Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết học tập hiệu quả

Được đăng lên bởi vodanh4
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 762 lần   |   Lượt tải: 1 lần
10 bí quyết học tập hiệu quả
Tại sao có người học kém? Tại sao có người học giỏi? Thực ra học kém hay giỏi
không phải là bản chất, mà phần nhiều là do họ chưa biết đâu là những bí quyết
cần thiết để học giỏi mà thôi.
1. Chọn thời điểm và không gian yên tĩnh.
Bạn cần một không gian yên tĩnh, tránh ồn ào như vậy bạn sẽ dễ dàng tập trung hơn.
Nên ngồi gần cửa sổ, càng tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên và luồng không khí lưu thông
đều trong phòng.
2. Học buổi sáng là tốt nhất. Không thức đêm nhiều, nhất là trước kỳ thi.
Xác định thời điểm học cũng rất quan trọng. Khả năng lao động trí óc của con người tăng
dần từ sáng sớm tới gần trưa, sau đó giảm dần - sau bữa ăn trưa nên có ngủ trưa chút ít từ
20-30 phút cũng được. Hiệu suất học buổi trưa còn cao hơn buổi sáng, đặc biệt đối với
những môn học khó.
Buổi chiều có hơi giảm vào giờ ăn tối. Sau đó, dường như có một chu kỳ mới và khả năng
trí óc lại tăng dần cho tới khoảng 21 giờ, sau đó lại giảm. Không nên thức sau 22 giờ - vì
đầu óc sau một ngày làm việc dường như đã bão hòa, không còn tiếp thu thêm được nữa.
Lúc rời bàn học, các bạn có thể lật qua, lướt mau những dòng đầu của các bài đã ôn từ đầu
để xác định mình đã học được tới đâu. Làm như vậy cũng tựa như mình gởi tất cả vào tiềm
thức bộ nhớ trước khi đưa não vào giấc ngủ.
3. Ngủ không đủ sẽ làm não bộ hoạt động kém hơn bình thường.
Trung bình chúng ta cần ngủ khoảng 8 tiếng một ngày, nhiều nhất là về đêm, để cho ấn
tượng ngày hôm trước dịu nhạt, những ấn tượng ngày mới chưa hình thành, sáng sớm tỉnh
dậy có một bộ óc "mới tinh", có khả năng hoạt động tốt nhất. Vả lại, có ngủ được say thì
trong giấc ngủ vào giai đoạn có giấc mơ, cũng là lúc mà các kích thích tố tăng trưởng được
tiết ra giúp chúng mình mau lớn thêm nữa.
4. Đặt ra mục tiêu và cố gắng hết sức hoàn thành mục tiêu đó.
- Theo quy luật 90/10, cứ 10 phút bạn bỏ ra để lập kế hoạch thì bạn sẽ tiết kiệm được 90%
thời gian hoàn thành và hiệu quả công việc. - Từ bây giờ bạn hãy lấy một tờ giấy và xác
định lại mục tiêu luyện thi đại học của mình:
+ Bạn định thi đỗ trường nào?
+ Số điểm dự kiến là bao nhiêu?
+ Bạn thực sự muốn chiến thắng?
- Sau đó bạn hãy lên lịch cho từng công việc cụ thể để tiến tới mục tiêu đó. Có ai đó đã nói
rằng chúng ta không bao giờ có đủ thời gian để làm tất cả mọi việc, nhưng luôn có đủ để
làm những việc quan trọng nhất.
Mỗi ngày bạn đừng tham lam làm hết tất cả mọi việc, ôn hết tất cả các môn mà hãy lập ra
một bảng ưu tiên các môn và kế hoạch ôn từng ngày.

Khi bạn thi đại học, đươ...
10 bí quy t h c t p hi u quế
T i sao có ng i h c kém? T i sao có ng i h c gi i? Th c ra h c kém hay gi i ườ ườ
không ph i là b n ch t, mà ph n nhi u là do h ch a bi t đâu là nh ng bí quy t ư ế ế
c n thi t đ h c gi i mà thôi. ế
1. Ch n th i đi m và không gian yên tĩnh.
B n c n m t không gian yên tĩnh, tránh n ào nh v y b n s d dàng t p trung h n. ư ơ
Nên ng i g n c a s , càng ti p xúc v i ánh sáng t nhiên và lu ng không khí l u thông ế ư
đ u trong phòng.
2. H c bu i sáng là t t nh t. Không th c đêm nhi u, nh t là tr c kỳ thi. ướ
Xác đ nh th i đi m h c cũng r t quan tr ng. Kh năng lao đ ng trí óc c a con ng i tăng ườ
d n t sáng s m t i g n tr a, sau đó gi m d n - sau b a ăn tr a nên có ng tr a chút ít t ư ư ư
20-30 phút cũng đ c. Hi u su t h c bu i tr a còn cao h n bu i sáng, đ c bi t đ i v i ượ ư ơ
nh ng môn h c khó.
Bu i chi u có h i gi m vào gi ăn t i. Sau đó, d ng nh có m t chu kỳ m i và kh năng ơ ư ư
trí óc l i tăng d n cho t i kho ng 21 gi , sau đó l i gi m. Không nên th c sau 22 gi - vì
đ u óc sau m t ngày làm vi c d ng nh đã bão hòa, không còn ti p thu thêm đ c n a. ườ ư ế ư
Lúc r i bàn h c, các b n có th l t qua, l t mau nh ng dòng đ u c a các bài đã ôn t đ u ướ
đ xác đ nh mình đã h c đ c t i đâu. Làm nh v y cũng t a nh mình g i t t c vào ti m ượ ư ư
th c b nh tr c khi đ a não vào gi c ng . ư ư
3. Ng không đ s làm não b ho t đ ng kém h n bình th ng. ơ ườ
Trung bình chúng ta c n ng kho ng 8 ti ng m t ngày, nhi u nh t là v đêm, đ cho n ế
t ng ngày hôm tr c d u nh t, nh ng n t ng ngày m i ch a hình thành, sáng s m t nh ư ướ ượ ư
d y có m t b óc "m i tinh", có kh năng ho t đ ng t t nh t. V l i, có ng đ c say thì ượ
trong gi c ng vào giai đo n có gi c m , cũng là lúc mà các kích thích t tăng tr ng đ c ơ ưở ượ
ti t ra giúp chúng mình mau l n thêm n a.ế
4. Đ t ra m c tiêu và c g ng h t s c hoàn thành m c tiêu đó. ế
- Theo quy lu t 90/10, c 10 phút b n b ra đ l p k ho ch thì b n s ti t ki m đ c 90% ế ế ư
th i gian hoàn thành và hi u qu công vi c. - T bây gi b n hãy l y m t t gi y và xác
đ nh l i m c tiêu luy n thi đ i h c c a mình:
+ B n đ nh thi đ tr ng nào? ườ
+ S đi m d ki n là bao nhiêu? ế
+ B n th c s mu n chi n th ng? ế
- Sau đó b n hãy lên l ch cho t ng công vi c c th đ ti n t i m c tiêu đó. Có ai đó đã nói ế
r ng chúng ta không bao gi có đ th i gian đ làm t t c m i vi c, nh ng luôn có đ đ ư
làm nh ng vi c quan tr ng nh t.
M i ngày b n đ ng tham lam làm h t t t c m i vi c, ôn h t t t c các môn mà hãy l p ra ế ế
m t b ng u tiên các môn và k ho ch ôn t ng ngày. ư ế
Bí quyết học tập hiệu quả - Trang 2
Bí quyết học tập hiệu quả - Người đăng: vodanh4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bí quyết học tập hiệu quả 9 10 611