Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp dạy tốt phân môn Tập đọc lớp 4

Được đăng lên bởi Hong Nguyen
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm

§Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p ®Ó d¹y tèt ph©n m«n TËp ®äc líp 4

I.ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lý luận:
- Trong các môn học thì môn Tiếng Việt có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt
động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ được thể hiện qua bốn kỹ
năng:’’ Nghe – Nói - Đọc - Viết”. Trong đó đọc là một kỹ năng chuyển dạng chữ viết
sang lời nói có âm thanh và thông hiểu nó. Nếu không biết đọc thì con người không
thể tiếp thu nền văn minh của loài người, không thể sống một cuộc sống bình thường,
có hạnh phúc với đúng nghĩa của từ này trong xã hội hiện đại. Biết đọc, con người đã
nhân khả năng tiếp nhận lên nhiều lần. Không biết đọc, con người sẽ không có điều
kiện hưởng thụ sự giáo dục mà xã hội dành cho họ, không thể hình thành một nhân
cách toàn diện. Vậy đọc thì phải đọc như thế nào? Đọc ra sao? Đó mới là điều quan
trọng.
- Từ nay đến năm 2020 về cơ bản Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp,
hội nhập với phát triển thế giới.
- Điều đó đòi hỏi Việt Nam phải chuẩn bị một lớp người lao động mới tự chủ,
sáng tạo và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi mới về nền kinh tế, xã hội của đất
nước, phát triển hài hòa với đời sống ngày càng đa dạng, phức tạp hơn nữa. Để trở
thành một nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá và những thách thức mới của Hội nhập
quốc tế. Đòi hỏi chúng ta phải khẩn trương đổi mới quá trình giáo dục và đào tạo của
mình để tạo ra những lớp người lao động mới có đủ điều kiện phụcvụ đất nước. Việc
đổi mới về chương trình dạy học bao gồm đổi mới về nội dung và phương pháp dạy
học.
- Để thực hiện chủ trương giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực để phát
triển kinh tế, xã hội, là động lực để phát triển kinh tế xã hội và để đáp ứng yêu cầu
ngày càng cao của xã hội. Bộ GD & ĐT đã và đang tiến hành triển khai đổi mới toàn
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng– Trường Tiểu học Việt Dân-Đông Triều

1

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm

§Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p ®Ó d¹y tèt ph©n m«n TËp ®äc líp 4

diện và đồng bộ các cấp học, bậc học nói chung và cấp tiểu học nói riêng. Vì vậy việc
soạn thảo chương trình mới cho các cấp là vô cùng cần thiết và cấp bách.
- Như chúng ta đã biết bậc Tiểu học là bậc học đầu tiên giúp học sinh bước
đầu hình thành nhân cách, kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo cơ bản làm tiền đề cho các bậc
học sau. Ngoài những nhiệm vụ chính trên, ngoài ra nhiệm vụ của bậc tiểu học hiện
nay phát huy tối đa những mặt mạnh của mỗi cá nhân học sinh, để đạt được những
điều trên đòi hỏi mỗi em học sinh phải học tập và hình thành dần dần những kỹ x...
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm §Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p ®Ó d¹y tèt ph©n m«n TËp ®äc líp 4
I.ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lý luận:
- Trong các môn học thì môn Tiếng Việt có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt
động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ được thể hiện qua bốn kỹ
năng:’’ Nghe – Nói - Đọc - Viết”. Trong đó đọc là một kỹ năng chuyển dạng chữ viết
sang lời nói có âm thanh và thông hiểu nó. Nếu không biết đọc thì con người không
thể tiếp thu nền văn minh của loài người, không thể sống một cuộc sống bình thường,
có hạnh phúc với đúng nghĩa của từ này trong xã hội hiện đại. Biết đọc, con người đã
nhân khả năng tiếp nhận lên nhiều lần. Không biết đọc, con người sẽ không có điều
kiện hưởng thụ sự giáo dục mà xã hội dành cho họ, không thể hình thành một nhân
cách toàn diện. Vậy đọc thì phải đọc như thế nào? Đọc ra sao? Đó mới là điều quan
trọng.
- Từ nay đến năm 2020 v bản Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp,
hội nhập với phát triển thế giới.
- Điều đó đòi hỏi Việt Nam phải chuẩn bị một lớp người lao động mới tự chủ,
sáng tạo sẵn sàng thích ứng với những thay đổi mới về nn kinh tế, hội của đất
nước, phát triển hài hòa với đời sống ngày càng đa dạng, phức tạp hơn nữa. Để trở
thành một ớc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và những thách thức mới của Hội nhập
quốc tế. Đòi hỏi chúng ta phải khẩn trương đổi mới quá trình giáo dục và đào tạo của
mình để tạo ra những lớp người lao động mới đủ điều kiện phụcvụ đất nước. Việc
đổi mới v chương trình dạy học bao gồm đổi mới v nội dung và phương pháp dạy
học.
- Để thực hiện chủ trương giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực để phát
triển kinh tế, hội, động lực để phát triển kinh tế hội để đáp ứng yêu cầu
ngày càng cao của hội. Bộ GD & ĐT đã và đang tiến hành triển khai đổi mới toàn
Ng ười thực hiện: Nguyễn Thị Hồng– Trường Tiểu học Việt Dân-Đông Triều 1
Biện pháp dạy tốt phân môn Tập đọc lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp dạy tốt phân môn Tập đọc lớp 4 - Người đăng: Hong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Biện pháp dạy tốt phân môn Tập đọc lớp 4 9 10 317