Ktl-icon-tai-lieu

bộ đề HSG

Được đăng lên bởi tieuluancd18
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
phßng gi¸o dôc - ®µo t¹o Lôc Nam

®Ò thi olympic to¸n cÊp tiÓu häc n¨m häc 2008 - 2009
Thêi gian lµm bµi: 90 phót
PhÇn I: Em h·y viÕt kÕt qu¶ ®óng cña c¸c bµi to¸n sau:
Bµi 1 (2,0 ®iÓm): ViÕt thªm hai ph©n sè tiÕp theo cña d·y sè sau:
1
7

;

7
13

;

19
31

49
79

;

; … ; ….

Bµi 2 (2,0 ®iÓm): Ngµy mai lµ thø mÊy, biÕt ngµy ngay sau ngµy h«m kia cña ngµy
k×a lµ thø n¨m?
Bµi 3 (2,0 ®iÓm): Mét sè chia cho 51 ®îc th¬ng vµ d 19. Hái nÕu ®em sè ®ã chia
cho 17 th× th¬ng trªn thay ®æi nh thÕ nµo vµ sè d lóc nµy lµ bao nhiªu?
Bµi 4 (2,0 ®iÓm): Cho ba sè: a lµ sè cã mét ch÷ sè, b lµ sè cã hai ch÷ sè, c lµ sè cã
ba ch÷ sè. BiÕt trung b×nh céng cña ba sè ®ã lµ 369. T×m ba sè ®ã ?
Bµi 5 (2,0 ®iÓm): Muèn lªn tÇng 3 cña mét ng«i nhµ cao tÇng, b¹n Duy ph¶i ®i qua
42 bËc thang. Hái nÕu Duy muèn lªn tÇng 6 cña ng«i nhµ nµy th× ph¶i ®i qua bao
nhiªu bËc thang? (biÕt sè bËc thang ë mçi tÇng nh nhau).
PhÇn II: Em h·y tr×nh bµy bµi gi¶i cña c¸c bµi to¸n sau:
Bµi 1 (2,0 ®iÓm): TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:
A=

1
4

+

1
12

+

1
24

+

1
40

+

1
60

+

1
84

Bµi 2 (2,0 ®iÓm): §Ó ®¸nh sè trang cña mét quyÓn s¸ch, trung b×nh mçi trang ph¶i
dïng 2 ch÷ sè. Hái cuèn s¸ch ®ã cã bao nhiªu trang ?
Bµi 3 (2,0 ®iÓm): Cã ba thïng ®ùng níc nhng cha ®Çy. NÕu ®ùng ®Çy, thïng I chøa ®îc 145 lÝt, thïng II chøa ®îc 75 lÝt, thïng III chøa ®îc 50 lÝt. NÕu ®æ níc tõ thïng III
sang cho ®Çy thïng I vµ thïng II th× thïng III cßn l¹i 4 lÝt níc. NÕu ®æ níc tõ thïng I
sang thïng II vµ thïng III cho ®Çy th× trong thïng I cßn l¹i 90% lîng níc ban ®Çu. Hái
lóc ®Çu mçi thïng cã bao nhiªu lÝt níc, biÕt r»ng nÕu ®æ 12 lÝt níc ë thïng II sang
thïng III th× lîng níc ë hai thïng nµy b»ng nhau?
Bµi 4 (2,0 ®iÓm): Anh Dòng ®i xe m¸y tõ nhµ ®i vÒ ch¬i quª ngo¹i c¸ch ®ã
66,5km. Anh khëi hµnh lóc 8 giê kÐm 20 phót vµ ®i víi vËn tèc trung b×nh lµ
35km/giê. Anh ë quª ch¬i ngµy h«m ®ã. H«m sau, lóc 8 giê 10 phót, anh Dòng l¹i
®i theo ®êng cò tõ quª vÒ nhµ víi vËn tèc trung b×nh lµ 38,5km/giê. C¶ lóc ®i lÉn
lóc vÒ anh ®Òu ®i qua cïng mét tÊm biÓn qu¶ng c¸o vµo cïng mét thêi ®iÓm trong
ngµy. Em h·y tÝnh thêi ®iÓm ®ã.
Bµi 5 (2,0 ®iÓm): B¹n An cã mét tê b×a h×nh tam gi¸c vu«ng cã ®é dµi hai c¹nh gãc
vu«ng lÇn lît lµ 15cm vµ 20cm. An muèn t×m ®é dµi c¹nh cßn l¹i mµ kh«ng cÇn
dïng thíc kÎ ®o nhng cha biÕt ph¶i lµm nh thÕ nµo. Em h·y gióp An t×m ®é dµi
c¹nh cßn l¹i ®ã.
phßng gi¸o dôc - ®µo t¹o Lôc Nam

híng dÉn chÊm thi olympic to¸n cÊp tiÓu häc
n¨m häc 2008 - 2009
PhÇn I (10,0 ®iÓm):
Bµi 1 (2,0 ®iÓm): Häc sinh viÕt ®óng m...
phßng gi¸o dôc - ®µo t¹o Lôc Nam
®Ò thi olympic to¸n cÊp tiÓu häc n¨m häc 2008 - 2009
Thêi gian lµm bµi: 90 phót
PhÇn I: Em h·y viÕt kÕt qu¶ ®óng cña c¸c bµi to¸n sau:
Bµi 1 (2,0 ®iÓm): ViÕt thªm hai ph©n sè tiÕp theo cña d·y sè sau:
7
1
;
13
7
;
31
19
;
79
49
; … ; ….
Bµi 2 (2,0 ®iÓm): Ngµy mai thø mÊy, biÕt ngµy ngay sau ngµy h«m kia cña ngµy
k×a lµ thø n¨m?
Bµi 3 (2,0 ®iÓm): Mét chia cho 51 ®îc th¬ng d 19. Hái nÕu ®em ®ã chia
cho 17 th× th¬ng trªn thay ®æi nh thÕ nµo vµ sè d lóc nµy lµ bao nhiªu?
Bµi 4 (2,0 ®iÓm): Cho ba sè: a lµ sè cã mét ch÷ sè, b lµhai ch÷ sè, c
ba ch÷ sè. BiÕt trung b×nh céng cña ba sè ®ã lµ 369. T×m ba sè ®ã ?
Bµi 5 (2,0 ®iÓm): Muèn lªn tÇng 3 cña mét ng«i nhµ cao tÇng, b¹n Duy ph¶i ®i qua
42 bËc thang. Hái nÕu Duy muèn lªn tÇng 6 cña ng«i nhµ nµy th× ph¶i ®i qua bao
nhiªu bËc thang? (biÕt sè bËc thang ë mçi tÇng nh nhau).
PhÇn II: Em h·y tr×nh bµy bµi gi¶i cña c¸c bµi to¸n sau:
Bµi 1 (2,0 ®iÓm): TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:
A =
4
1
+
12
1
+
24
1
+
40
1
+
60
1
+
84
1
i 2 (2,0 ®m): §Ó ®¸nh sè trang cña mét quyÓn s¸ch, trung b×nh mçi trang ph¶i
dïng 2 ch÷ sè. Hái cuèn s¸ch ®ã cã bao nhiªu trang ?
i 3 (2,0 ®m): ba tng ®ùng níc nhng cha ®Çy. NÕu ®ùng ®Çy, tng I chøa ®-
îc 145 lÝt, thïng II chøa ®îc 75 lÝt, thïng III chøa ®îc 50 lÝt. NÕu ®æ níc tõ thïng III
sang cho ®Çy tng I vµ thïng II th× thïng III cßn l¹i 4 lÝt níc. NÕu ®æ níc tõ thïng I
sang tng II vµ thïng III cho ®Çy th× trong tng I cßn l¹i 90% lîng níc ban ®Çu. Hái
c ®Çu mçi thïng bao nhiªu t níc, biÕt r»ng u ®æ 12 t níc ë thïng II sang
thïng III th×ng c ë hai thïng nµy b»ng nhau?
Bµi 4 (2,0 ®iÓm): Anh Dòng ®i xe m¸y tõ nhµ ®i ch¬i quª ngo¹i c¸ch ®ã
66,5km. Anh khëi hµnh lóc 8 giê kÐm 20 phót ®i víi vËn tèc trung nh
35km/giê. Anh ë quª ch¬i ngµy h«m ®ã. H«m sau, lóc 8 giê 10 phót, anh Dòng l¹i
®i theo ®êng quª nhµ víi n tèc trung b×nh 38,5km/giê. lóc ®i lÉn
lóc anh ®Òu ®i qua cïng mét tÊm biÓn qu¶ng c¸o vµo cïng mét thêi ®iÓm trong
ngµy. Em h·y tÝnh thêi ®iÓm ®ã.
Bµi 5 (2,0 ®iÓm): B¹n An cã mét tê b×a h×nh tam gi¸c vu«ng cã ®é dµi hai c¹nh gãc
vu«ng lÇn lît 15cm 20cm. An muèn t×m ®é dµi c¹nh cßn l¹i kh«ng cÇn
dïng thíc ®o nhng cha biÕt ph¶i lµm nh thÕ nµo. Em h·y gióp An t×m ®é dµi
c¹nh cßn l¹i ®ã.
phßng gi¸o dôc - ®µo t¹o Lôc Nam
híng dÉn chÊm thi olympic to¸n cÊp tiÓu häc
n¨m häc 2008 - 2009
PhÇn I (10,0 ®iÓm):
Bµi 1 (2,0 ®iÓm): Häc sinh viÕt ®óng mçi ph©n sè cho 1 ®iÓm:
Hai ph©n sè cÇn viÕt lµ:
205
127
;
535
331
bộ đề HSG - Trang 2
bộ đề HSG - Người đăng: tieuluancd18
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bộ đề HSG 9 10 479