(I)- Bµi tËp v...
Ph©n phèi ch¬ng tr×nh bdhs giái lý

Buæi Néi dung - kiÕn thøc C¸c d¹ng bµi tËp

 !"#$
 %&'()*+,
-  .!/%01
2
3%4!45
6789
:
6789
;
3%<!=4
>?@"A!<"BC
%<!=
D
>?E FG!A!%<
!=
H
>?-I!"J%<!=
K
>?2LJB*+%<!=
,! 
M
1
BDHSG Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BDHSG Lý - Người đăng: xinhtuoifunny-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
BDHSG Lý 9 10 184