Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề Ôn Tốt Ngiệp THPT của HĐBM tỉnh Đồng Tháp môn vật lý.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 840 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HĐBM VẬT LÝ ĐỒNG THÁP

Bộ đề ôn tập tốt nghiệp năm 2011

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỒNG THÁP

ĐỀ THI ÔN THI TNTHPT (số 1)
MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 60 phút;
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Trong đoạn mạch không phân nhánh RLC, nếu tăng tần số của điện áp xoay chiều đặt vào hai
đầu mạch thì
A. Cảm kháng giảm.
B. Dung kháng tăng.
C. Điện trở R tăng.
D. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng.
A
206
Câu 2: Pôlôni phóng xạ theo phương trình: 210
84 Po  Z X  82 Pb , hạt nhân X là
A. êlectron.
B. pôzitron.
C. hạt α.
D. proton
Câu 3: Quang điện trở hoạt động dựa vào hiện tượng
A. quang điện trong.
B. quang - phát quang. C. phát xạ cảm ứng.
D. nhiệt điện.
Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ta đo được khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến
vân sáng bậc 10 ở cùng một phía với vân sáng trung tâm là 2,4 mm. Khoảng vân có giá trị là
A. 0,4 mm.
B. 6.0 mm.
C. 4,0 mm.
D. 0,6 mm.

t

x

Câu 5: Một sóng cơ có phương trình u 6 cos 2 ( 0,1  25 ) (mm), trong đó x tính bằng cm, t tính
bằng giây. Chu kì của sóng là
A. 0,1 s.
B. 20 s.
C. 1 s.
D. 2 s.
Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, với a =1 mm, D = 2 m, i =1,1mm,bước sóng
của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là
A. 1,1 mm.
B. 0.55 mm.
C. 0,55 μm.
D. 0,2m.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng? Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với:
A. Dao động tắt dần.
B. Dao động riêng.
C. Dao động điều hòa.
D. Dao động cưỡng bức.
Câu 8: Công thoát của êlectron khỏi đồng là 6,625.10  19 J. Biết hằng số Plăng là 6,625.10  34 J.s,
tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.10 8 m/s. Giới hạn quang điện của đồng là
A. 0,30 μm.
B. 0,40 μm.
C. 0,90 μm.
D. 0,60 μm.
Câu 9: Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i = 2 2 cos(100  t ). Cường độ
dòng điện hiệu dụng trong mạch là
A. 2,83 A.
B. 2 A.
C. 4 A.
D. 1,4 A.
Câu 10: Điện từ trường biến thiên xuất hiện ở xung quanh
A. Một tụ điện đã tích điện và được ngắt khỏi nguồn.
B. Một nguồn phát tia lửa điện.
C. Một dòng điện không đổi.
D. Một điện tích đứng yên.
67

Câu 11: Trong hạt nhân nguyên tử 30 Zn có
A. 30 prôtôn và 37 nơtron.
B. 37 prôtôn và 30 nơtron.
C. 67 prôtôn và 30 nơtron.
D. 30 prôtôn và 67 nơtron.
Câu 12: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây khoảng cách giữa hai nút sóng hoặc hai bụng sóng liên
tiếp bằng:
A.  /4.
B.  /2.
C.  .
D. 2  .
Câu 13: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos2 t (cm).Biên độ và chu kì dao động của vật là
A. 4cm, 1Hz.
B. 6cm,1s.
C. 4cm, 1s.
D. 6cm, 2s.
Câu 14:.Máy biến áp hoạ...
HĐBM VẬT LÝ ĐỒNG THÁP Bộ đề ôn tập tốt nghiệp năm 2011
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỒNG THÁP
ĐỀ THI ÔN THI TNTHPT (số 1)
MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 60 phút;
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Trong đoạn mạch không phân nhánh RLC, nếu tăng tần số của điện áp xoay chiều đặt vào hai
đầu mạch thì
A. Cảm kháng giảm. B. Dung kháng tăng.
C. Điện trở R tăng. D. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng.
Câu 2: Pôlôni phóng xạ theo phương trình:
Po
210
84
PbX
A
Z
206
82
, hạt nhân X là
A. êlectron. B. pôzitron. C. hạt α. D. proton
Câu 3: Quang điện trở hoạt động dựa vào hiện tượng
A. quang điện trong. B. quang - phát quang. C. phát xạ cảm ứng. D. nhiệt điện.
Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ta đo được khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến
vân sáng bậc 10 ở cùng một phía với vân sáng trung tâm là 2,4 mm. Khoảng vân có giá trị là
A. 0,4 mm. B. 6.0 mm. C. 4,0 mm. D. 0,6 mm.
Câu 5: Một ng phương trình
)
251,0
(2cos6
xt
u
(mm), trong đó x tính bằng cm, t tính
bằng giây. Chu kì của sóng là
A. 0,1 s. B. 20 s. C. 1 s. D. 2 s.
Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, với a =1 mm, D = 2 m, i =1,1mm,bước sóng
của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là
A. 1,1 mm. B. 0.55 mm. C. 0,55 μm. D. 0,2m.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng? Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với:
A. Dao động tắt dần. B. Dao động riêng.
C. Dao động điều hòa. D. Dao động cưỡng bức.
Câu 8: Công thoát của êlectron khỏi đồng 6,625.10
19
J. Biết hằng số Plăng 6,625.10
34
J.s,
tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.10
8
m/s. Giới hạn quang điện của đồng là
A. 0,30 μm. B. 0,40 μm. C. 0,90 μm. D. 0,60 μm.
Câu 9: Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i = 2
2
cos(100
t ). Cường độ
dòng điện hiệu dụng trong mạch là
A. 2,83 A. B. 2 A. C. 4 A. D. 1,4 A.
Câu 10: Điện từ trường biến thiên xuất hiện ở xung quanh
A. Một tụ điện đã tích điện và được ngắt khỏi nguồn. B. Một nguồn phát tia lửa điện.
C. Một dòng điện không đổi. D. Một điện tích đứng yên.
Câu 11: Trong hạt nhân nguyên tử
A. 30 prôtôn và 37 nơtron. B. 37 prôtôn và 30 nơtron.
C. 67 prôtôn và 30 nơtron. D. 30 prôtôn và 67 nơtron.
Câu 12: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây khoảng cách giữa hai nút sóng hoặc hai bụng sóng liên
tiếp bằng:
A.
/4. B.
/2. C.
. D. 2
.
Câu 13: Vật dao động điu hòa theo phương trình x = 6cos2
t
(cm).Bn đvà chu dao động của vt là
A. 4cm, 1Hz. B. 6cm,1s. C. 4cm, 1s. D. 6cm, 2s.
Câu 14:.Máy biến áp hoạt động dựa trên nguyên tắc
A. hiện tượng nhiễm điện tích. B. hiện tượng hưởng ứng tĩnh điện.
C. hiện tượng cảm ứng điện từ. D. hiện tượng nhiễm từ.
Câu 15: Một con lắc xo gồm vật nhỏ khối lượng 400 g, xo khối lượng không đáng kể độ
cứng 100 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy π
2
= 10. Dao động của con lắc
có chu kì là
A. 0,2 s. B. 0,8 s. C. 0,6 s. D. 0,4 s.
Câu 16: Trong dao động điều hòa giá trị cực đại của gia tốc là:
1
Bộ đề Ôn Tốt Ngiệp THPT của HĐBM tỉnh Đồng Tháp môn vật lý.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề Ôn Tốt Ngiệp THPT của HĐBM tỉnh Đồng Tháp môn vật lý.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Bộ đề Ôn Tốt Ngiệp THPT của HĐBM tỉnh Đồng Tháp môn vật lý.doc 9 10 769