Ktl-icon-tai-lieu

bộ đề gdcd9 hk2

Được đăng lên bởi duyduc31194
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1762 lần   |   Lượt tải: 0 lần
M· ®Ò
GDCD 9-015-2111-1927-0110-3

§Ò kiÓm tra m«n GDCD líp 9
Thêi gian lµm bµi: 15 phót

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm)
Chọn chữ cái đầu câu những ý kiến em cho là đúng:
a. Kết hôn khi nam nữ đủ 18 tuổi
b. Không nên yêu sớm vì có thể sẽ dẫn đến kết hôn sớm.
c. Kết hôn sớm và mang thai sớm sẽ có hại cho sức khoẻ của mẹ và con.
d. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc
đ. Gia đình chỉ có hạnh phúc khi được xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính.
e. Cấm kết hôn giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ.
g. Vợ chồng bình đẳng sẽ không có trật tự trong gia đình.
Câu 2: (2 điểm)
Điền vào chỗ chấm cụm từ còn thiếu khi nói về điều kiện để được kết hôn:
Nam từ ….., nữ từ……Việc kết hôn do…..và phải được…..
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1:(3 điểm)
Lan hỏi bạn Hoa: Bạn hiểu thế nào về câu nói: “Cống hiến thì nhìn về phía trước,
hưởng thụ thì nhìn về phía sau” Em hãy nêu nhận xét của em về câu nói trên?
Câu 2:(4 điểm)
Nêu nhiệm vô của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước.
-----------------------------Ghi chó: Ngêi coi thi kh«ng ®îc gi¶i thÝch g× thªm.

M· ®Ò
GDCD 9-015-2111-1927-0110-3

§¸p§Ò
¸nkiÓm
®Ò kiÓm
tra m«n
tra m«n
GDCD
GDCD
líp líp
9 9
Thêi gian lµm bµi: 15 phót

Néi dung ®¸p ¸n
I. Trắc nghiệm(3 ®iÓm)
Câu 1(1 ®iÓm):
- Chọn đúng: b, c, đ, e,
Câu 2(2 ®iÓm): Các cụm từ cần điền là:
- …….20 tuổi trở lên
-……..18 tuổi trở lên mới được kết hôn
- …….nam và nữ tự nguyện quyết định
-……..đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
II. Tự luận(7 ®iÓm):
Câu 1:(3 điểm)
- Yêu cầu học sinh xác định được trách nhiệm của mỗi người
đối với XH: “cống hiến trước”.
- Vậy muốn cống hiến được thì HS phải xác định đúng nhiệm vụ
của bản thân:
Tu dưỡng đạo đức, học tập tốt…từ đó sẽ đem lại lợi ích cho bản
thân, gia đình.(hưởng thụ sau)
Câu 2:(4 điểm)
- NhiÖm vô cña thanh niªn, häc sinh lµ:
+ Ra søc häc tËp
+ RÌn luyÖn toµn diÖn ®Ó chuÈn bÞ hµnh trang vµo ®êi
+ Ph¶i x¸c ®Þnh lÝ tëng ®óng ®¾n
+ Tù v¹ch ra mét kÕ ho¹ch häc tËp
+ RÌn luyÖn lao ®éng ®Ó thùc hiÖn tètnhiÖm vô cña häc sinh líp 9

§iÓm
025/ý
0.5
0.5
0.5
0.5

1
1
1
1
1
1
0.5
0.5

M· ®Ò
GDCD 9-015-2121-2833-0110-9

§Ò kiÓm tra m«n GDCD líp 9
Thêi gian lµm bµi: 15 phót

C©u 1. ( 3 ®iÓm): Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu ý kiÕn em cho lµ ®óng.
A- T«n träng tµi s¶n cña ngêi kh¸c thÓ hiÖn nÕp sèng v¨n minh.
B- ChØ cÇn gi÷ g×n tµi s¶n cña gia ®×nh m×nh.
C- AIDS lµ mét c¨n bÖnh thÕ kØ.
D- Nh÷ng ngêi nhiÔm HIV lµ nh÷ng ngêi xÊu.
E- Trong x· héi ngµy nay, tÖ n¹n x· héi diÔn biÕn phøc t¹p vµ ngµy...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bộ đề gdcd9 hk2 - Người đăng: duyduc31194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
bộ đề gdcd9 hk2 9 10 575