Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề kiểm tra toán 6

Được đăng lên bởi Lenin Vadimir
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1. Tính nhanh:
a, A 

4 3 2 5 1
    ;
7 4 7 4 7

b, B 

4 18 6 21 6
 

 ;
12 45 9
35 30

Bài 2. Tìm x, biết:
4
2 1
4 5
1
a, .x   ;
b,  : x  ;
7
3 5
5 7
6
3
1
Bài 3. quả dưa nặng 3 kg. Hỏi quả dưa nặng bao nhiêu kilôgam?
4
2

Bài 4. Cho góc bẹt xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy vẽ hai tia Om, On
·
sao cho
xOm
 600 ; ·yOn  1500.
·
a, Tính: mOn
?
·
b, Tia On là tia phân giác của xOm
không? Vì sao?
Bài 5. Rút gọn biểu thức sau: A 

3.5.7.11.13.37  10101
1212120  40404

ĐỀ II

Câu 1: Thực hiện các phép tính sau:
a)

1 5

8 3

b)

6 49

35 54

c)

Câu 2: Tính nhanh:

a)

31 5 8 14



17 13 13 17

b)

4 3
:
5 4

5 2 5 9 5
   
7 11 7 11 7

Câu 3: Mét trêng X cã 3020 häc sinh. Sè häc sinh khèi 6 b»ng 0,3 sè häc sinh toµn trêng. Sè häc sinh khèi 9 b»ng 20% sè häc sinh toµn trêng. Sè häc sinh khèi 8 b»ng 1/2
tæng sè häc sinh khèi 6 vµ 9. TÝnh sè häc sinh khèi 7.
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ góc xOt = 400
và góc xOy = 800.
a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?
b. Tính góc yOt ?
c. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ?
Bài 5: Tìm các số nguyên x, y biết: 2 x.  3 y  2   (3 y  2)  55
ĐỀ III
Bài 1 : Thực hiện phép tính:
a)

8  3 5
  
13  7 13

b)

5 2 5 9
5
.  . 1
7 11 7 11 7



c)  4 



5
5
 :2
12
24

Bài 2 : Trong vườn trồng 84 cây gồm bốn loại cam, xoài, chanh và bưởi.
Biết số cây cam chiếm

4
3
số cây trong vườn, số xoài bằng
số cây cam, số
7
8

cây bưởi bằng số cây chanh. Tính số cây mỗi loại trong vườn?
Bài 3 : Cho hai tia Oy ; Oz cïng n»m trªn mét nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia Ox. BiÕt
gãc xOy = 500 ;

gãc xOz = 1300.
a. TÝnh sè ®o gãc yOz.
b. Gäi Om lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xOy ; On lµ tia ph©n gi¸c cña gãc yOz. TÝnh sè ®o
cña gãc mOn?
Bài 4: Tìm x, biêt:

3x 3x
3x
3x
1




2.5 5.8 8.11 11.14 21
ĐỀ IV

Câu 1 Thực hiện phép tính:

A  36   83  564  17
C

B  2, 2 

3 1 1 3 1 8
  
 :
8 2 6 8 3 3

15  3 2
1
    :11
77  4 5
2

Câu 2: Trong vườn trồng 84 cây gồm bốn loại cam, xoài, chanh và bưởi.
Biết số cây cam chiếm

4
3
số cây trong vườn, số xoài bằng
số cây cam, số
7
8

cây bưởi bằng số cây chanh. Tính số cây mỗi loại trong vườn?
Câu 3: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ các tia Oy,
·
·
·
Om, On sao cho xOy
 500 , xOm
 900 , xOn
 1300
a) Tính số đo góc yOm, số đo góc mOn Và nêu nhận xét
...
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1. Tính nhanh:
4 3 2 5 1
, ;
7 4 7 4 7
a A
4 18 6 21 6
, ;
12 45 9 35 30
b B
Bài 2. Tìm x, biết:
4 2 1
, . ;
7 3 5
a x
4 5 1
, : ;
5 7 6
b x
Bài 3.
3
4
quả dưa nặng
1
3
2
kg. Hỏi quả dưa nặng bao nhiêu kilôgam?
Bài 4. Cho góc bẹt xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy vẽ hai tia Om, On
sao cho
·
·
0 0
60 ; 150 .xOm yOn
a, Tính:
·
?mOn
b, Tia On là tia phân giác của
không? Vì sao?
Bài 5. Rút gọn biểu thức sau:
3.5.7.11.13.37 10101
1212120 40404
A
ĐỀ II
Câu 1: Thực hiện các phép tính sau:
a)
1 5
8 3
b)
6 49
35 54
c)
4 3
:
5 4
Câu 2: Tính nhanh:
a)
31 5 8 14
17 13 13 17
b)
5 2 5 9 5
7 11 7 11 7
Câu 3: Mét trêng X cã 3020 häc sinh. Sè häc sinh khèi 6 b»ng 0,3 sè häc sinh toµn tr-
êng. Sè häc sinh khèi 9 b»ng 20% sè häc sinh toµn trêng. Sè häc sinh khèi 8 b»ng 1/2
tæng sè häc sinh khèi 6 vµ 9. TÝnh sè häc sinh khèi 7.
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ góc xOt = 40
0
và góc xOy = 80
0
.
a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?
b. Tính góc yOt ?
c. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ?
Bài 5: Tìm các số nguyên
,x y
biết:
2 . 3 2 (3 2) 55x y y  
ĐỀ III
Bài 1 : Thực hiện phép tính:
a)
8 3 5
13 7 13
b)
5 2 5 9 5
. . 1
7 11 7 11 7
c)
5 5
4 : 2
12 24
Bài 2 : Trong vườn trồng 84 cây gồm bốn loại cam, xoài, chanh và bưởi.
Biết số cây cam chiếm
4
7
số cây trong vườn, số xoài bằng
3
8
số cây cam, số
cây bưởi bằng số cây chanh. Tính số cây mỗi loại trong vườn?
Bài 3 : Cho hai tia Oy ; Oz cïng n»m trªn mét nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia Ox. BiÕt
gãc xOy = 50
0
;
Bộ đề kiểm tra toán 6 - Trang 2
Bộ đề kiểm tra toán 6 - Người đăng: Lenin Vadimir
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bộ đề kiểm tra toán 6 9 10 635