Ktl-icon-tai-lieu

Biến đổi Fourier, laplace

Được đăng lên bởi thupt0801
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. LOẠI CÂU HỎI 1 ĐIỂM
Câu 1:
Cho hàm biến phức f  z  cos 2 z , tính f '  i  .
Bài giải:
Ta có: f  z   cos 2 z  2 cos z cos z  2 cos z 
Vậy: f  z   sin 2z  f  i   sin 2i




sin z    sin 2z

Câu 2:

i 
.
 3

'
Cho hàm biến phức f  z  e 2 z , tính f 

Bài giải:
Ta có:
Vậy:


2 z   2 z  e 2 z 2e 2 z
f  z  
e




i
2i
2
 i 
f  z  2e 2z  f 
 2e 3 2e 3
 3 

2
2 

2 cos
 i sin
  1  i 3
3
3 


Câu 3:
Cho hàm biến phức f  z  , thoả mãn f '  z  6z  1 và f 1  i  9i .
Bài giải:
Từ: f '  z  6 z  1  f  z  f '  z dz  6 z  1dz 

6z 2
 z  c 3 z 2  z  c
2

 f  z  3 z 2  z  c





 f 1  i  31  i   1  i   c 3 1  2i  i 2  1  i  c 5i  1  c
mà f 1  i  9i  5i  1  c 9i  c 4i  1
2

Vậy: f  z  3z 2  z  c 3z 2  z  4i  1

Câu 4:
Tìm biến đổi Laplace F(s) = L {tsin3t}.
1

Bài giải:
Áp dụng:
Ta có:

dn
L t n x  t    1 n
X s 
ds n





L t. sin 3t    1

Vậy: F  s  

d 
3
ds  s 2  3 2


   3
2
2

 s 3



6s

  2

s 9





2

6s
s  9s 2
4

Câu 5:
Tìm biến đổi Laplace F(s) = L {e-2tcos22tsin3t}.
Bài giải:
1
Ta có: cos 2 2t sin 3t  1  cos 4t  sin 3t
2
1
1
 sin 3t   sin 3t cos 4t 
2
2
1
1 1
 sin 3t    sin 7t  sin t 
2
2 2
1
1
1
Vậy: F  s   L e  2t sin 3t  L e  2t sin 7t  L e  2t sin t
2
4
4
1
3
1
7
1
1



2
2
2
2
2  s  2  3
4  s  2  7
4  s  2  2  12

Câu 6:
Tìm biến đổi Laplace F(s) = L {e-4tsin23t}.
Bài giải:


1  cos 6t  

2



 4t
2
 4t 
Ta có: F  s   L e sin 3t  L  e 


1
1
 L e  4 t   L e  4t cos 6t 
2
2

1 1
1
 s  4
 
 
2 s  4 2  s  4 2  6 2

Câu 7:
Tìm biến đổi Laplace F(s) = L { t3e-2t}.
Bài giải:
2

3  2t
Ta có: F  s   L t e  

d3  1 
6
 
3 
ds  s  2 
 s  2 4

Câu 8:
Tìm biến đổi Laplace F(s) = L {(4cos3t – 5sin2t)ch2t}.
Bài giải:


Ta có: F  s   L (4cos3t - 5sin2t)ch2t  L (4cos3t - 5sin2t)

e 2t  e  2t 

2



4
4
5
5
 L e 2t cos3t  L e -2t cos3t - L e 2t sin2t - L e -2t sin2t
2
2
2
2



4  s  2
4  s  2
5
2
5
2



2
2
2
2  s  2   9 2  s  2  9 2  s  2   4 2  s  2  2  4

Câu 9:
Tính

 7 4   5 4 
.
 3

Bài giải:
3
1
3
1
 3 4  1 4 
 3 4  1 4 
4
4
Ta có:  7 4   5 4  1  3 4  1  1 4   4
4
 3 
 2  1
2!
2!
3

3

3




16
16
3
3
2
2
16
 3 4  1  3 4 
sin
16
4 
2 
2  3...
A. LOẠI CÂU HỎI 1 ĐIỂM
Câu 1:
Cho hàm biến phức
zcoszf
2
, tính
if
'
.
Bài giải:
Ta có:
zsinzsinzcoszcoszcoszcoszf 222
2
Vậy:
isinifzsinzf 22
Câu 2:
Cho hàm biến phức
z
ezf
2
, tính
3
i
f
'
.
Bài giải:
Ta có:
z2
e2
z2
ez2
z2
ezf
Vậy:
3
i2
e2
3
i
2
e2
3
i
f
z2
e2zf
Câu 3:
Cho hàm biến phức
zf
,
thoả mãn
16 zzf
'
iif 91
.
Bài giải:
Từ:
czzcz
z
dzzdzzfzfzzf
2
2
''
3
2
6
1616
czzzf
2
3
ciciiiciiif 1512131131
2
2
1491591 iciciiif
Vậy:
1433
22
izzczzzf
Câu 4:
Tìm biến đổi Laplace F(s) = L {tsin3t}.
1
Biến đổi Fourier, laplace - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến đổi Fourier, laplace - Người đăng: thupt0801
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Biến đổi Fourier, laplace 9 10 204