Ktl-icon-tai-lieu

bộ đề thi ngữ văn 2008-2012

Được đăng lên bởi Mắc Cười
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1466 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

( Ôn thi ĐH, CĐ khối C, D )

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LỚP CĐSTOAN11

Bộ đề thi môn

NGỮ VĂN
2008 - 2012

(Ôn thi ĐH, CĐ khối C, D)
( In lần thứ nhất )

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

Lớp CĐSTOAN11 giữ bản quyền tài liệu, nghiêm cấm sao in dưới mọi hình
thức

715/GD-05/8981/537-00

Mã số: 4U605K8

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008
Môn thi: VĂN, khối C
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh
C©u I (2 ®iÓm)
Anh/ chÞ h·y giíi thiÖu ng¾n gän vÒ hai tËp th¬ Tõ Êy vµ ViÖt B¾c cña Tè H÷u.
C©u II (5 ®iÓm)
Cïng béc lé nçi nhí vÒ T©y B¾c, trong bµi T©y TiÕn, Quang Dòng viÕt:
S«ng M· xa råi T©y TiÕn ¬i!
Nhí vÒ rõng nói nhí ch¬i v¬i
Sµi Khao s−¬ng lÊp ®oµn qu©n mái
M−êng L¸t hoa vÒ trong ®ªm h¬i
(V¨n häc 12, TËp mét, NXB Gi¸o dôc, 2005, tr.76)
trong bµi TiÕng h¸t con tµu, ChÕ Lan Viªn viÕt:
Nhí b¶n s−¬ng gi¨ng, nhí ®Ìo m©y phñ
N¬i nao qua, lßng l¹i ch¼ng yªu th−¬ng?
Khi ta ë, chØ lµ n¬i ®Êt ë
Khi ta ®i, ®Êt ®· ho¸ t©m hån!
(V¨n häc 12, TËp mét, NXB Gi¸o dôc, 2005, tr.121)
C¶m nhËn cña anh/ chÞ vÒ hai ®o¹n th¬ trªn.
PhÇn riªng

ThÝ sinh chØ ®−îc lµm 1 trong 2 c©u: III.a hoÆc III.b

C©u III.a (3 ®iÓm)
Trong t¸c phÈm Ch÷ ng−êi tö tï, v× sao t¸c gi¶ NguyÔn Tu©n l¹i vÝ tÊm lßng cña
nh©n vËt qu¶n ngôc nh− “mét thanh ©m trong trÎo chen vµo gi÷a mét b¶n ®µn mµ nh¹c
luËt ®Òu hçn lo¹n x« bå”?
C©u III.b (3 ®iÓm)
Trong t¸c phÈm Mét ng−êi Hµ Néi, v× sao t¸c gi¶ NguyÔn Kh¶i l¹i gäi nh©n vËt bµ
HiÒn lµ “h¹t bôi vµng cña Hµ Néi”?
---------------------------Hết--------------------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ……………..……………… Số báo danh: ……………………………

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu
I

Ý
1.

2.

II
1.

2.

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008
Môn: VĂN, khối C
(Đáp án - Thang điểm có 03 trang)

Điểm
Nội dung
Giới thiệu ngắn gọn về hai tập thơ Từ ấy và Việt Bắc của Tố Hữu
2,0
Tập Từ ấy (1,0 điểm)
- Từ ấy là tập thơ đầu tay của Tố Hữu được sáng tác trong khoảng thời gian từ 1937 1,0
đến 1946 tương ứng với chặng đường cách mạng từ phong trào Mặt trận Dân chủ Đông
Dương đến Tổng khởi nghĩa tháng Tám và Toàn quốc kháng chiến. Tập thơ gồm ba
phần: Máu lửa, Xiềng xích, Giải phóng. Qua ba phần ấy, cảm hứng thơ Tố Hữu vận
động từ niềm hân hoan của tâm hồn trẻ nhiều băn khoăn về lẽ sống bỗng được gặp ánh
sáng lí tưởng; rồi qua bao gian lao, thử thách, từ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
( Ôn thi ĐH, C
Đ kh
ối C, D )
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
bộ đề thi ngữ văn 2008-2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bộ đề thi ngữ văn 2008-2012 - Người đăng: Mắc Cười
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
bộ đề thi ngữ văn 2008-2012 9 10 149