Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp hướng dẫn học sinh tự đọc sách giáo khao qua dạy học chương hệ thần kinh môn sinh học lớp 8

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 623 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BiÖn ph¸p híng dÉn häc sinh tù häc SGK qua d¹y häc ch¬ng HTK - Sinh häc 8

PhÇn I

Më §Çu

I. Lý do chän ®Ò tµi
1. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn nay:
D©n téc ta vèn cã truyÒn thèng hiÕu häc vµ t«n s träng ®¹o, cha «ng ta ®· ®Ó
l¹i cho chóng ta nhiÒu t tëng gi¸o dôc víi cèt lâi lµ “lÊy viÖc häc lµm gèc” ngang
tÇm víi nh÷ng t tëng trong thÕ gi¬i hiiÖn ®¹i nh lµ häc ®Ó lµm ngêi, häc ®Ó hµnh,
hµnh ®Ó häc.
Ngay tõ nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû, ®· xuÊt hiÖn mong muèn hiÖn ®¹i ho¸,
tÝch cùc qu¸ tr×nh gi¸o dôc. Trong nhµ trêng ®iÒu chñ yÕu kh«ng ph¶i lµ chñ nhåi
nhÐt cho häc sinh mét mí kiÕn thøc hçn ®én, tuy r»ng kiÕn thøc lµ cÇn thiÕt song
®iÒu chñ yÕu lµ ph¶i gi¸o dôc cho häc trß ph¬ng ph¸p tù suy nghÜ, tù biÕt suy luËn,
ph¬ng ph¸p diÔn t¶, råi ®Õn ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Ph¹m V¨n §ång 1989
– H·y tiÕn m¹nh trªn mÆt trËn khoa häc vµ kü thuËt - Nhµ xuÊt b¶n s thËt Hµ néi:
“D¹y häc ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o, tù häc, tù rÌn luyÖn b¶n
th©n cña häc sinh ”, “ThÇy chñ ®¹o vµ trß chñ ®éng”… Hoµi b·o khoa häc cao quý
lóc bÊy giê lµ “BiÕn qu¸ tr×nh ®µo t¹o thµnh qu¸ tr×nh tù ®µo t¹o, qu¸ tr×nh d¹y häc
song song qu¸ tr×nh tù häc”.
§Ó gãp phÇn trong cuéc c¸ch m¹ng vÒ gi¸o dôc, NghÞ quyÕt TW IV kho¸ 7
®· ®Ò ra nhiÖm vô “§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ë tÊt c¶ c¸c cÊp häc, bËc häc,
nghµnh häc”. NghÞ quyÕt TW 2 khoa VIII ®· chØ râ mét nhiÖm vô quan träng cu¶
ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o lµ “§æi míi ph¬ng ph¸p gi¸o dôc ®µo t¹o, kh¾c phôc lèi
truyÒn thô mét chiÒu, rÌn luyÖn thãi quen, nÒ nÕp t duy s¸ng t¹o cña ngêi häc”. Víi
t tëng chiÕn lîc c¬ b¶n cña §¶ng lµ “LÊy néi lùc, n¨ng lùc tù häc lµm nh©n tè quyÕt
®Þnh sù ph¸t triÓn cña b¶n th©n ngêi häc”. V× vËy chóng ta cã thÓ coi tù häc lµ mòi
nhän chiÕn lîc cña gi¸o dôc ®µo t¹o cña níc ta hiÖn nay.
2. Do thùc tr¹ng d¹y häc hiÖn nay:
Qu¸ tr×nh tù häc tù ®µo t¹o lµ sô kÕt hîp cña qu¸ tr×nh d¹y cña thÇy vµ qu¸
tr×nh häc cña trß thµnh mét qu¸ tr×nh thèng nhÊt biÖn chøng, t¸c ®éng qua l¹i lÉn
nhau. MÊy n¨m gÇn ®©y viÖc d¹y cña thÇy vµ tù häc cña trß ®· vµ ®ang lµ mèi quan
t©m cña rÊt nhiÒu nhµ gi¸o dôc. Trong viÖc øng dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch
cùc lÊy ngêi häc lµm trung t©m, cßn thÇy gi¸o chØ lµ ngêi híng dÉn. VÊn ®Ò tù häc
vµ t tëng lÊy viÖc häc cña trß lµm gèc lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi kh«ng ph¶i mét sím
mét chiÒu vµ cña riªng ai.
ViÖc tù häc cña häc sinh THCS lµ mét ®iÒu rÊt cÇn thiÕt, trong viÖc tÝch luü
kiÕn thøc cho b¶n th©n häc sinh. §Æc biÖt m«n sinh häc ë trêng THCS lµ ch×a kho¸
®Ó më c¸n...
BiÖn ph¸p híng dÉn häc sinh tù häc SGK qua d¹y häc ch¬ng HTK - Sinh häc 8
PhÇn I
Më §Çu
I. Lý do chän ®Ò tµi
1. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn nay:
D©n téc ta vèn truyÒn thèng hiÕu häc t«n s träng ®¹o, cha «ng ta ®· ®Ó
l¹i cho chóng ta nhiÒu t tëng gi¸o dôc víi cèt lâi “lÊy viÖc häc lµm gèc” ngang
tÇm víi nh÷ng t tëng trong thÕ gi¬i hiiÖn ®¹i nh häc ®Ó lµm ngêi, häc ®Ó hµnh,
hµnh ®Ó häc.
Ngay nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû, ®· xuÊt hiÖn mong muèn hiÖn ®¹i ho¸,
tÝch cùc qu¸ tr×nh gi¸o dôc. Trong nhµ trêng ®iÒu chñ yÕu kh«ng ph¶i c nhåi
nhÐt cho häc sinh mét mí kiÕn thøc hçn ®én, tuy r»ng kiÕn thøc cÇn thiÕt song
®iÒu chñ yÕu ph¶i gi¸o dôc cho häc trß ph¬ng ph¸p suy nghÜ, biÕt suy luËn,
ph¬ng ph¸p diÔn t¶, råi ®Õn ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Ph¹m V¨n §ång 1989
y tiÕn nh trªn t trËn khoa häc thuËt - Nhµ xuÊtn s thËt néi:
“D¹y häc ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o, häc, rÌn luyÖn b¶n
th©n cña häc sinh ”, “ThÇy chñ ®¹o vµ trß chñ ®éng”Hoµi b·o khoa häc cao quý
lóc bÊy giê “BiÕn qu¸ tr×nh ®µo t¹o thµnh qu¸ tr×nh ®µo t¹o, qu¸ tr×nh d¹y häc
song song qu¸ tr×nh tù häc”.
§Ó p phÇn trong cuéc c¸ch m¹ng gi¸o dôc, NghÞ quyÕt TW IV kho¸ 7
®· ®Ò ra nhiÖm “§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ë tÊt c¸c cÊp häc, bËc häc,
nghµnh häc”. NghÞ quyÕt TW 2 khoa VIII ®· chØ mét nhiÖm quan träng c
ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o lµ “§æi míi ph¬ng ph¸p gi¸o dôc ®µo t¹o, kh¾c phôc lèi
truyÒn thô mét chiÒu, rÌn luyÖn thãi quen, nÒ nÕp t duy s¸ng t¹o cña ngêi häc”. Víi
t tëng chiÕn lîc c¬ b¶n cña §¶ng lµ “LÊy néi lùc, n¨ng lùc tù häc lµm nh©n tè quyÕt
®Þnh ph¸t triÓn cña b¶n th©n ngêi häc”. vËy chóng ta thÓ coi häc mòi
nhän chiÕn lîc cña gi¸o dôc ®µo t¹o cña níc ta hiÖn nay.
2. Do thùc tr¹ng d¹y häc hiÖn nay:
Qu¸ tr×nh häc ®µo t¹o lµ kÕt hîp cña qu¸ tr×nh d¹y cña thÇy qu¸
tr×nh häc cña trß thµnh mét qu¸ tr×nh thèng nhÊt biÖn chøng, t¸c ®éng qua l¹i lÉn
nhau. MÊy n¨m gÇn ®©y viÖc d¹y cña thÇy vµ tù häc cña trß ®· vµ ®ang lµ mèi quan
t©m cña rÊt nhiÒu nhµ gi¸o dôc. Trong viÖc øng dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch
cùc lÊy ngêi häc lµm trung t©m, cßn thÇy gi¸o chØ ngêi híng dÉn. VÊn ®Ò häc
t tëng lÊy viÖc häc cña trß lµm gèc mét qu¸ tr×nh l©u dµi kh«ng ph¶i mét sím
mét chiÒu vµ cña riªng ai.
ViÖc häc cña häc sinh THCS lµ mét ®iÒu rÊt cÇn thiÕt, trong viÖc tÝch luü
kiÕn thøc cho b¶n th©n häc sinh. §Æc biÖt m«n sinh häc ë trêng THCS ch×a kho¸
®Ó më c¸nh cöa ®Ó bíc vµo thÕ giíi sinh vËt, gãp phÇn trang bÞ cho thÕ hÖ trÎ nh÷ng
kiÕn thøc sinh häc, phæ th«ng, b¶n hiÖn ®¹i. HiÖn nay l¹i rÊt nhiÒu thµnh tùu
sinh häc ®îc øng dông vµo ®êi sèng mang l¹i hiÓu qu¶ cao. Do vËy trang cho
häc sinh ph¬ng ph¸p häc, nghiªn cøu ®Ó häc sinh thu nhËn kiÕn thøc øng
dông vµo trong thùc tÕ.
Tuy vËy, trong thùc d¹y häc hiÖn nay viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc
híng dÉn häc sinh häc cña gi¸o viªn THCS ë tÊt c¸c m«n häc nãi chung
m«n sinh häc nãi riªng cßn gÆp rÊt nhiÒu lóng tóng kkh¨n. mét gi¸o viªn
m«n sinh häc, qua thùc tÕ d¹y häc , ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt ë trêng THCS, ®Æc biÖt
qua nghiªn cøu néi dung ch¬ng tr×nh sinh häc líp 8 vµ yªu cÇu thùc tiÔn khi d¹y
häc ch¬ng 9: HÖ thÇn kinh, v¬Ý mong muèn nhá vµo viÖc ®æi m¬Ý ph¬ng ph¸p
1
Biện pháp hướng dẫn học sinh tự đọc sách giáo khao qua dạy học chương hệ thần kinh môn sinh học lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp hướng dẫn học sinh tự đọc sách giáo khao qua dạy học chương hệ thần kinh môn sinh học lớp 8 - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Biện pháp hướng dẫn học sinh tự đọc sách giáo khao qua dạy học chương hệ thần kinh môn sinh học lớp 8 9 10 747