Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề thi thử ĐH

Được đăng lên bởi Quynh H Nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỞ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGHÈN

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi: TOÁN, khối A  A1
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ 1

3
2
Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số y  2 x  3 1  m  x  6mx  1  m , m là tham số thực.

1. Khảo sát và vẽ đồ thị  C  của hàm số với m 

3
.
2

2. Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị A, B nằm khác phía đối với trục tung.
Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình 2 sin 2 2 x  sin 6 x  2 cos 2 x .
Câu 3 (1,0 điểm) Giải bất phương trình x  2 6  x  2 x  6 x  x 2 .
e
ln 2 x  3
I

Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân
1 x ln x  x dx .
Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình chóp S .ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB  a 3, BC  a , góc giữa SC
và mặt phẳng  ABCD  bằng 450 . Gọi O là giao điểm của AC và BD . Hình chiếu của S trên mặt
phẳng  ABCD  là trung điểm H của OA . Tính thể tích khối chóp S .ABCD và khoảng cách từ H đến
mặt phẳng  SCD  .
n

 2 3
Câu 6 (1,0 điểm) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển  2 x   ,  x  0  biết rằng
x

1
2
3
n
Cn  2Cn  3Cn  ...  nCn  256n .
Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC vuông cân tại A . Phương trình đường
 5
thẳng BC : x  7 y  31  0 , điểm N 1;  thuộc đường thẳng AC , điểm M  2; 3 thuộc đường
 2
thẳng AB . Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC .
Câu 8 (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz , viết phương trình đường thẳng d đi qua A  1;3;0  ,

x  1 t

x  3 y 1 z


cắt đường thẳng d1 :  y  1  2t và vuông góc với đường thẳng d 2 :
1
1 1 .
 z  t






Câu 9 (1,0 điểm) Tìm tất cả các số phức z thỏa mãn z  3  i  z  2  2i và z  2i  z  1  i  là
số thuần ảo.
------HẾT------

SỞ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGHÈN

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi: TOÁN, khối A  A1
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ 2

3
2
Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số y  x  x  5mx  5m

(1)

, m là tham số thực.

1. Khảo sát và vẽ đồ thị  C  của hàm số với m  1 .
2. Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ x1 , x2 , x3 thỏa
mãn x1  0  x2  x3 .

 3x
  3x  
Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình sin 3 x  2 cos     sin 
 2
  2
Câu 3 (1,0 điểm) Giải bất phương trình
2

Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân I  
1


  1  2  cos x  sin x  .


9
9
1
 x   1 3 1 .
x
x
x

1  log 22 x
dx .
x

Câu 5 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng  P  cho tam giác ABC vuông tại A , 
ACB  600 , AC  2a ,
đường cao AH . Hai mặt phẳng  SHA ...
SỞ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TO HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
TRƯỜNG THPT NGHÈN Môn thi: TOÁN, khi A A1
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đ
Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm s
3 2
2 3 1 6 1
y x m x mx m
,
m
tham số thực.
1. Khảo sát và vẽ đồ thị
C
của hàm số với
3
2
m
.
2. Tìm
m
để hàm số có hai điểm cực trị
,
A B
nằm khác phía đối với trục tung.
Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình
2 2
x x x
.
Câu 3 (1,0 điểm) Giải bất phương trình
2
2 6 2 6
x x x x x
.
Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân
2
1
ln 3
ln
e
x
I dx
x x x
.
Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình chóp .
S ABCD
đáy hình chnhật, 3,
AB a BC a
, góc giữa
SC
mt phẳng
ABCD
bằng
0
45
. Gọi
O
giao điểm của
AC
BD
. Hình chiếu của
S
trên mặt
phẳng
ABCD
là trung điểm
H
của
OA
. Tính thtích khối chóp .
S ABCD
và khoảng cách từ
H
đến
mặt phẳng
SCD
.
Câu 6 (1,0 điểm) Tìm số hạng không chứa
x
trong khai triển
2
3
2
n
x
x
,
0
x
biết rằng
1 2 3
2 3 ... 256
n
n n n n
C C C nC n
.
Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng
Oxy
, cho tam giác
ABC
vuông cân tại
A
. Phương trình đường
thẳng
: 7 31 0
BC x y
, điểm
5
1;
2
N
thuộc đường thẳng
AC
, điểm
2; 3
M
thuc đường
thẳng
AB
. Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác
ABC
.
Câu 8 (1,0 điểm) Trong không gian
Oxyz
, viết phương trình đường thẳng
d
đi qua
1;3;0
A
,
cắt đường thẳng
1
1
: 1 2
x t
d y t
z t
và vuông góc với đường thẳng
2
3 1
:
1 1 1
x y z
d
.
Câu 9 (1,0 điểm) m tất cả các số phức
z
thỏa mãn
3 2 2
z i z i
2 1
z i z i
số thuần ảo.
------HẾT------
Đ
1
Bộ đề thi thử ĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề thi thử ĐH - Người đăng: Quynh H Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bộ đề thi thử ĐH 9 10 755