Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề ôn thi Toán vào lớp 10 Quận ITPHCM

Được đăng lên bởi handsomehaiht-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 974 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ đề ôn thi học kỳ I Quận I

Chu Văn An Tr3


x x
1
x -1
+
:


x+1
 x x +x+ x +1 x+1

Bài 3: A= 

a) Biểu thức có nghĩa khi: x≥0 và x+1≠0( x x +x+ x +1 >0 mọi x≥0)
Vậy đk là: x≥0 và x≠ -1
b) Rút gọn A


1
x x
1
x+1 
x x
x+1
+  .

+ 
.

x -1  ( x +1)(x+1) x+1
x -1
 x( x +1)+ x +1 x+1

 x x  ( x +1)
x+1 x x  x +1 1
=
=
.
 .
x -1
x +1
x -1
 ( x +1)(x+1)
A= 

x x  x +1
x-1



Bài 4: Tìm min A=x- x -1
Đk: x≥0
1 1 1
1
5
5
+ )- -1=( x  ) 2    ;moi x
2 4 4
2
4
4
5
1
1
1
minA=   x   0  x   x  ( nhan)
4
2
2
4
A=(x-2 x

Đồng Khởi Tr3


x

2

1 

10-x

+

)
 :( x  2 
B3: A= 
x  2
x 2
 x-4 2- x

a) Tìm đk
x  0, x  4  0, 2- x  0 va
Hay x  0, x  4,

x 2

10-x
x 2

(x-4)+10-x
0
x 2

Hay : x≥0 và x≠4 và x-4+10-x≠0 x≥0 và x≠4


A= 


x  2( x  2)  ( x  2) (x-4)+10-x
 :
( x  2)( x  2)
x 2





-6
6
-6
x +2

.
 :
6
x +2 ( x +2)( x -2)
 ( x +2)( x -2)
-1
A=
x -2
=

c) A>0x-2<0  x<2x<4
vậy : 0≤x<4
Đức Trí Tr4
B3: A=

x
4( x  1)

; x  0, x  4
x 2 x2 x

a) Thu gọn
x
4( x  1)
A=


x 2
x ( x  2)

x 2  4( x  1)
x ( x  2)

Trang 1

Trang 2

Giáo viên Hoàng Sơn Hải

x2  4 x  4
( x  2) 2
x 2
2


 1
x ( x  2)
x ( x  2)
x
x



b) Gpt A= -3

A=  3

x 2
 3  x  2  3 x
x
1
1
 4 x  2  x   x  (nhan)
2
4
c)
Tìm x nguyên để A nguyên
2
2
A=1 
nguyen 
nguyen
x
x


 x =1 hay x =2

x=1(nhận) hay x=4(loại).

Vậy x=1

Huỳnh Khương Ninh Tr4


2

B3: A= 

 3 x

-


2
x +1
x -1
(
- x -1) :
;x>0,x  1
x +1 3 x
x


a) Rút gọn


2

A= 

 3 x



2

=

 3 x


2

=

 3 x


2

=

 3 x


2

=

 3 x


2

=

 3 x


2
x +1-3 x ( x +1)
x
.
 .
x +1
3 x
x -1


-

-

2
x +1-3x-3 x
x
.
 .
x +1
3 x
x -1

2 -3x-2 x +1
x
.
 .
x +1
3 x 
x -1
2 -3x-3 x + x +1
x
.
 .
x +1
3 x
x -1

2 -3 x ( x +1)+ x +1
x
.
 .
x +1
3 x
x -1

2 ( x +1)(1-3 x )
x
.
 .
x +1
3 x
x -1


2(1-3 x )
x  6 x
x
2
.
=
 .
= 
3 x 
x -1  3  x
x -1
x -1
 3 x
2

=

-

A<0x-1<0x<1x<1. Kết hợp đk ta có: 0<x<1
Lương Thế Vinh
 2x+1

x 

3
x -1 x+ x +1


A= 


-

 1+ x 3

- x

 1+ x




a)A co nghia khi: x  0; x 3 -1  0(khi do:x+ x +1>0)

 x≥0 và x ≠ 1
b) Rút gọn:


2x+1
x 

 ( x -1)(x+ x +1) x+ x +1 

A= 

(1+ x )(x- x +1) 
- x
1+ x


Bộ đề ôn thi học kỳ I Quận I
 2x+1- x ( x -1)

 ( x -1)(x+ x +1)

2x+1-x+ x 
=

 ( x -1)(x+ x +1)

1 
2
=
 ( x -1) =
 ( x -1)
=

 x- x +1- x



x+ x +1 
 x-2 x +1 =
( x -1) 2



...
Bộ đề ôn thi học kỳ I Quận I Trang 1
Chu Văn An Tr3
Bài 3:
x x 1 x-1
A= + :
x+1 x+1
x x+x+ x+1
a) Biểu thức có nghĩa khi: x≥0 và x+1≠0(
x x +x+ x+1
>0 mọi x≥0)
Vậy đk là: x≥0 và x≠ -1
b) Rút gọn A
x x 1 x+1 x x 1 x+1
A= + . + .
x+1 x+1
x( x+1)+ x +1 x-1 ( x +1)(x+1) x-1
x x ( x +1) x+1 x x x +1 1
= . = .
( x +1)(x+1) x-1 x +1 x-1
x x x +1
x-1
Bài 4: Tìm min
A=x- x-1
Đk: x≥0
2
1 1 1 1 5 5
A=(x-2 x + )- -1=( x ) ;moi x
2 4 4 2 4 4
5 1 1 1
minA= x 0 x ( )
4 2 2 4
x nhan
Đồng Khởi Tr3
B3:
x 2 1 10-x
A= + :( 2 )
x-4
2- 2 2
x
x x x
a) Tìm đk
10-x
0, 4 0, 2- 0 va 2
2
(x-4)+10-x
Hay 0, x 4, 0
2
x x x x
x
x
x
Hay : x≥0 và x≠4 và x-4+10-x≠0 x≥0 và x≠4
x 2( 2) ( 2) (x-4)+10-x
A= :
( 2)( 2) 2
x x
x x x
-6 6 -6 x +2
= : .
6
( x +2)( x-2) x +2 ( x+2)( x-2)
-1
A=
x-2
c) A>0x-2<0 x<2x<4
vậy : 0≤x<4
Đức Trí Tr4
B3:
a) Thu gọn
2
x 4( x 1) 4( x 1)
A=
x 2 ( x 2) ( x 2)
x
x x
Bộ đề ôn thi Toán vào lớp 10 Quận ITPHCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề ôn thi Toán vào lớp 10 Quận ITPHCM - Người đăng: handsomehaiht-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bộ đề ôn thi Toán vào lớp 10 Quận ITPHCM 9 10 452