Ktl-icon-tai-lieu

bộ đề thi hsg toán 7

Được đăng lên bởi tansangtran2002
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ONTHIONLINE.NET
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học: 2010-2011
Môn thi: Toán lớp 7
Thời gian làm bài: 120 phút

Bài 1: (6 điểm)
Tính:

1
 
1
 3 1  1
  
a)   2  2  .0,75  3  0,5 :
3
2
5
3  2


 
  2
3  193 33  
7
11
1931  9
  .
  : 


b)  
 .
17 34   1931 3862
25  2

  193 386
1
 3
c) 3. 2 1  3    2.  4,025  2,885 
14
 7
Bài 2: (4 điểm)
a) Tìm các số x, y, z biết:
x : y : z = 3 : 4 : 5 và 2x2 + 2y2 - 3z2 = - 100
a b c
a 3b 2c1930

=
=
b) Cho
và a + b + c 0. Tính
b c a
a1935
Bài 3: (3 điểm)
a) So sánh: 910 và 89 + 79 + 69 + 59 + ... + 29 + 19
b) Chứng minh: (3636 - 910) M45
Bài 4: (3 điểm)
1
1
Ba đống khoai có tổng cộng 196 kg. Nếu lấy đi số khoai ở đống thứ nhất, số
3
4
1
khoai ở đống thứ hai và số khoai ở đống thứ ba thì số khoai còn lại của ba đống bằng
5
nhau. Tính số khoai ở mỗi đống lúc đầu.
Bài 5: (4 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh BC lấy điểm M, N sao cho BM=MN=NC.
a) Chứng minh tam giác AMN là tam giác cân.
b) Kẻ MH vuông góc với AB (H thuộc AB), NK vuông góc với AC (K thuộc AC).
MH và NK cắt nhau tại O. Tam giác OMN là tam giác gì? Tại sao?
c) Cho góc MAN = 600. Tính số đo các góc của tam giác ABC. Khi đó tam giác
OMN là tam giác gì?
Họ tên thí sinh: …………………………………………. số báo danh: ………..
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học: 2010-2011
Môn thi: Toán lớp 7
Bài 1: (6 điểm)
Tính: (mỗi phần cho 2 điểm)

1
 
1
 3 1  1
 13 3  7 1 13
   =  .  
 :
a)   2  2  .0,75  3  0,5 :
(0,75 điểm)
3
2
 5 3  2
 3 4  2 2  30

 
13  7 15
13 61 61
 
(0,5 điểm)
= . 

4  2 13
4 26 8
 2
3  193 33  
7
11
1931  9
 .
   :

 =
b)  
 .
25  2

  193 386 17 34   1931 3862
=

(0,75 điểm)

25 1931  9
 1 193 33 
.

:
 386 17 34  3862 . 25  2
(0,75 điểm)
1
 1 33  1  9
   : 
 1: 5 
=
(0,75 điểm)
(0,5 điểm)
5
 34 34  2  2
1
13 9
 3
c) 3. 2 1  3    2.  4,025  2,885  = 3.   2.1,14 (0,75 điểm)
14
14 7
 7
39 9
 1,5  2, 28  0,78

  2, 28
(0,75 điểm)
(0,5 điểm)
14 7
Bài 2: (4 điểm)
a) Tìm các số x, y, z biết: (2,5 điểm)
x : y : z = 3 : 4 : 5 và 2x2 + 2y2 - 3z2 = - 100
Theo đầu bài ta có:
x y z
x2 y 2 z 2
 



(0,5 điểm)
3 4 5
9 16 25
2 x 2 2 y 2 3 z 2 2 x 2  2 y 2  3 z 2 100




 4 (theo đầu bài 2x2 + 2y2 - 3z2 =
=>
18
32
75
18  32  75
25
-100)
(0,5 điểm)
=> x =  6; y =  8; z =  10 Tìm đúng mỗi giá...
ONTHIONLINE.NET
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học: 2010-2011
Môn thi: Toán lớp 7
Thời gian làm bài: 120 phút
Bài 1: (6 điểm)
Tính:
a)
1 1 3 1 1
2 2 .0,75 3 0,5 :
3 2 5 3 2
b)
2 3 193 33 7 11 1931 9
. : .
193 386 17 34 1931 3862 25 2
c)
1 3
3. 2 1 3 2. 4,025 2,885
14 7
Bài 2: (4 điểm)
a) Tìm các số x, y, z biết:
x : y : z = 3 : 4 : 5 và 2x
2
+ 2y
2
- 3z
2
= - 100
b) Cho
a b c
= =
b c a
và a + b + c
0. Tính
3 2 1930
1935
a b c
a
Bài 3: (3 điểm)
a) So sánh: 9
10
và 8
9
+ 7
9
+ 6
9
+ 5
9
+ ... + 2
9
+ 1
9
b) Chứng minh: (36
36
- 9
10
)
M
45
Bài 4: (3 điểm)
Ba đống khoai có tổng cộng 196 kg. Nếu lấy đi
1
3
skhoai ở đống thứ nhất,
1
4
số
khoai đống thứ hai
1
5
số khoai đống thứ ba thì số khoai còn lại của ba đống bằng
nhau. Tính số khoai ở mỗi đống lúc đầu.
Bài 5: (4 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh BC lấy điểm M, N sao cho BM=MN=NC.
a) Chứng minh tam giác AMN là tam giác cân.
b) Kẻ MH vuông góc với AB (H thuộc AB), NK vuông góc với AC (K thuộc AC).
MH và NK cắt nhau tại O. Tam giác OMN là tam giác gì? Tại sao?
c) Cho góc MAN = 60
0
. Tính s đo các góc của tam giác ABC. Khi đó tam giác
OMN là tam giác gì?
Họ tên thí sinh: …………………………………………. số báo danh: ………..
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
bộ đề thi hsg toán 7 - Trang 2
bộ đề thi hsg toán 7 - Người đăng: tansangtran2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bộ đề thi hsg toán 7 9 10 732