Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6

Được đăng lên bởi Viên Đá Nhỏ
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1661 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6
Bé §Ò TO¸N 6 K× 2
KIÓM TRA H×NH TIÕT 28
( thêi gian 45’)
§Ò sè I
Bµi 1) (2®iÓm)
VÏ tam gi¸c ABC cãAB=3cm,AC=5cm,BC=6cm
lÊy ®iÓm Mn»m trong tam gi¸c
vÏ c¸c tia AM,BM, vµ ®o¹n th¼ng MC
bµi 2:(2 ®iÓm)C¸c c©u sau ®óng hay sai:
a)gãc bÑt lµ gãc cã2 c¹nh lµ hai tia ®èi nhau
b)gãc 600 vµ 400 Lµ hai gãc phô nhau
c)nÕu tia0b n»m gi÷a hai tia 0avµ Oc th×
a¤b+b¤c =a¤c
bµi 3, (2 ®iÓm )H·y chän ph-¬ng ¸n ®óng trong c¸c ph-¬ng ¸n A, B,C thÝch
hîp :
1/Tia0t lµ ph©n gi¸ccña x¤y nÕu :
A/Tia Ot lµ tia n»m gi÷a 2 tia Ox vµ Oy
B/ y¤t = t¤x
C/ Tia Ot n»m gi÷a hai tia 0x vµ0yvµ y¤t= t¤x
2/ Cho ®-êng trßn t©m O b¸n kÝnh R , lÊy ®iÓmM sao cho OM=R th× :
A/ §iÓm M n»m trªn ®-êng trßn
B/ §iÓm M n»m ngoµi ®êng trßn
C/§iÓm M n»m trong ®-êng trßn
Bµi 4 (4®) Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ tia Ox vÏ 2 tia Oz vµ Oy sao cho
x¤z=450:;x¤y=900
a) Tia nµo n»m gi÷a 2 tia cßn l¹i? v× sao?
b) TÝnh z¤y
c) Tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cña x¤y hay kh«ng ? v× sao ?

BiÓu ®iÓm vµ ®¸p ¸n :
Bµi 1 Nªu ®-îc c¸ch vÏ tam gi¸c ABC ®-îc (1®)
*C¸ch vÏ :
+ VÏ ®o¹n th¼ng BC =6cm
+VÏ cung trßn t©m B b¸n kÝnh 3cm vµ cung trßn t©m C b¸n kÝnh 5cm c¾t
nhau t¹i A
+VÏ c¸c ®o¹n th¼ng AB, AC ta ®-îc tam gi¸c ABC cÇn vÏ

Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6



Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6
A
*VÏ ®óng h×nh ®-îc (1®)

M
C
B
A
Bµi 2 (2®)
C©u a) lµ c©u ®óng (0,5®)
C©u b ) lµ c©u sai (0,75®)
C©u c) lµ c©u ®óng (0,75®)
Bµi 3 (2®)
Mçi c©u ®óng ®-îc 1®)
1) §¸p ¸n lµ C/
2) §¸p ¸n lµ A/
Bµi 4 VÏ ®óng h×nh ®-îc 0,5®)
a) V× trªn mét nöa m¹t ph¼ng cã bê chøa tia Ox
x¤y < x¤z (900<1500)
=> tia Oy n»m gi÷a 2 tia Oxvµ Oz
=> x¤y +y¤z=x¤z
=>y¤z=x¤z-x¤y
=> y¤z=1500-900
=> y¤z=600
b)Trong 3 ®iÓm A ;B;C ®iÓm B n»m gi÷a 2 ®iÓm Avµ C
V× ®-êng th¼ng ab c¾t 3 tia Ox; Oy Oz lÇn lùot t¹i 3®iÓm A; B; C ;mµ tia Oy
n»m gi÷a 2 tia Ox vµ Oz (B  Oy)
=> B n»m gi÷a 2®iÓm A vµ B.

Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6



Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6
z

y

z

a

x
O

bb

Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6



Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6
KiÓm tra Häc k× II To¸n 6
(Thêi gian lµm bµi 90’)
§Ò sè I
Bµi 1 H·y chän c©u ®óng trong c¸c ph-¬ng ¸n A; B; C thÝch hîp
1/KÕt qu¶ rót gän cña ph©n sè
2
10

 26
®Ðn ph©n sè tèi gi¶n lµ :
130

1
5
 11  14  16
2/trong c¸c ph©n sè
;
Ph©n sè nhá nhÊt lµ
;
12 15  60
 11
 16
 14
A/
B/
C/
;
 60
12
15
2
(4)
3/
b»ng :
5
16
16
8
A/
; B/
C/
25
5
5
1 3 1 2
4/ + (  ) B»ng :
4 4 2 3
1
1
3
A/
; ...
http://trithuctoan.blogspot.com/
Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6
Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6
Bé §Ò TO¸N 6 K× 2
KIÓM TRA H×NH TIÕT 28
( thêi gian 45’)
§Ò sè I
Bµi 1) (2®iÓm)
VÏ tam gi¸c ABC cãAB=3cm,AC=5cm,BC=6cm
lÊy ®iÓm Mn»m trong tam gi¸c
vÏ c¸c tia AM,BM, vµ ®o¹n th¼ng MC
bµi 2:(2 ®iÓm)C¸c c©u sau ®óng hay sai:
a)gãc bÑt lµ gãc cã2 c¹nh lµ hai tia ®èi nhau
b)gãc 60
0
vµ 40
0
Lµ hai gãc phô nhau
c)nÕu tia0b n»m gi÷a hai tia 0avµ Oc th×
a¤b+b¤c =a¤c
bµi 3, (2 ®iÓm )H·y chän ph-¬ng ¸n ®óng trong c¸c ph-¬ng ¸n A, B,C thÝch
hîp :
1/Tia0t lµ ph©n gi¸ccña x¤y nÕu :
A/Tia Ot lµ tia n»m gi÷a 2 tia Ox vµ Oy
B/ y¤t = t¤x
C/ Tia Ot n»m gi÷a hai tia 0x vµ0yvµ y¤t= t¤x
2/ Cho ®-êng trßn t©m O b¸n kÝnh R , lÊy ®iÓmM sao cho OM=R th× :
A/ §iÓm M n»m trªn ®-êng trßn
B/ §iÓm M n»m ngoµi ®êng trßn
C/§iÓm M n»m trong ®-êng trßn
Bµi 4 (4®) Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ tia Ox vÏ 2 tia Oz vµ Oy sao cho
x¤z=45
0
:;x¤y=90
0
a) Tia nµo n»m gi÷a 2 tia cßn l¹i? v× sao?
b) TÝnh z¤y
c) Tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cña x¤y hay kh«ng ? v× sao ?
BiÓu ®iÓm vµ ®¸p ¸n :
Bµi 1 Nªu ®-îc c¸ch vÏ tam gi¸c ABC ®-îc (1®)
*C¸ch vÏ :
+ VÏ ®o¹n th¼ng BC =6cm
+VÏ cung trßn t©m B b¸n kÝnh 3cm vµ cung trßn t©m C b¸n kÝnh 5cm c¾t
nhau t¹i A
+VÏ c¸c ®o¹n th¼ng AB, AC ta ®-îc tam gi¸c ABC cÇn vÏ
Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 - Người đăng: Viên Đá Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Bộ đề thi và kiểm tra lớp 6 9 10 597