Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề luyện thi Tốt Nghiệp THPT năm 2011 môn vật lý.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 784 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Đề Luyện Thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông.

A: CÁC ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP

ĐỀ SỐ 1 Thời gian làm bài 60 phút
I: PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x  4 cos(

2
t  )cm , biên độ dao động
3

của chất điểm là:

2
2
m.
D.
cm.
3
3
Câu 2: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm
kháng của cuộn cảm
A. giảm đi 2 lần.
B. giảm đi 4 lần.
C. tăng lên 4 lần.
D. tăng lên 2 lần.
Câu 3: Động năng trong dao động điều hoà biển đổi theo thời gian
A. tuần hoàn với chu kì 0,5T.
B. không đổi.
C. tuần hoàn với chu kì T.
D. như hàm cosin.
Câu 4: Cho mạch điện xoay chiều gồm một điện trở và một hộp đen, trong hộp có chứa chỉ một linh
kiện, hoặc điện trở, hoặc hoặc cuộn dây, hoặc hoặc tụ điện. Biết điện áp hai đầu mạch sớm pha hơn
cường độ dòng điện trong mạch. Linh kiện trong hộp đen là
A. điện trở.
B. cuộn dây có cảm kháng lớn hơn điện trở.
C. cuộn dây.
D. tụ điện.
Câu 5: Tính theo thứ tự của các tia có khả năng đâm xuyên giảm dần, thứ tự nào sau đây là đúng?
A. Tia sáng tím, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X.
B. Tia tử ngoại, tia sáng đỏ, tia hồng ngoại, tia X.
C. Tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia sáng tím.
D. Tia X cứng, tia X mềm, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.
Câu 6: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã
A. tác dụng một ngoại lực làm giảm lực cản của môi trường đối với vật chuyển động.
B. kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt dần.
C. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì
để bổ sung phần năng lượng vừa bị mất mát.
D. tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào dao động.


Câu 7: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, vectơ B và vectơ E luôn luôn
A. trùng phương và vuông góc với phương truyền sóng.
B. dao động cùng pha.
C. biến thiên tuần hoàn theo không gian, không tuần hoàn theo thời gian.
D. dao động ngược pha.
Câu 8: Bước sóng là
A. quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong 1 giây.
B. khoảng cách giữa hai vị trí xa nhau nhất của mỗi phần tử sóng.
C. khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhau nhất dao động cùng pha.
D. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha.
Câu 9: Một sóng lan truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách
giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 400cm/s.
B. 16m/s.
C. 6,25m/s.
D. 400m/s.
Câu 10: Tại điể...
Bộ Đề Luyện Thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông.
: Lê Thanh Sơn,
: 0905.930406. -Trang 1
A: CÁC ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP
ĐỀ SỐ 1 Thời gian làm bài 60 phút
I: PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình
cm)t
3
2
cos(4x
, biên độ dao động
của chất điểm là:
A. 4m. B. 4cm. C.
2
3
m. D.
2
3
cm.
Câu 2: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm
kháng của cuộn cảm
A. giảm đi 2 lần. B. giảm đi 4 lần. C. tăng lên 4 lần. D. tăng lên 2 lần.
Câu 3: Động năng trong dao động điều hoà biển đổi theo thời gian
A. tuần hoàn với chu kì 0,5T. B. không đổi.
C. tuần hoàn với chu kì T. D. như hàm cosin.
Câu 4: Cho mạch điện xoay chiều gồm một điện trở và một hộp đen, trong hộp chứa chỉ một linh
kiện, hoặc điện trở, hoặc hoặc cuộn dây, hoặc hoặc tụ điện. Biết điện áp hai đầu mạch sớm pha hơn
cường độ d
òng điện trong mạch. Linh kiện trong hộp đen là
A. điện trở. B. cuộn dây có cảm kháng lớn hơn điện trở.
C. cuộn dây. D. tụ điện.
Câu 5: Tính theo thứ tự của các tia có khả năng đâm xuyên giảm dần, thứ tự nào sau đây là đúng?
A. Tia sáng tím, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X.
B. Tia tử ngoại, tia sáng đỏ, tia hồng ngoại, tia X.
C. Tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia sáng tím.
D. Tia X cứng, tia X mềm, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.
Câu 6: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã
A. tác dụng một ngoại lực làm giảm lực cản của môi trường đối với vật chuyển động.
B. kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt dần.
C. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì
để bổ sung phần năng lượng vừa bị mất mát.
D. tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào dao động.
Câu 7: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, vectơ
B
và vectơ
E
luôn luôn
A. trùng phương và vuông góc với phương truyền sóng.
B. dao động cùng pha.
C. biến thiên tuần hoàn theo không gian, không tuần hoàn theo thời gian.
D. dao động ngược pha.
Câu 8: Bước sóng là
A. quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong 1 giây.
B. khoảng cách giữa hai vị trí xa nhau nhất của mỗi phần tử sóng.
C. khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhau nhất dao động cùng pha.
D. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha.
Câu 9: Một sóng lan truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách
giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 400cm/s. B. 16m/s. C. 6,25m/s. D. 400m/s.
Câu 10: Tại điểm M cách tâm sóng một khoảng x có phương trình dao động
2
4 s(200 )
M
x
. Tần số của sóng có giá trị là
A. 100Hz. B. 100s. C. 200Hz. D. 0,01s.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?
A. Mọi sóng điện từ đều không thể truyền trong nước.
B. Sóng điện từ mang năng lượng.
C. Sóng điện từ có thể bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
D. Tốc độ lan truyền sóng điện từ trong chân không bằng vận tốc ánh sáng.
Bộ đề luyện thi Tốt Nghiệp THPT năm 2011 môn vật lý.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề luyện thi Tốt Nghiệp THPT năm 2011 môn vật lý.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Bộ đề luyện thi Tốt Nghiệp THPT năm 2011 môn vật lý.pdf 9 10 740