Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp giúp dạy học theo mô hình Vnen có hiệu quả hơn

Được đăng lên bởi Kiều Loan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN, TRONG TRIỂN KHAI
MÔ HÌNH DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH ĐỂ PHÙ HỢP VỚI ĐỐI
TƯỢNG HỌC SINH, ĐIỀU KIỆN CỦA NHÀ TRƯỜNG, ĐỊA PHƯƠNG
Mô hình dạy học VNEN là phương pháp sư phạm mới, mang tính chuyển
đổi từ cách dạy truyền thống sang cách dạy lấy HS làm trung tâm. Phương pháp
dạy học sẽ chuyển từ “giảng dạy - ghi nhớ” sang “tổ chức của GV - hoạt động
của HS”. Lúc này, trọng tâm dạy học không chỉ là truyền thụ kiến thức mà còn
phải lồng ghép những kỹ năng để hình thành nên quá trình học tập và phát triển
nhân cách của HS. Ghi nhận tại các lớp nằm trong dự án, không khí học tập sôi
nổi hơn hẳn khi bàn ghế được sắp xếp lại từng cụm để HS học tập theo nhóm,
mỗi nhóm có nhóm trưởng và các thành viên. Việc học của HS chủ yếu thông
qua đối thoại và hợp tác. GV chỉ là người giao việc, hướng dẫn, gợi mở và giúp
HS học. Đặc biệt, giáo viên là người mang trọng trách khá nặng nề: vừa hướng
dẫn học sinh học vừa theo dõi, đánh giá quá trình học tập, theo dõi tiến độ học
tập của các nhóm học sinh. Theo dõi sự tiến bộ của HS. Việc đánh giá không
phải do GV đánh giá mà HS cùng đánh giá với thầy cô. nên cả GV và HS đều
rất vất vả.
Với phương pháp dạy học mới, HS có cơ hội tham gia tất cả các phần của
bài học; có cơ hội giao tiếp và cùng học với các bạn trong nhóm, với GV; có cơ
hội tự học, tự mình phản ánh việc học của mình và trình bày với người khác về
việc học của mình… nên tự tin, chủ động, sôi nổi và hứng thú hơn trong học
tập”.
So sánh phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học theo
mô hình VNEN đòi hỏi bằng kinh nghiệm của mình, GV phải biết gợi mở, hỗ
trợ để HS tìm ra kiến thức. Vì vậy, đòi hỏi GV phải tự trau dồi, nâng cao trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ. Còn HS, thay vì học thụ động, chủ yếu ghi nhớ,
luyện tập theo mẫu, làm việc cá nhân; chỉ quan tâm tới kết quả học cuối kỳ,
đánh giá định kỳ thông qua bài kiểm tra định lượng…, HS bắt buộc phải có trao
đổi, tư duy với GV và các bạn cùng lớp. Nhờ đó, HS giao tiếp tốt hơn, chủ
động, tích cực hơn trong học tập”.
1. Những thuận lợi, khó khăn khi dạy học theo Mô hình VNEN:
a) Thuận lợi:
- Sách VNEN được thiết kế thân thiện, chỉ dẫn rõ ràng, thuận lợi cho học
sinh tự học, tự chiếm lĩnh kiến thức. mặt khác nó cũng có tác dụng rất lớn cho
các bậc phụ huynh tham khảo để kiểm soát hoạt động con em mình ở nhà. Hơn
nữa sách VNEN giúp cho GV rất dễ sử dụng, thực hiện theo. Tất cả các hoạt
động đều được thiết kế rõ ràng, định hướng, gợi ý hình thức tổ chức phù hợp.
- Học tập theo...

 !"
#$%&'()#*+#,

!"#$%&'(#)*+
,"-giảng dạy - ghi nhớ.-tổ chức của GV - hoạt động
của HS.*/0#)12#$31456
789:1;< =>#?@#
)A'(*B?C#DE11?
!F1G4 HIJ4"3 '(?KDL
MLLL#N@@=*OA'(A4
> %D@H*B2PD@OQHN@0
'(*RSGOD@=P##1S$T@"
Q@"KDU >#?KDU4 V
?AL*WKDUE4GVA'(*O 1
7DB '(X@Y*=7B@'( $
#&@&@7*
'(LV&7YA
GZLVD4@X@G#DL@BZL
VEE7@OA@#G@P1@$
@OA[=EA V!@50#D
?.*
(D#$%@KD
 6\GC1OAB7G4HNM
#H'(#145*@?6\B7E#8)D#
V=O@3*]6'(@3 VA4
O?KDQ@O)Z2>)14>7%1^
 _1^>G1# _H['(GIGV7L#D
!@B@GX*P L'(D4%A
VE#D?.*
-./0123/4516789/:9/;19/8<=>/?@3/ABC/D1/ E
FG/451678E
`( H414)O2Q#U#?HD
EE4a145*S1LbL3#&D
G?317D 1DD VDKN*'
:0DB#&cd3EOKD*W&7D
V $ H414#U# _He5!5XH*
`'?KD0ED
EE>7EE50#D?*
0K%1a<TfD4fHf
E Q#DP*
Biện pháp giúp dạy học theo mô hình Vnen có hiệu quả hơn - Trang 2
Biện pháp giúp dạy học theo mô hình Vnen có hiệu quả hơn - Người đăng: Kiều Loan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Biện pháp giúp dạy học theo mô hình Vnen có hiệu quả hơn 9 10 68