Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề ôn thi toán hk1 lớp 8

Được đăng lên bởi Trâm Võ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 824 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MAI THỊ QUỲNH 0976.93.93.89

&

09.434.123.68

BỘ ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 1 TOÁN 8
Đề 1
Bài 1: (3đ) Tính
a.

9x 2 3x 6x
:
:
11y 2 2y 11y

b.

x 2  49
x2
x7

c.

1
1
2
4



2
1  x 1  x 1  x 1  x4

Bài 2: (3đ)
Cho hình bình hành ABCD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA.
a) Chứng minh tứ giác EFGH là hình bình hành.
b) Khi hình bình hành ABCD là hình chữ nhật; hình thoi thì EFGH là hình gì? Chứng minh.
Bài 1: (1đ)
Cho các số x, y thoả mãn đẳng thức 5x 2  5y 2  8xy  2x  2y  2  0 . Tính giá trị của biểu thức
M   x  y

2007

  x  2

2008

  y  1

2009

Đề 2
Bài 1 (1,25 điểm):
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
2
2
a) 7 x  14 xy  7 y
b) xy  9 x  y  9
Bài 2 (2,25 điểm): Cho biểu thức
2x
4 x2
2  x  1  2x

 :


A= 
2
2

x
x

4
2

x

 2 x

a) Tìm điều kiện để biểu thức A xác định.
b) Rút gọn A.
3
4

c) Tìm giá trị biểu thức A khi x   .
Bài 3 (3 điểm):
Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy điểm E bất kì thuộc đoạn BC (E khác B, C). Qua E kẻ EM
vuông góc với AB; EN vuông góc với AC.
a) Tứ giác AMEN là hình gì? Vì sao?
b) Tìm vị trí điểm E để tứ giác AMEN là hình vuông.
c) Gọi I là điểm đối xứng với E qua AB; K là điểm đối xứng với E qua AC. Chứng minh I đối
xứng với K qua điểm A.
Bài 4 (0.5 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B  4 x 2  4 x  11 .
Đề 3
Bài 1 (1,25 điểm):
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
2
a) 23y  46 y  23
b) xy  5y  3x  15
Bài 2 (2,25 điểm): Cho biểu thức:
 2x
3x 2  3
x  x 1

:


A= 
2
x  3  x  3
 x 3 9 x

a) Tìm điều kiện để biểu thức A xác định.
b) Rút gọn A.
2
3

c) Tìm giá trị biểu thức A khi x   .
Bài 3 (3 điểm):

MAI THỊ QUỲNH 0976.93.93.89

&

09.434.123.68

Cho tam giác DEF vuông tại D. Lấy điểm M bất kì thuộc đoạn EF (M khác E, F). Qua M kẻ MP
vuông góc với DE; MQ vuông góc với DF.
a) Tứ giác DPMQ là hình gì? Vì sao?
b) Tìm vị trí điểm M để tứ giác DPMQ là hình vuông.
c) Gọi H là điểm đối xứng với M qua DE; G là điểm đối xứng với M qua DF. Chứng minh H đối
xứng với G qua điểm D.
Bài 4 (0.5 điểm): Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A  5  8 x  x 2
Đề 4
Bài 1 : ( 1,5 điểm ) Phân tích đa thức thành nhân tử
a) x 2 – 2 xy  y 2 – 9
b) x 2 – 3x  2
Bài 2 : ( 1.5 điểm ) Thực hiện phép tính :
a)



5
7
10


2
2x  4 x  2 x  4

Bài 3 : ( 1 điểm ) Cho phân thức

2x  3

b) 
5x  5
2x2  2x

2

 x ( x  1)



4 x 

2

x ( x  1) 

:

4
2

3x  3x

.

a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức trên được xác định .
b) Tìm g...
MAI THỊ QUỲNH 0976.93.93.89 & 09.434.123.68
BỘ ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 1 TOÁN 8
Đề 1
Bài 1: (3đ) Tính
a.
2
2
9x 3x 6x
: :
11y 2y 11y
b.
2
x 49
x 2
x 7
c.
2 4
1 1 2 4
1 x 1 x 1 x 1 x
Bài 2: (3đ)
Cho hình bình hành ABCD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA.
a) Chứng minh tứ giác EFGH là hình bình hành.
b) Khi hình bình hành ABCD là hình chữ nhật; hình thoi thì EFGH là hình gì? Chứng minh.
Bài 1: (1đ)
Cho các số x, y thoả mãn đẳng thức
2 2
5x 5y 8xy 2x 2y 2 0
. Tính giá trị của biểu thức
2007 2008 2009
M x y x 2 y 1
Đề 2
Bài 1 (1,25 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a)
x xy y
2 2
7 14 7
b)
xy x y9 9
Bài 2 (2,25 điểm): Cho biểu thức
A =
x
x
x
x
x
x
x
x
2
21
:
2
2
4
4
2
2
2
2
a) Tìm điều kiện để biểu thức A xác định.
b) Rút gọn A.
c) Tìm giá trị biểu thức A khi
.
Bài 3 (3 điểm):
Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy điểm E bất kì thuộc đoạn BC (E khác B, C). Qua E kẻ EM
vuông góc với AB; EN vuông góc với AC.
a) Tứ giác AMEN là hình gì? Vì sao?
b) Tìm vị trí điểm E để tứ giác AMEN là hình vuông.
c) Gọi I là điểm đối xứng với E qua AB; K là điểm đối xứng với E qua AC. Chứng minh I đối
xứng với K qua điểm A.
Bài 4 (0.5 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
B x x
2
4 4 11
.
Đề 3
Bài 1 (1,25 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a)
y y
2
23 46 23
b)
xy y x5 3 15
Bài 2 (2,25 điểm): Cho biểu thức:
A =
3
1
:
3
9
33
3
2
2
2
x
x
x
x
x
x
x
x
a) Tìm điều kiện để biểu thức A xác định.
b) Rút gọn A.
c) Tìm giá trị biểu thức A khi
.
Bài 3 (3 điểm):
Bộ đề ôn thi toán hk1 lớp 8 - Trang 2
Bộ đề ôn thi toán hk1 lớp 8 - Người đăng: Trâm Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bộ đề ôn thi toán hk1 lớp 8 9 10 116