Ktl-icon-tai-lieu

Bia Dm

Được đăng lên bởi Thắng Hồ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé X©y dùng

§Þnh møc dù to¸n
x©y dùng c«ng tr×nh
PhÇn

L¾p ®Æt

 HÖ thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh
 èng vµ phô tïng èng
 b¶o «n ®êng èng, phô tïng vµ thiÕt
bÞ
 khai th¸c níc ngÇm
(C«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1777/BXD-VP ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2007
cña Bé X©y dùng).

Hµ néi - 2007

...
Bé X©y dùng
§Þnh møc dù to¸n
x©y dùng c«ng tr×nh
PhÇn
L¾p ®Æt
HÖ thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh
èng vµ phô tïng èng
bo «n ®êng èng, phô tïng vµ thiÕt
bÞ
khai th¸c níc ngÇm
(C«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1777/BXD-VP ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2007
cña Bé X©y dùng).
Hµ néi - 2007
Bia Dm - Người đăng: Thắng Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bia Dm 9 10 591