Ktl-icon-tai-lieu

BỆNH ÁN NGOẠI KHOA

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỆNH ÁN NGOẠI KHOA
72. Bệnh án là văn bản do ai làm:
A. Do nhân viên y tế làm
B. Do thầy thuốc làm
C. Do y tá làm
D. Do sinh viên y khoa làm
E. Tất cả các câu trên đều đúng
92.
Bệnh án được làm khi
A. Ngay khi bệnh nhân vào viện
B. Ngay khi bệnh nhân được điều trị.
C. Ngay khi bệnh nhân được phẫu thuật.
D. Ngay khi bệnh nhân có diễn biến nặng.
E. Ngay khi bệnh nhân xuất viện
93.
Bệnh án ghi nhận:
A. Những vấn đề liên quan đến người bệnh.
B. Tình trạng phát sinh bệnh.
C. Tiến triển bệnh.
D. Tư tưởng và hoàn cảnh sinh sống vật chất của người bệnh.
E. Tất cả các câu trên đều đúng.
94.
Bệnh án là tài liệu rất cần thiết để:
A. Chẩn đoán bệnh đúng.
B. Theo dõi bệnh tốt và áp dụng kịp thời các phương thức điều trị đúng.
C. Theo dõi người bệnh ngoại trú.
D. Rút kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị.
E. Tất cả các câu trên đều đúng.
95.
Bệnh án có tác dụng giúp trong:
A. Công tác chuyên môn.
B. Công tác nghiên cứu khoa học.
C. Công tác quản lý hành chính.
D. Công tác pháp lý.
E. Tất cả đều đúng.
96.
Yêu cầu của bệnh án cần phải, chỉ trừ:
A. Làm kịp thời.
B. Chính xác và trung thực.
C. Làm nhanh và làm sớm.
D. Đầy đủ và chi tiết.
E. Được lưu lại.
97.
Lý do vào viện là:
A. Triệu chứng bệnh nhân khai.
B. Triệu chứng cơ năng khi thầy thuốc hỏi bệnh.
C. Triệu chứng thực thể khi thầy thuốc phát hiện.
D. Triệu chứng chủ quan khiến bệnh nhân phải đi khám bệnh.
E. Triệu chứng cơ năng và thực thể để thầy thuốc phát hiện.
98.
Khi đặt câu hỏi khi hỏi bệnh sử cần phải, chỉ trừ:
A. Câu hỏi ngắn gọn.
B. Dùng từ chuyên môn để hỏi.

C. Câu hỏi rõ ràng.
D. Câu hỏi dễ hiểu.
E. Phải biết lắng nghe bệnh nhân trả lời.
99.
Yêu cầu ghi nhận các triệu chứng khi làm bệnh sử, chỉ trừ:
A. Triệu chứng nào xuất hiện đầu tiên.
B. Tuần tự xuất hiện các triệu chứng
C. Sự xuất hiện các triệu chứng theo tuần tự thời gian.
D. Bỏ qua các triệu chứng âm tính.
E. Diễn biến của các triệu chứng.
100.
Triệu chứng cơ năng khi khám bệnh là:
A. Là những triệu chứng chủ quan do bệnh nhân cung cấp trong khi hỏi
bệnh.
B. Là những triệu chứng khách quan do bệnh nhân cung cấp trong khi hỏi
bệnh.
C. Là những rối loạn cụ thể do thầy thuốc nhận thấy ngay khi khám bệnh.
D. Câu A và B đúng.
E. Câu A và C đúng.
101.
Triệu chứng thực thể khi khám bệnh là:
A. Do bệnh nhân khai.
B. Do phát hiện khi hỏi bệnh nhân.
C. Do phát hiện khi khám bệnh qua nhìn, sờ, gõ nghe.
D. Do phát hiện khi khám và hỏi bệnh nhân.
E. Tất cả đều đúng.
102.
Để đảm bảo tính đầy đủ và chi tiết khi làm bệnh án cần:
A. Ghi đầy đủ các mục trong bệnh ...
BỆNH ÁN NGOẠI KHOA
72. Bệnh án là văn bản do ai làm:
A. Do nhân viên y tế làm
B. Do thầy thuốc làm
C. Do y tá làm
D. Do sinh viên y khoa làm
E. Tất cả các câu trên đều đúng
92. Bệnh án được làm khi
A. Ngay khi bệnh nhân vào viện
B. Ngay khi bệnh nhân được điều trị.
C. Ngay khi bệnh nhân được phẫu thuật.
D. Ngay khi bệnh nhân có diễn biến nặng.
E. Ngay khi bệnh nhân xuất viện
93. Bệnh án ghi nhận:
A. Những vấn đề liên quan đến người bệnh.
B. Tình trạng phát sinh bệnh.
C. Tiến triển bệnh.
D. Tư tưởng và hoàn cảnh sinh sống vật chất của người bệnh.
E. Tất cả các câu trên đều đúng.
94. Bệnh án là tài liệu rất cần thiết để:
A. Chẩn đoán bệnh đúng.
B. Theo dõi bệnh tốt và áp dụng kịp thời các phương thức điều trị đúng.
C. Theo dõi người bệnh ngoại trú.
D. Rút kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị.
E. Tất cả các câu trên đều đúng.
95. Bệnh án có tác dụng giúp trong:
A. Công tác chuyên môn.
B. Công tác nghiên cứu khoa học.
C. Công tác quản lý hành chính.
D. Công tác pháp lý.
E. Tất cả đều đúng.
96. Yêu cầu của bệnh án cần phải, chỉ trừ:
A. Làm kịp thời.
B. Chính xác và trung thực.
C. Làm nhanh và làm sớm.
D. Đầy đủ và chi tiết.
E. Được lưu lại.
97. Lý do vào viện là:
A. Triệu chứng bệnh nhân khai.
B. Triệu chứng cơ năng khi thầy thuốc hỏi bệnh.
C. Triệu chứng thực thể khi thầy thuốc phát hiện.
D. Triệu chứng chủ quan khiến bệnh nhân phải đi khám bệnh.
E. Triệu chứng cơ năng và thực thể để thầy thuốc phát hiện.
98. Khi đặt câu hỏi khi hỏi bệnh sử cần phải, chỉ trừ:
A. Câu hỏi ngắn gọn.
B. Dùng từ chuyên môn để hỏi.
BỆNH ÁN NGOẠI KHOA - Trang 2
BỆNH ÁN NGOẠI KHOA - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BỆNH ÁN NGOẠI KHOA 9 10 111