Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản họp nhóm

Được đăng lên bởi Euro ViNa
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LDAO3_1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP_ TỰ DO_ HẠNH PHÚC.

BIÊN BẢN HỌP KIỂM ĐIỂM NHÓM
1. Mục đích:
Cùng xem xét lại quá trình làm việc nhóm trong môn h ọc này, đánh giá
các ưu nhược điểm của nhóm, của các thành viên, khi ển trách nh ững
điều sai của các thành viên. cùng thảo luận về hiệu quả trong th ời gian
qua.
2. Thời gian, địa điểm, thành phần:
3. Thời gian: 5 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2013
4. Địa điểm: tầng 2 quán café Điểm Hẹn
5. Thành phần: 4 thành viên của nhóm. Chủ trì: Phạm Thị Thắm
6. Nội dung cuộc họp
1. Tổng kết các kết quả đạt được, chưa đạt được.
7. Đánh giá lại các tiến trình hoạt động của nhóm
8. Thảo luận về bài báo cáo cuối cùng
9. Nhận xét của nhóm đối với từng thành viên
10.
Đưa ra kết luận tổng kết.
11.Tiến trình cuộc họp
1. Xem lại các bảng báo cáo huấn luyện (từ số 1 đến số 5)

• Buổi số 1 và số 2 còn khá nhiều hạn chế, đặc biệt là buổi số 1, các học viên
chưa hào hứng tham gia, hoạt động đơn giản và khá nhàm chán, các thành
viên trong nhóm (HLV) không có sự phối hợp, chưa ăn khớp khiến lộ đề về
bản đồ.
• Các học viên đánh giá khá tệ trong khâu tổ chức.
• Nhóm khá khó khăn trong việc truyền thông, kêu gọi học viên nên số lượng
tham gia chưa đảm bảo.
• Chưa có sự kiểm soát các học viên, trong buổi huấn luyện số 4 các bạn tranh
luận ở hoạt động 2 khá lộn xộn và ồn ào, vượt khỏi tầm kiểm soát của nhóm.
• Buổi số 2 và số 3 bị trễ giờ so với kế hoạch dự kiến nhưng trong buổi số 4 và
5 đã khắc phục.

LDAO3_1

• Có sự cải thiện đáng kể từ buổi số 3, kế hoạch có sự liên kết chặt chẽ giữa các
phần, giữa các HLV và học viên.
• Mặc dù được duyệt đầu tiên nhưng việc chỉnh sửa kế hoạch huấn luyện, suy
nghĩ thay đổi hoạt động còn chậm nên không đủ số lượng buổi huấn luyện
12.
Hoạt động xã hội
• Chậm trễ trong việc liên lạc với tổ chức ICS, khiến buổi đầu tiên phải hoãn lại
so với dự kiến
• Nguồn tài liệu được tài trợ khá phong phú nhưng nhóm chưa khai thác hết
thông tin
• Khi tổ chức thảo luận thì các bạn tham gia khá rụt rè khi đưa ra ý kiến hay vấn
đề thảo luận (vì đây là vấn đề nhạy cảm)
• Việc tìm hiểu thời gian hoạt động của các quán café chưa kỹ nên phí thời gian
đi khảo sát
• Được sự hỗ trợ và giúp đỡ nhiệt tình từ bên ngoài, các tổ chức ủng hộ và kêu
gọi quyền cho người LGBT
• Xây dựng được kênh thông tin và truyền thông online (love4life.tk) để tuyên
truyền giới thiệu về LGBT, kêu gọi sự đồng cảm, chống kỳ thị, thu hút sự
quan tâm từ bên ngoài ….
• Thảo luận về bảng báo cáo cuối cùng

Đánh giá từng thành viên
Phạm Thị Thắm:...
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ C L P_ T DO_ H NH PHÚC.
BIÊN B N H P KI M ĐI M NHÓM
1. M c đích:
Cùng xem xét l i quá trình làm vi c nhóm trong môn h c này, đánh giá
các u nh c đi m c a nhóm, c a các thành viên, khi n trách nh ngư ượ
đi u sai c a các thành viên. cùng th o lu n v hi u qu trong th i gian
qua.
2. Thời gian, địa điểm, thành phần:
3. Th i gian: 5 gi ngày 27 tháng 11 năm 2013
4. Đ a đi m: t ng 2 quán café Đi m H n
5. Thành ph n: 4 thành viên c a nhóm. Ch trì : Ph m Th Th m
6. Nội dung cuộc họp
1. T ng k t các k t qu đ t đ c, ch a đ t đ c. ế ế ượ ư ượ
7. Đánh giá l i các ti n trình ho t đ ng c a nhóm ế
8. Th o lu n v bài báo cáo cu i cùng
9. Nh n xét c a nhóm đ i v i t ng thành viên
10. Đ a ra k t lu n t ng k t.ư ế ế
11.Tiến trình cuộ c họp
1. Xem l i các b ng báo cáo hu n luy n (t s 1 đ n s 5) ế
Buổi số 1 và số 2 còn khá nhiều hạn chế, đặc biệt là buổi số 1, các học viên
chưa hào hứng tham gia, hoạt động đơn giản và khá nhàm chán, các thành
viên trong nhóm (HLV) không có sự phối hợp, chưa ăn khớp khiến lộ đề về
bản đồ.
Các học viên đánh giá khá tệ trong khâu tổ chức.
Nhóm khá khó khăn trong việc truyền thông, kêu gọi học viên nên số lượng
tham gia chưa đảm bảo.
Chưa có sự kiểm soát các học viên, trong buổi huấn luyện số 4 các bạn tranh
luận ở hoạt động 2 khá lộn xộn và ồn ào, vượt khỏi tầm kiểm soát của nhóm.
Buổi số 2 và số 3 bị trễ giờ so với kế hoạch dự kiến nhưng trong buổi số 4 và
5 đã khắc phục.
LDAO3_1
Biên bản họp nhóm - Trang 2
Biên bản họp nhóm - Người đăng: Euro ViNa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biên bản họp nhóm 9 10 691