Ktl-icon-tai-lieu

biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra

Được đăng lên bởi thty1-umt
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Mét sè biÖn ph¸p vÒ c«ng t¸c kiÓm tra néi bé
cña
HiÖu tr ëng Trêng TiÓu häc.
PhÇn I:

®Æt vÊn ®Ò

1. Lý do chän ®Ò tµi:
Tríc sù bïng næ cña th«ng tin, sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ
trªn thÕ giíi hiÖn nay, th× gi¸o dôc cã vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc ph¸t
triÓn nguån nh©n lùc - Nh©n tè trung t©m cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi. Trong
nÒn kinh tÕ tri thøc cña thÕ kû XXI, cµng kh¼ng ®Þnh vai trß to lín cña con ngêi
trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi Quèc gia. §Ó ®a níc ta héi nhËp víi c¸c níc
trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, §¶ng vµ nhµ níc ta x¸c ®Þnh: “Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
lµ Quèc s¸ch hµng ®Çu”. Trong NghÞ quyÕt Trung ¬ng II kho¸ VIII ®· nªu:
“NhiÖm vô vµ môc tiªu c¬ b¶n cña gi¸o dôc lµ nh»m x©y dùng vµ ®µo t¹o nh÷ng
con ngêi vµ thÕ hÖ thiÕt tha g¾n bã víi lý tëng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x·
héi, cã ®¹o ®øc trong s¸ng, cã ý chÝ kiªn cêng, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc,
C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸”. §ång thêi ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc nãi
chung vµ ph¸t triÓn gi¸o dôc TiÓu häc nãi riªng nh»m gãp phÇn: “N©ng cao d©n
trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi, phôc vô C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸
®Êt níc, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, v× môc tiªu d©n giµu níc
m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh”. Kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng cña gi¸o
dôc vµ ®µo t¹o - §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX §¶ng céng s¶n ViÖt Nam
chØ râ: “Ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc quan träng
thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn- ®¹i ho¸ ®Êt níc, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t
huy nguån lùc con ngêi - yÕu tè c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn x· héi, t¨ng trëng kinh tÕ
nhanh vµ bÒn v÷ng”. Nh vËy §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· ®Æt ra cho gi¸o dôc mét träng
tr¸ch lín - ®ßi hái Ngµnh gi¸o dôc ph¶i lµm nh thÕ nµo ®Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu
cña x· héi. §ã lµ nh÷ng con ngêi cã phÈm chÊt tèt, cã søc khoÎ, n¨ng ®éng, s¸ng
t¹o.
ChÊt lîng gi¸o dôc ë TiÓu häc tèt sÏ t¹o nÒn mãng v÷ng ch¾c cho viÖc n©ng cao
chÊt lîng gi¸o dôc ë bËc häc tiÕp theo. Mét nhµ trêng cã chÊt lîng gi¸o dôc tèt khi
ngêi HiÖu trëng cña trêng ®ã ph¶i biÕt lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý cña m×nh. Tøc lµ
ph¶i thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c chøc n¨ng qu¶n lý trong chu tr×nh qu¶n lý, ®ã lµ
c¸c chøc n¨ng: lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc, chØ ®¹o, kiÓm tra.
Víi c¸c chøc n¨ng trªn, chøc n¨ng kiÓm tra ®îc coi lµ chøc n¨ng quan träng c¬
b¶n. Tuy nã lµ kh©u cuèi cïng kÕt thóc mét chu tr×nh qu¶n lý nhng nã l¹i lµ tiÒn
®Ò ®Ó t¹o lËp mét chu tr×nh qu¶n lý tiÕp theo phï hîp h¬n. V× chØ cã kÓm tra th×...
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Mét sè biÖn ph¸p vÒ c«ng t¸c kiÓm tra néi bé
cña HiÖu trëng Trêng TiÓu häc.
PhÇn I: ®Æt vÊn ®Ò
1. do cn ®Ò tµi :
Tríc sù bïng næ cña th«ng tin,ph¸t triÓn nh b·o a khoa häc c«ng ng
trªn thÕ gi hiÖn nay, t gi¸o dôc cã vai thÕt søc quan träng trong viÖc ph¸t
triÓn nguån nh©nc - Nh©ntrung m cña sù pt triÓn kinh tÕ-héi. Trong
n kinh tri thøc cña thÕ XXI, cµng kh¼ng ®Þnh vai trß to lína con ngêi
trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi Quèc gia. §Ó ®a níc ta héi nhËp víi c¸c níc
trong khu vùc vµ tn thÕ gi, §¶ng vµ nc ta x¸c ®Þnh: “Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Quèc s¸ch hµng ®Çu”. Trong Ng quyÕt Trung ¬ng II kho¸ VIII ®· nªu:
NhiÖm vô vµ môc tiªu c¬ b¶n cña gi¸o dôc lµ nh»m x©y dùng vµ ®µo t¹o nh÷ng
con ngêi t thiÕt tha g¾n víi lý tëng ®éc lËp d©n téc chñ nghÜa
héi, ®¹o ®øc trong ng, ý chÝ kiªn cêng, y dùng o Tæ quèc,
C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸”. §ång thêi ph¸t triÓn nghiÖp gi¸o dôc nãi
chungph¸t triÓn gi¸o dôc TiÓu häc nãi riªng nh»m gãp phÇn:N©ng cao d©n
trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi, phôc vô C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸
®Êt c, ®¸p øng u cÇu x©y ng vµ b¶o vÖ Tæ quèc,môc tiªu n giµu níc
m¹nh, x· héi ng b»ng n chñ v¨n minh”. Kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng cña gi¸o
c ®µo t¹o - §¹i i ®¹i biÓu tn quèc lÇn thø IX §¶ng ng s¶n Vt Nam
chØ râ: “Ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o mét trong nh÷ng ®éng lùc quan träng
thóc ®Èy nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn- ®¹i ho¸ ®Êt níc, ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t
huy nguån lùc con ngêi - u c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn x· héi, t¨ng trëng kinh
nhanh vµ bÒn v÷ng”. Nh vËy §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· ®Æt ra cho gi¸o dôct träng
tr¸ch lín - ®ßi hái Ngµnh gi¸o dôc ph¶i lµm nh thÕ nµo ®Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu
a x· héi. §ã lµ nh÷ng con ngêi cã pm chÊt tèt, cã søc khoÎ, n¨ng ®éng, s¸ng
o.
ChÊt lîng gi¸o dôc ë TiÓu häc tèt sÏ t¹o nÒn mãng v÷ng ch¾c cho viÖc n©ng cao
chÊt lîng gi¸o dôc ë bËc häc tiÕp theo. Mét ntrêng cã ct lîng gi¸oc tèt khi
ngêi Hu trëng cña trêng ®ã pi biÕt m tèt c«ng t¸c qu¶ncña m×nh. Tøc
phi thùc hiÖn hiÖu qu c¸c chøc n¨ng qn lý trong chu tr×nh qun lý, ®ã
c¸c cc n¨ng: lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc, chØ ®¹o, kiÓm tra.
i c¸c chøc n¨ng tn, chøc n¨ng kiÓm tra ®îc coi lµ chøc n¨ng quan tng c¬
n. Tuy nã kh©u cuèi cïng t thóc t chu tr×nh qnnhng nã l¹i tiÒn
®Ò ®Ó t¹o lËp mét chu tr×nh qu¶n tiÕp theo phï hîp n. chØ kÓm tra th×
HiÖu trëng míi ph¸t hiÖn ra nh÷ng sai sãt, lÖchc, nh÷ng viÖc lµm tèt, chat cña
gi¸o viªn, häc sinh...®Ó®ã ®éng viªn, khen ngîi, phª b×nh, nc nhë, uèn n¾n,
®iÒu chØnh, kÞp thêi gióp ®ì hä hoµn tnh nhiÖm vô. Vµ chØ cã km tra tHiÖu
trëng míi cã ®îc kªnh th«ng tin nc, c¨n cøo ®ã HiÖu trëng ®u chØnh l¹i chu
tr×nh qn lý cña m×nh cho p hîp n, hu q h¬n.
XuÊt pt tõ t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kiÓm tra néi bé Trêng häc nãi chung
c«ng t¸c kiÓm tra néi bé Trêng TiÓu häc cña HiÖu trëng nãi riªng. Céng víi sù
t©m ®¾c, ham muèn c háia b¶n th©n vÒ vÊn ®Ò nµy nªn t«i quyÕt ®Þnh chän
ng C«ng ChÝnh Tr êng TiÓu häc x T©n Nguyªn·
1
biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra - Người đăng: thty1-umt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra 9 10 616