Ktl-icon-tai-lieu

biên bản kiểm kê thiết bị dạy học

Được đăng lên bởi tiensi-loptruong-anhdeptrai-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG TH&THCS KIM ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
TỔ KIỂM KÊ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Thành, ngày 27 tháng 12 năm 2013

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TTB DẠY HỌC
( Năm học 2013 – 2014)
I. Thời gian
Bắt đầu từ lúc 8 giờ 00 phút, Tổ kiểm kê Trường TH&THCS Kim Đồng đã
tiến hành kiểm kê TBDH đầu năm học 2013 – 2014.
II.Thành phần tham gia gồm:
01. Bà Lê Thị Minh Tâm – Tổ trưởng tổ kiểm kê.
02. Ông Nguyễn Tiến Sĩ – Phụ trách thiết bị trường học.
03. Ông Nguyễn Thanh Hương – Thư Ký.
04. Bà Lê Hồng Nhã – Thành viên.
05. Bà Lê Thị Ngân – Tổ trưởng tổ 1 - Thành viên.
06. Bà Trần Thị Mỹ Hòa – Tổ trưởng tổ 2 - Thành viên
07. Bà Hoàng Thị Hội – Tổ trưởng tổ 3 - Thành viên.
08. Bà Nguyễn Thị Cảnh Hồng – Tổ trưởng tổ 4 - Thành viên.
09. Bà Đỗ Thị Nguyệt Nga – Tổ trưởng tổ 5 - Thành viên.
III. Nội dung kiểm kê:
Kiểm kê toàn bộ trang thiết bị dạy học ở các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 9.
IV. Kế hoạch kiểm tra:
- Tổ trưởng phân công các thành viên trong tổ.
- Sau khi thảo luận kế hoạch kiểm kê, tổ thống nhất với kế hoạch của tổ
trưởng và tiến hành kiểm kê.
V. Kết quả:
Sau một buổi làm việc, ban kiểm kê đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm kê thiết bị
dạy cuối học kỳ I năm học 2013 – 2014 kết quả như sau:
- Số lượng đồ dùng dạy học còn sử dụng được (có danh mục kèm theo).
- Số lượng đồ dùng bị hỏng (có danh mục kèm theo).
- Đối chiếu với kết quả kiểm kê ngày 09 tháng 08 năm 2013 đến nay, trang
thiết bị vẫn được quản lí tốt, không có hiện tượng thất thoát, một số thiết bị bị hỏng
( trong định mức cho phép) do quá trình sử dụng.
- Trang thiết bị hiện còn lại trong phòng thiết bị vẫn tạm thời đáp ứng được
nhu cầu sử dụng trong quá trình dạy – học của năm học 2013 – 2014.
Kết quả thống kê được thể hiện rõ trong danh mục kiểm kê kèm theo biên bản.
VI. Kiến nghị của tổ kiểm kê
- Đề nghị cán bộ phụ trách phòng thiết bị có kế hoạch sửa chửa những thiết bị
hư hỏng có thể sửa chửa được.
- Đề nghị thanh lý những thiết bị đã hỏng theo danh mục.

- Lập ra danh mục những thiết bị hỏng và hiện đã hết hạn sử dụng để trình lên
cấp trên xin cấp thiết bị mới để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong quá trình dạy – học
của năm học 2013 – 2014.
- Tăng cường công tác bảo quản, bảo dưởng trang thiết bị.
- Tăng cường sử dụng những trang thiết bị lâu nay ít được sử dụng.
Biên bản kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày và được lập thành 02 bản có giá trị
như nhau. Nhà trường lưu 01 bản và...

 !"#$%"&'(!()

**+*,-./

0(12324'
!"!#$%&'(')*+,-&.
/&0&!"!#1'&2
0(5'(!(6'7(483243983
204#56&7 $%8& !"!#2
29&:;&/&*<=>$?/@5$%&2
29&:;&A&'%B&%+C2
204#'-&.0&D#&2
E204#57& $%8& F0&D#&2
G20$&56H'IA $%8& F0&D#&
J20'K0&5'L $%8& F0&D#&2
20:;&5)M&'-& $%8& F0&D#&2
N20,O5:PA $%8& EF0&D#&2
02$:'3;2<8;=3
+"!#K0&@L$A&/@5QR:8?!STT/&TN2
0>(%&(;2<87?43
F $%8&7&U&?0&D#&$K& 2
F*A!MKV&!/KR!"!#S&&WDT!/KRXA
$%8&D0/&0&!"!#2
0>7@:AB
*AL@ 0DP@A&!"!#.K0&0&&PD>!"!#/@5
QR:S!YZ&!/[M&%\A3
F*S%]&-Q^&QR:I&\_Q>&%]`QA&>!abK2
F*S%]&-Q^&@5c&`QA&>!abK2
F,S/DT!/[M!"!#&0:N?&&/&&A:$A&
/@5Dd&%][M&eS!U&`P&%]&WK?L\S/@5@5c&
$K&5&fKgQK[?$h&\_Q>&2
F$A&/@5P&I&R$K&I&/@5Dd&R?f&%]
&\_Q>&$K&[?$h&QR:XA&2
+/[MS&!#%]"P&$i$K&QA&>!"!#!abK@#&@M&2
02>''3(CD47E;2<8;=
F,j&5?&@L>$?I&/@5`!/KR\_A_A&k&/@5
%c&`"\_A_A%]2
F,j&5A&C&k&/@5.c&bKQA&>2
biên bản kiểm kê thiết bị dạy học - Trang 2
biên bản kiểm kê thiết bị dạy học - Người đăng: tiensi-loptruong-anhdeptrai-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
biên bản kiểm kê thiết bị dạy học 9 10 395