Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề thi Toán Tiếng Việt lớp 3 có đáp án

Được đăng lên bởi daohuyen78
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ò thi häc sinh giái N¨m häc 2011 – 2012

M«n : To¸n 3

(Thêi gian: 60 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

Bµi 1: (6 ®iÓm)
Cho d·y sè sau: 3 , 9 , 15 , 21 ,... , ..., ...,...,....
a, H·y t×m quy luËt cña d·y sè trªn råi viÕt tiÕp c¸c sè vµo chç chÊm,
b, TÝnh nhanh tæng cña d·y sè trªn.
c, Sè 542 cã thuéc d·y sè trªn kh«ng.
Bµi 2: (4 ®iÓm) T×m sè tù nhiªn x:
a, x : 9 = 124 (d 3)
b, 191 : x = 31 ( d 5)
c, x + x + 5 x x + 2 x x = 891
d, b : x = b x x
Bµi 3: (2 ®iÓm) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc
a, 2009 – ( 6 + 6 + 6 + ... + 6)
Cã 100 sè 6
b, ( b x 1 – b : 1) x ( b x 32)
Bµi 4: ( 3 ®iÓm)
Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 12m. BiÕt r»ng 3 lÇn chiÒu réng th×
b»ng 2 lÇn chiÒu dµi. TÝnh chu vi m¶nh ®Êt ®ã.
Bµi 5: ( 5 ®iÓm)
HiÖn nay bè 36 tuæi . Tuæi Nhung b»ng 1/6 tuæi bè. Hái sau bao nhiªu n¨m n÷a
tuæi Nhung b»ng 1/4 tuæi bè ?

®¸p ¸n chÊm ®Ò thi häc sinh giái N¨m häc 2011 – 2012
M«n : To¸n 3
Bµi 1: (6 ®iÓm) Mçi ý ®óng cho 1 ®iÓm.
a, NhËn xÐt:
3+6=9
9 + 6 = 16
15 + 6 = 21
Quy luËt: D·y sè trªn lµ d·y sè c¸ch ®Òu . Mçi sè h¹ng cña d·y kÓ tõ sè h¹ng thø 2 trë
®i b»ng sè liÒn tríc nã céng víi 6 ( kho¶ng c¸ch lµ 6)
1

VËy d·y sè trªn lµ:
3, 9, 15, 24, 27, 33, 39, 45
b, Tæng c¸c sè cña d·y lµ:
( 45 + 3) x 8 : 2 = 192
c, NhËn thÊy :
3:3 =1
9:3=3
Mçi sè h¹ng cña d·y ®Òu chia hÕt cho 3
XÐt sè 542 : 3 = 180 (d 2)
VËy sè 542 kh«ng thuéc d·y sè trªn.
Bµi 2: 4 ®iÓm . Mçi ý ®óng cho 1 ®iÓm.
a, x : 9 = 124 ( d 3)
x = 124 x 9 + 3
x = 1119

15 : 3 = 5

21 : 3 = 7

b, 191 : x = 6 (d 5)
x = ( 191 – 5) : 6
x = 186 : 6
x = 31

c, x + x + 5 x x + 2 x x = 891
1 x x + 1 x x + 5 x x + 2 x x = 891
x x (1 + 1 + 5 + 2) = 891
x x 9 = 891
x = 891 : 9
x = 99
d, x = b x x
x = 1 v× b : 1 = b x 1 ( mét sè bÊt k× chia cho 1 còng b»ng chÝnh nã)
Bµi 3: 2 ®iÓm ( Mçi ý ®óng 1 ®iÓm)
a, 2009 – ( 6 + 6 + 6 + ... + 6)
Cã 100 sè 6
= 2009 – 6 x 100
= 2009 – 600
= 1409
Bµi 4: ( 3 ®iÓm)

b, ( b x 1 – b : 1 ) x ( b x 32)
= ( b – b) x ( b x 32)
= 0 x ( b x 32)
=0

Bµi gi¶i
3 lÇn chiÒu réng m¶nh ®Êt lµ:
12 x 2 = 24 (m) (1®)
ChiÒu réng m¶nh ®Êt lµ:
24 : 3 = 8 (m) (1®)
Chu vi m¶nh ®Êt lµ:
(12 + 8) x 2 = 40 (m)
( 0,75®)
§¸p sè: 40m ( 0,25®)
2

Bµi 5:(5®)
Tuæi Nhung hiÖn nay lµ:
36 : 6 = 6 (tuæi) (1®)
Tuæi bè h¬n tuæi Nhung lµ:
36 – 6 = 30 (tuæi) (1®)
Bè lu«n h¬n Nhung 30 tuæi v× mçi n¨m tuæi bè vµ tuæi Nhung ®Òu t¨ng thªm 1.
Ta cã s¬ ®å sau: ( 0,25®)
Tuæi bè
30tuæi
Tuæi Nhung
(0,5®)
Tuæi Nhung khi b»ng 1/4 tuæi bè lµ:
30 : ( 4 – 1) = 10 tuæi ( 1®)
Sè n¨m sau ®Ó tuæi Nhung b»ng 1/4 tuæi bè lµ:
10 – 6 = 4 (n¨m) ...
®Ò thi häc sinh giái N¨m häc 2011 2012
M«n : To¸n 3
(Thêi gian: 60 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
Bµi 1: (6 ®iÓm)
Cho d·y sè sau: 3 , 9 , 15 , 21 ,... , ..., ...,...,....
a, H·y t×m quy luËt cña d·y sè trªn råi viÕt tiÕp c¸c sè vµo chç chÊm,
b, TÝnh nhanh tæng cña d·y sè trªn.
c, Sè 542 cã thuéc d·y sè trªn kh«ng.
Bµi 2: (4 ®iÓm) T×m sè tù nhiªn x:
a, x : 9 = 124 (d 3)
b, 191 : x = 31 ( d 5)
c, x + x + 5 x x + 2 x x = 891
d, b : x = b x x
Bµi 3: (2 ®iÓm) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc
a, 2009 – ( 6 + 6 + 6 + ... + 6)
Cã 100 sè 6
b, ( b x 1 – b : 1) x ( b x 32)
Bµi 4: ( 3 ®iÓm)
Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 12m. BiÕt r»ng 3 lÇn chiÒu réng th×
b»ng 2 lÇn chiÒu dµi. TÝnh chu vi m¶nh ®Êt ®ã.
Bµi 5: ( 5 ®iÓm)
HiÖn nay bè 36 tuæi . Tuæi Nhung b»ng 1/6 tuæi bè. Hái sau bao nhiªu n¨m n÷a
tuæi Nhung b»ng 1/4 tuæi bè ?
®¸p ¸n chÊm ®Ò thi häc sinh giái N¨m häc 2011 2012
M«n : To¸n 3
Bµi 1: (6 ®iÓm) Mçi ý ®óng cho 1 ®iÓm.
a, NhËn xÐt:
3 + 6 = 9 9 + 6 = 16 15 + 6 = 21
Quy luËt: D·y sè trªn lµ d·y sè c¸ch ®Òu . Mçi sè h¹ng cña d·y kÓ tõ sè h¹ng thø 2 trë
®i b»ng sè liÒn tríc nã céng víi 6 ( kho¶ng c¸ch lµ 6)
1
Bộ đề thi Toán Tiếng Việt lớp 3 có đáp án - Trang 2
Bộ đề thi Toán Tiếng Việt lớp 3 có đáp án - Người đăng: daohuyen78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bộ đề thi Toán Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 9 10 452