Ktl-icon-tai-lieu

Biểu thức chính quy và automat hữ hạn

Được đăng lên bởi Tùng Thanh
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 2090 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 2:
ÔTÔMÁT HỮU HẠN VÀ BIỂU
THỨC CHÍNH QUY

Nội dung
I.
II.




III.
IV.
V.



Biểu thức chính quy
Ôtômat hữu hạn
Ôtômat hữu hạn tiền định
Ôtômat hữu hạn không tiền định
Sự tương đương giữa ô tô mát hữu hạn tiền định và
không tiền định
Sự tương đương giữa ô tô mát và biểu thức chính quy
Văn phạm chính quy
Các ngôn ngữ chính quy
Các tính chất đóng của các ngôn ngữ chính quy
Định lý “đùn”

I. Biểu thức chính quy (BTCQ)




Định nghĩa: Cho bộ chữ 
  là một BTCQ
 ε là một BTCQ
 a thì a là một BTCQ
 , là các BTCQ(+), (.), (*) là các BTCQ
Chú ý:
 Trong BTCQ chỉ có 3 phép toán và thứ tự ưu tiên là *,.,+
 Toán tử ghép tiếp “.” có thể viết: 

Giá trị của BTCQ




Một BTCQ trên  biểu diễn một ngôn ngữ trên 
 L()= ; L(ε)= {ε}
 L(a)={a} với a 
 L((+))=L()L()
 L(())=L().L()
 L((*))=(L())*
Ta gọi ngôn ngữ chính quy là mọi ngôn ngữ có thể
được chỉ định bởi một biểu thức chính quy.

Ví dụ về BTCQ và giá trị
Ví dụ:
BTCQ
00
(0+1)*
(0+1)*00(0+1)*
(1+10)*


con 0 liên tiếp}

Giá trị
{00}
{0,1}*
{x|x{0,1}* và x chứa 2 con 0 liên tiếp}
{x|x {0,1}* x có con 1 ở đầu và không
có hai

Tính chất của BTCQ


Cho r, s, t là các BTCQ:
(1) r+s=s+r

(8) r+r=r

(2) r+(s+t)=(r+s)+t

(9) r(st)=(rs)t

(3) r(s+t)=rs+rt

(10) (r+s)t=rt+st

(4) rε= εr=r

(11) r=r= 

(5) r+=r

(12) *= ε

(6) (ε+r)*=r*

(13) r+r*=r*

(7) (r*)*=r*

(14) (r*s*)*=(r+s)*

Ví dụ


Hãy mô tả bằng lời các tập hợp chỉ định bởi các biểu
thức chính quy sau:
 (11+0)*(00+1)*
 (1+01+001)*(ε+0+00)*
 [00+11+(01+10)(00+11)*(01+10)]*

Cấu tạo của OHT


Cấu tạo:
 Một băng vào: chứa xâu cần xử lý (xâu vào), mỗi ô chứa một
kí tự
 Một đầu đọc: tại mỗi thời điểm trỏ vào một ô của băng vào
và cho phép đọc kí hiệu trong ô đó
 Cái điều khiển (bộ chuyển trạng thái): tại mỗi thời điểm có
một trạng thái:
 Các trạng thái là hữu hạn

Có một trạng thái đầu và các trạng thái thừa nhận
 Một hàm dịch chuyển: cho phép xác định trạng thái tiếp theo
dựa và trạng thái và kí hiệu đọc được hiện tại

II. Ôtômát hữu hạn



Là máy đoán nhận ngôn ngữ
Có hai loại:



Ôtômát hữu hạn tiền định (đơn định)(ÔHT)
Ôtômát hữu hạn không tiền định(ÔHK)

Cấu tạo của OHT
Băng vào

1

0

0

1

1

1

0

Đầu đọc

q

Cái điều khiển

Hình. Ôtômát hữu hạn tiền định

Nguyên lý hoạt động




Ban đầu: OHT ở trạng thái đầu, đầu đọc trỏ vào kí hiệu đầu tiên
của xâu vào
Lặp:
 ÔHT đọc kí hiệu trên băng, xác định trạng thái tiếp theo dựa
vào hàm dịch chuyển, đẩy đầu đọc sang phải một ô
 OH...
Chương 2:
ÔTÔMÁT HỮU HẠN VÀ BIỂU
THỨC CHÍNH QUY
Biểu thức chính quy và automat hữ hạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu thức chính quy và automat hữ hạn - Người đăng: Tùng Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Biểu thức chính quy và automat hữ hạn 9 10 103