Ktl-icon-tai-lieu

biến đổi khí hậu

Được đăng lên bởi Cybercist Le
Số trang: 276 trang   |   Lượt xem: 9460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆN KHOA HỌC
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG
----------------------------------------------

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
VÀ TÁC ĐỘNG Ở VIỆT NAM

	

Những người thực hiện:
TS. Nguyễn Văn Thắng
GS.TS. Nguyễn Trọng Hiệu
PGS.TS. Trần Thục
ThS. Phạm Thị Thanh Hương
CN. Nguyễn Thị Lan
CN. Vũ Văn Thăng
Hiệu đính tài liệu :
KS. Lê Nguyên Tường
KS. Trần Văn Sáp

Hà Nội - 2010

MỤC LỤC
MỤC LỤC................................................................................................ ii
MỤC LỤC BẢNG BIỂU......................................................................viii
MỤC LỤC HÌNH VẼ...............................................................................x
LỜI GIỚI THIỆU................................................................................. xi
THUYẾT MINH VẮN TẮT................................................................ xiv
PHẦN I....................................................................................................1
.
MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU...............................1
PHẦN II................................................................................................72
KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU............................. 72
Chương 1..........................................................................................................73
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU................................................................73
1.1. Khí nhà kính............................................................................................73
1.1.1. Các khí nhà kính, nguồn gốc và đặc điểm.........................73
1.1.2. Tiềm năng nóng lên toàn cầu ................................................75
1.1.3. Các kịch bản phát thải khí nhà kính....................................76
1.1.4. Lượng phát thải khí nhà kính................................................78
.
1.1.5. Nồng độ khí nhà kính trong khí quyển..............................79
.
1.1.6. Cưỡng bức bức xạ (Radiative Forcing) của các khí nhà
kính chính (CO2, CH4, N2O, O3)............................................................81
1.2. Một số biểu hiện của BĐKH quan trắc được trong 150 năm qua	
..............................................................................................................................81
1.2.1. Biến đổi khí hậu toàn cầu........................................................81
1.2.2. Biến đổi khí hậu trong tầng đối lưu của khí quyển.......85
1.3. Kịch bản biến đổi khí hậu..................................
VIỆN KHOA HỌC
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG
----------------------------------------------
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
VÀ TÁC ĐỘNG Ở VIỆT NAM
Những người thực hiện:
TS. Nguyễn Văn Thắng
GS.TS. Nguyễn Trọng Hiệu
PGS.TS. Trần Thục
ThS. Phạm Thị Thanh Hương
CN. Nguyễn Thị Lan
CN. Vũ Văn Thăng
Hiệu đính tài liệu :
KS. Lê Nguyên Tường
KS. Trần Văn Sáp
Hà Nội - 2010
biến đổi khí hậu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
biến đổi khí hậu - Người đăng: Cybercist Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
276 Vietnamese
biến đổi khí hậu 9 10 30