Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH 11

Được đăng lên bởi Quynhhuong Hoàng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 986 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH 11
Gồm các phần sau:
1. Bước 1 - Xác định Mục đích của đề kiểm tra học kỳ II:
- Đánh giá kết quả nhận thức của học sinh về phần kiến thức sinh học lớp 11 phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật, chương 2 Cảm ứng,
chương 3 Sinh trưởng và phát triển, và chương 4 Sinh sản
- Phát hiện những mặt đã đạt được và chưa đạt được trong quá trình học tập của học sinh, từ đó xác định những nguyên nhân về phía học sinh cũng như về
phía người dạy để đề ra phương án giải quyết.
- Từ sự phân tích kết quả kiểm tra đánh giá học sinh, giáo viên có sự điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp.
2. Bước 2 - Xác định hình thức đề thi
Đề kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm tự luận, thời gian làm bài 45 phút
3. Bước 3 - Xác định nội dung đề thi
Chủ đề 1 Chương I B: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
Chủ đề 2 Chương II. Cảm ứng
Chủ đề 3 Chương III. Sinh trưởng và phát triển
Chủ đề 4 Chương IV. Sinh sản
4. Bước 4 - Lập ma trận đề thi
Tên chủ đề

1. Chuyển hóa vật
chất và năng lượng ở
động vật ( tiếp)
(6 tiết)

20% tổng điểm
Điểm = 2 đ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: SINH KHỐI:11
Nhận biết
Thông hiểu
Nêu đặc điểm các hình thức hô hấp
qua bề mặt cơ thể, qua hệ thống ống
khí, qua mang và qua phổi
Nêu các loại hệ tuần hoàn, đặc điểm
của tuần hoàn kín, tuần hoàn hở, tuần
hoàn đơn, tuần hoàn kép
Nêu khái niệm tính tự động của tim,
các thành phần của hệ dẫn truyền tim
Khái niệm huyết áp, các trị số của
huyết áp, vận tốc máu,
Khái niệm nội môi và cân bằng nội
môi
Vẽ sơ đồ cơ chế cân bằng nội môi
Số điểm : 1đ

(Thời gian :45 PHÚT )
Vận dụng thấp

Trình bày cử động thông khí ở cá, côn
trùng, thú.
Trình bày đường đi của máu trong hệ
tuần hoàn hở, tuần hoàn đơn, tuần hoàn
kép.
Trình bày chu kỳ hoạt động của tim
Trình bày sự biến thiên của huyết áp và
vận tốc máu trong hệ mạch
Trình bày cơ chế cân bằng glucôzơ
huyết

Số điểm : 1đ

Vận dụng cao

Tên chủ đề
2a. Cảm ứng ở thực
vật
(3 tiết)
10% tổng điểm
Điểm = 1đ

Nhận biết
Nêu khái niệm, cơ chế ở mức tế bào
của hướng động, các kiểu hướng
động, cho ví dụ
Nêu khái niệm, cơ chế, các kiểu ứng
động, cho ví dụ
Số điểm : 1đ

Thông hiểu

Vẽ sơ đồ cung phản xạ, phân tích cung
phản xạ.
Mô tả sự dẫn truyền xung thần kinh trên
sợi trục có và không có bao mielin
Mô tả quá trình truyền tin qua xinap hóa
học

2b. Cảm ứng ở động
vật
(8 tiết)

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Làm rõ mức độ tiến hóa
trong các hình thức cảm
ứng ở các nhóm động vật

Gỉai thích tại sao xung
thần kinh truyền qua
xinap chỉ theo 1 ...
BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH 11
Gồm các phần sau:
1. Bước 1 - Xác định Mục đích của đề kiểm tra học kỳ II:
- Đánh giá kết quả nhận thức của học sinh về phần kiến thức sinh học lớp 11 phần Chuyển a vật chất năng lượng động vật, chương 2 Cảm ng,
chương 3 Sinh trưởng và phát triển, và chương 4 Sinh sản
- Phát hiện những mặt đã đạt được chưa đạt được trong q trình học tập của học sinh, t đó xác định những nguyên nhân về phía học sinh cũng như về
phía người dạy để đề ra phương án giải quyết.
- Từ sự phân tích kết quả kiểm tra đánh giá học sinh, giáo viên có sự điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp.
2. Bước 2 - Xác định hình thức đề thi
Đề kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm tự luận, thời gian làm bài 45 phút
3. Bước 3 - Xác định nội dung đề thi
Chủ đề 1 Chương I B: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
Chủ đề 2 Chương II. Cảm ứng
Chủ đề 3 Chương III. Sinh trưng và phát triển
Chủ đề 4 Chương IV. Sinh sản
4. Bước 4 - Lập ma trận đề thi
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: SINH KHỐI:11 (Thời gian :45 PHÚT )
Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
1. Chuyển hóa vật
chất và năng lượng ở
động vật ( tiếp)
(6 tiết)
Nêu đặc đim các hình thức hô hấp
qua bề mt thể, qua hệ thống ng
khí, qua mang và qua phổi
Nêu các loi hệ tuần hoàn, đặc đim
của tuần hoàn kín, tuần hoàn hở, tun
hoàn đơn, tuần hoàn kép
Nêu khái niệm tính tự động của tim,
các thành phần của hệ dn truyền tim
Khái nim huyết áp, các trị số của
huyết áp, vận tốc máu,
Khái niệm nội môi n bằng nội
môi
Vẽ sơ đồ cơ chế cân bằng ni môi
Trình bày cử động thông khí, côn
trùng, thú.
Trình bày đưng đi của máu trong hệ
tuần hoàn hở, tuần hoàn đơn, tuần hoàn
kép.
Trình bày chu kỳ hoạt động của tim
Trình bày sự biến thiên của huyết áp
vận tốc máu trong hệ mạch
Trình bày chế cân bằng glucôzơ
huyết
20% tổng điểm
Điểm = 2 đ
S đim : 1đ S điểm :
BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH 11 - Trang 2
BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH 11 - Người đăng: Quynhhuong Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH 11 9 10 572