Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề ôn tập Toán lớp 7

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn ôn tập Toán 7

BỘ ĐỀ ÔN TẬP
TOÁN LỚP 7

1

Hướng dẫn ôn tập Toán 7

Bài 1: Khoanh tròn vào đáp án đung trong các đáp án sau:
2  4  1
Kết quả của biểu thức : A =         là:
5

34
a. 
30

 3  2

 43
c. 30

34
b.
30

Bài 2:Tìm x, biết:
1 2   1
a. x     
3

5

3
1  3
b.  x     

 3 

7

4  5

 5  3  13  3

.
là:
 9  11  18  11

Bài 3: Kết quả của biểu thức : B =   .
a.

23
66

b. 32

1
66

c.

 23
66

Bài 4:Tìm x, biết:
2
3

5
7

3
10

21
1
2
x  
13
3
3

a. x  

b. 

c. x  1,5 2

d. x 

e. x  2  x

f. x  3,4  2,6  x 0

3 1
 0
4 2

Bài 5: So sánh: 2 24 và 316
Bài 6: Tìm x, biết:
a.(x+ 5)3 = - 64

b.(2x- 3)2 = 9

810  410
Bài 7:Tính: M = 4 11
8 4

Bài 8: Các tỉ lệ thức lập được từ đẳng thức: 12.20 =15.16 là:
a.

12 15

20 16

b.

12 20

15 16

c.

15 12

20 16

d.

20 16

12 15

2

Hướng dẫn ôn tập Toán 7
x

Bài 9:Tìm tỉ số y , biết x, y thoả mãn:
2x  y 2

xy
3
x

2

Bài 10.Tìm x , y biết : y  5 và x + y = 70
Bài 11. Tìm sai lầm trong lời giải sau và sửa lại chỗ sai:
a) 81 9 ; 0,49 0,7 ; 0,9 0,3
b)( ( 5 ) 2 5 ;  (13) 2  13 ; 1024 2 5
c) 0,01 = 0,1; 121 112 ; 100 10
Bài 12: Tìm x  Q, biết:
a. x2 + 1 = 82

7
4

b. x2  

23
4

c. (2x+3)2 = 25

Bài 13. Mẹ bạn Minh gửi tiền tiết kiệm 2 triệu đồng theo thể thức “có kì hạn 6
tháng”. Hết thời hạn 6 tháng, mẹ Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400.Tính
lãi suất hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm này.
Bài 14. Theo hợp đồng, hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3:5. Hỏi mỗi tổ
được chia bao nhiêu nếu tổng số lãi là: 12 800 000 đồng.
Bài 15.Trong mặt phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(3 ; 5); B(3; -1);
C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?
Bài 16: Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy các đồ thị của các hàm số:
a)y = - 2x;

b)y =

3
x
2

c)y = 

5
x
2

Bài 17: Chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau:
a)Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
b)Hai góc bằng nhau mà chung đỉnh thì đối đỉnh.
c)Nếu hai góc kề bù nhau thì hai tia phân giác của chúng vuông góc với nhau.

3

Hướng dẫn ôn tập Toán 7

d)Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba thì hai góc so le trong bằng
nhau.
Bài 18.Cho biết AOˆ B 120 0 .Trong góc AOB vẽ các tia OM và ON sao cho OA 
OM, OB  ON.
a) Tính số đo các góc: AOM, BON.
b) Chứng minh: NOˆ A = MOˆ B
Bài 19.Chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau:
a)Trong một tam giác, không thể có hai góc tù.
b)Góc ngoài của tam giác phải là góc tù.
c)Nếu cạnh đáy và góc đối diện với cạnh ...
Hướng dẫn ôn tập Toán 7
BỘ ĐỀ ÔN TẬP
TOÁN LỚP 7
1
Bộ đề ôn tập Toán lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề ôn tập Toán lớp 7 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bộ đề ôn tập Toán lớp 7 9 10 418