Ktl-icon-tai-lieu

Biến động

Được đăng lên bởi thaoco
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các bài viết cần nêu được một số ý chính sau:
* Cảm tưởng về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”:
- Thể hiện được bản chất truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên các
lĩnh vực chiến đấu, công tác, trong các mối quan hệ, trong thực hiện nhiệm
vụ quốc tế...
- Qua các kỷ niệm hoặc các cảm nghĩ đó làm ngời sáng lên phẩm chất Bộ
đội Cụ Hồ.
- Khẳng định lòng tự hào về bản chất truyền thống, phẩm chất cao đẹp của
“Bộ đội Cụ Hồ”, cổ vũ động viên mọi người hăng hái thi đua góp phần xây
dựng đất nước, quê hương, xây dựng quân đội.
- Làm cho các tầng lớp nhân dân hoặc đặc biệt là thế hệ trẻ thêm tin tưởng
yêu mến, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia giữ gìn và phát
huy bản chất truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
* Trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
XHCN:
- Khẳng định lòng tự hào về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm
trong lịch sử của dân tộc và quân đội ta.
- Thế hệ trẻ ngày nay thêm tin tưởng, yêu mến, nêu cao tinh thần trách
nhiệm trong việc tham gia giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
- Bối cảnh và xu thế phát triển của thế giới hiện nay, mối quan hệ giữa Việt
Nam và các nước trên thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp và
khó lường.
- Những yêu cầu mới trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc hiện nay,
đòi hỏi thế hệ trẻ phải thực hiện tốt những giải pháp sau:
+ Về nhận thức:
+ Về hành động:
- Bài viết liên hệ tình hình Biển Đông hiện nay, mối quan hệ giữa Việt Nam
và Trung Quốc khiến giới trẻ nghĩ gì và làm gì.
- Liên hệ đến công việc hiện tại đang làm góp phần gì trong công cuộc bảo
vệ Tổ quốc.
“Bộ đội Cụ Hồ” là biểu tượng cao đẹp của Quân đội nhân dân Việt
Nam “Bộ đội Cụ Hồ” - người chiến sĩ quân đội nhân dân - là những người
có lý tưởng cao đẹp, những người nghĩa nặng tình sâu, luôn chịu đựng gian
khổ, khắc phục khó khăn… thấm nhuần tinh thần yêu nước, thương dân, tinh
thần nhân đạo, nhân văn cao cả, tinh thần dân chủ và sự quên mình, lòng tôn
trọng và niềm tin vào con người, vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và nhân

loại. Bước ra từ trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, và cũng là chủ thể
viết nên những trang sử ấy, lực lượng Quân đội nhân dân đã khắc ghi tên
mình trong bảng vàng chiến công của dân tộc ngay từ những năm tháng đất
nước còn trong khói lửa chiến tranh, nhân dân còn khổ cực, lầm than dưới
ách đô hộ của bè lũ cướp nước và bán nước. Chính các anh đã trở thành hiện
thực đẹp nhất, sinh động nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Còn chúng tôi, lớp thanh ni...
Các bài viết cần nêu được một số ý chính sau:
* Cảm tưởng về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”:
- Thể hiện được bản chất truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên các
lĩnh vực chiến đấu, công tác, trong các mối quan hệ, trong thực hiện nhiệm
vụ quốc tế...
- Qua các kỷ niệm hoặc các cảm nghĩ đó làm ngời sáng lên phẩm chất Bộ
đội Cụ Hồ.
- Khẳng định lòng tự hào về bản chất truyền thống, phẩm chất cao đẹp của
“Bộ đội Cụ Hồ”, cổ vũ động viên mọi người hăng hái thi đua góp phần xây
dựng đất nước, quê hương, xây dựng quân đội.
- Làm cho các tầng lớp nhân dân hoặc đặc biệt là thế hệ trẻ thêm tin tưởng
yêu mến, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia giữ gìn và phát
huy bản chất truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
* Trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
XHCN:
- Khẳng định lòng tự hào về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm
trong lịch sử của dân tộc và quân đội ta.
- Thế hệ trẻ ngày nay thêm tin tưởng, yêu mến, nêu cao tinh thần trách
nhiệm trong việc tham gia giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
- Bối cảnh và xu thế phát triển của thế giới hiện nay, mối quan hệ giữa Việt
Nam và các nước trên thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp và
khó lường.
- Những yêu cầu mới trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc hiện nay,
đòi hỏi thế hệ trẻ phải thực hiện tốt những giải pháp sau:
+ Về nhận thức:
+ Về hành động:
- Bài viết liên hệ tình hình Biển Đông hiện nay, mối quan hệ giữa Việt Nam
và Trung Quốc khiến giới trẻ nghĩ gì và làm gì.
- Liên hệ đến công việc hiện tại đang làm góp phần gì trong công cuộc bảo
vệ Tổ quốc.
“Bộ đội Cụ Hồ” biểu tượng cao đẹp của Quân đội nhân dân Việt
Nam “Bộ đội Cụ Hồ” - người chiến quân đội nhân dân - những người
tưởng cao đẹp, những người nghĩa nặng nh sâu, luôn chịu đựng gian
khổ, khắc phục khó khăn… thấm nhuần tinh thần yêu nước, thương dân, tinh
thần nhân đạo, nhân văn cao cả, tinh thần dân chủ và sự quên mình, lòng tôn
trọng và niềm tin vào con người, vào sự nghiệp giải phóng dân tộc nhân
Biến động - Trang 2
Biến động - Người đăng: thaoco
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biến động 9 10 314