Ktl-icon-tai-lieu

bộ đề thi toán sinh viên 2006 đến 2012

Được đăng lên bởi leeminhoa171
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 777 lần   |   Lượt tải: 0 lần
mt

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV NĂM 2006
Môn thi: Đại số
Thời gian làm bài: 180 phút
(

Câu 1: Cho ma trận

Giải: Ta có

) Xác định các phần tử trên đường chéo chính của ma trận

(

với

=>

) . Dễ dàng tính ra

. Từ đó suy ra

Do đó các phần tử trên đường chéo chính là
(

)

(

Câu 2: Cho ma trận

(

). Chứng minh rằng

Giải: Tính toán, ta thấy ma trận
, trong đó

(

)

chéo hóa được. Do đó, tồn tại ma trận
(

)

khả nghịch sao cho

) là ma trận chéo.

Suy ra
(
=>

(

)

(

)

(

)

do cả

định thức

để hệ phương trình sau có nghiệm độc lập tuyến tính
(
(
{

Giải: Gọi

)

)

)

(
Ta có:
này đều khác .
Câu 3: Xác định

(

(

)

(

)
)
)

là ma trận hệ số của phương trình

1

mt
(
(
(

(
Nhân dòng

Nhân dòng

với

rồi cộng vào dòng

với

(
rồi cộng vào dòng

)

)
)

(

) )

(

), ta được

(

)
), ta được

(
)
Dễ dàng suy ra rằng hệ phương trình có nghiệm độc lập tuyến tính thì

.

Câu 4: Cho là ma trận vuông cấp sao cho mỗi dòng của nó chứa đúng phần tử khác , trong đó phần tử
nằm ở đường chéo chính là
, phần tử còn lại là . Chứng minh ma trận khả nghịch.
Giải: Đặt

(

)

. Ta chứng minh bằng phản chứng. Giả sử ngược lại, suy biến. Kí hiệu

, khi đó có thể coi các cột
một tổ hợp tuyến tính

của

la2

vector phụ thuộc tuyến tính trong

là cột thứ của
. Đo vậy phải có

( )
trong đó ít nhất một hệ số khác . Giả sử |
hai phần tử khác không của dòng thứ là

|

*| | |

|

|
(

|+ . Đương nhiên | |
. Giả sử
). Từ ( ) suy ra

Suy ra
|
mâu thẫn với cách chọn |

| . Vậy

Câu 5: Cho là ma trận vuông cấp
là ma trận suy biến.
Giải: Nếu
Nếu

|

|

|

|

|

khả nghịch.

thỏa mãn các điều kiện

và

. Chứng minh rằng

thì hiển nhiên
, xét ánh xạ

được xác định như sau
( )

Khi đó ( ) là không gian con của
kì của ( ). Khi đó

có số chiều là (do
). Gọi * + là một vector khác bất
. Bằng quy nạp, ta thu được đẳng thức
2

mt
(
Suy ra
tính (

Câu 6: Cho đa thức ( ) bậc

có

)
. Nghĩa là hệ phương trình tuyến
là ma trận suy biến.

nghiệm thực phân biệt lớn hơn . Chứng minh rằng đa thức

( )

(

) ( )

( )

( )

( ( ))

nghiệm thực phân biệt.

Giải: Ta có ( )
của ( ) và

( ) ( ) với ( )

Rolle, phương trình (
(
)
Mặt khác, đa thức
trình (

(

. Như vậy
có nghiệm không tầm thường. Vậy

)

có ít nhất

)

( ))

Nếu
tồn tại sao cho

( ))
:

( ) có

( )

( )

( )

( )

. Khi đó phương trình
hay đa thức ( )

( ). Gọi

( )

là các nghiệm

cũng có nghiệm này. Theo định lí
( ) có nghiệm trong mỗi khoảng

( )

nghiệm là

. Lại ...
mt
1
HI TOÁN HC VIT NAM B GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN TOÀN QUC LN TH XIV NĂM 2006
n thi: Đại s
Thi gian làm bài: 180 phút
u 1: Cho ma trn  
 
 
 
Xác định các phn t trên đường chéo chính ca ma trn
  
 

Gii: Ta có   vi
 
 
 
. Dng tính ra
=>
   . T đó suy ra  
Do đó c phn t trên đường chéo cnh là








u 2: Cho ma trn  
. Chng minh rng 
 

Gii: nh toán, ta thy ma trn co hóa được. Do đó, tồn ti ma trn kh nghch sao cho
 

, trong đó

 
là ma trn co.
Suy ra
 





 

=> 
 

Ta có: 
 





 
 

 

do c định thc
này đu khác .
u 3: Xác đnh đ h phương trình sau nghim đc lp tuyến tính



 
 

 
 
 
 
 
Gii: Gi là ma trn h s của phương trình
bộ đề thi toán sinh viên 2006 đến 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bộ đề thi toán sinh viên 2006 đến 2012 - Người đăng: leeminhoa171
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
bộ đề thi toán sinh viên 2006 đến 2012 9 10 37