Ktl-icon-tai-lieu

Bộ dề kiểm tra toán lớp 8

Được đăng lên bởi duongtuyenk61qlgd-hnue
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngµy kiÓm tra:
KiÓm tra 1 tiÕt
M«n: ®¹i sè 8
I. Môc tiªu.
1. KiÕn thøc:
KiÓm tra viÖc n¾m kiÕn thøcph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn, c¸ch gi¶i ph¬ng
tr×nh bËc nhÊt mét Èn, c¸ch gi¶i ph¬ng tr×nh, gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng
tr×nh.
2. Kü n¨ng:
Gi¶i ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn
3. Th¸i ®é:
Tù gi¸c, ®éc lËp trong khi lµm bµi.
II. ChuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn: Ma trËn, ®Ò bµi, ®¸p ¸n, biÓu ®iÓm.
2. Häc sinh: ¤n tËp.
III. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc.
1. æn ®Þnh tæ chøc:
Líp:
2. Bµi kiÓm tra:
A. Ma trËn.
Møc ®é
Chñ ®Ò
NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông
Tæng
TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL
1. Gi¶i ph¬ng tr×nh
4
2
1
1
1
2
6
5
2. §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña
ph¬ng tr×nh
1
1
1
1
3. Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch
lËp ph¬ng tr×nh
1
4
1
4
Tæng
4
2
2
2
2
6
8
10
B. §Ò bµi:
Hä vµ tªn: …………………………
Líp: 8 ……
KiÓm tra 1 tiÕt
M«n: §¹i sè
§Ò bµi
§iÓm Lêi phª cña gi¸o viªn
Bộ dề kiểm tra toán lớp 8 - Trang 2
Bộ dề kiểm tra toán lớp 8 - Người đăng: duongtuyenk61qlgd-hnue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bộ dề kiểm tra toán lớp 8 9 10 480