Ktl-icon-tai-lieu

BỘ ĐỀ THI VÀO THPT CỦA 54 TỈNH – NĂM HỌC 2011 - 2012

Được đăng lên bởi trancuong2885
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 4003 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Toán Học Việt Nam

BỘ ĐỀ THI VÀO THPT CỦA 54 TỈNH – NĂM HỌC 2011 - 2012

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
PHÚ YÊN
NĂM HỌC 2011 – 2012
--------------------------Môn thi : TOÁN
Thời gian làm bài : 120 phút, không kể thời gian giao đề
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Ngày thi : 27 tháng 6 năm 2011 ( buổi chiều)
Câu 1 (1.5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:
A  3 2 2  3 2 2;B 

1
1

3 1
3 1

Câu 2 (1.5 điểm)
1) Giải các phương trình:
a. 2x2 + 5x – 3 = 0
b. x4 - 2x2 – 8 = 0
Câu 3 ( 1.5 điểm)
Cho phương trình: x2 +(2m + 1)x – n + 3 = 0 (m, n là tham số)
a) Xác định m, n để phương trình có hai nghiệm -3 và -2.
b) Trong trường hợp m = 2, tìm số nguyên dương n bé nhất để phương trình đã cho có
nghiệm dương.
Câu 3 ( 2.0 điểm)
Hưởng ứng phong trào thi đua”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh t ch cực”, lớp
9A trường THCS Hoa Hồng dự định trồng 300 cây xanh. Đến ngày lao động, có 5 bạn được
Liên Đội triệu tập tham gia chiến dịch an toàn giao thông nên mỗi bạn còn lại phải trồng thêm
2 cây mới đảm bảo kế hoạch đặt ra. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh.
Câu4 ( 3,5 điểm)
Cho hai đường tròn (O) và (O’) có cùng bán k nh R cắt nhau tại hai điểm A, B sao cho
tâm O nằm trên đường tròn (O’) và tâm O’ nằm trên đường tròn (O). Đường nối tâm OO’ cắt
AB tại H, cắt đường tròn (O’) tại giao điểm thứ hai là C. Gọi F là điểm đối xứng của B qua
O’ .
a) Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của (O), và AC vuông góc BF.
b) Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AF. Qua D kẽ đường thẳng vuông góc với
OC cắt OC tại K, Cắt AF tại G. Gọi E là giao điểm của AC và BF. Chứng minh các
tứ giác AHO’E, ADKO là các tứ giác nội tiếp.
c) Tứ giác AHKG là hình gì? Vì sao.
d) T nh diện t ch phần chung của hình (O) và hình tròn (O’) theo bán kính R.


SƯU TẦM: ĐOÀN TIẾN TRUNG - Phó hiệu trưởng THCS Hoàng Văn Thụ - NĐ

1

 - Toán Học Việt Nam

BỘ ĐỀ THI VÀO THPT CỦA 54 TỈNH – NĂM HỌC 2011 - 2012

uBND tinh b¾c ninh
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
§Ò chÝnh thøc

®Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 thpt
N¨m häc 2011 - 2012
M«n thi: To¸n
Thêi gian: 120 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
Ngµy thi: 09 - 07 - 2011

Bµi 1(1,5 ®iÓm)
a)So s¸nh : 3 5 vµ 4 3
b)Rót gän biÓu thøc: A 

3 5 3 5

3 5 3 5

Bµi 2 (2,0 ®iÓm)
2 x  y  5m  1
x  2 y  2

Cho hÖ ph-¬ng tr×nh: 

( m lµ tham sè)

a)Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh víi m = 1
b)T×m m ®Ó hÖ cã nghiÖm (x;y) tháa m·n : x2 – 2y2 = 1.
Bµi 3 (2,0 ®iÓm) G¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph-¬ng tr×nh hoÆc hÖ ph-¬ng tr×nh:
Mét ng-êi ®i xe ®¹p tõ A...
B54  - 2012
ĐOÀN TIẾN TRUNG - - 
1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÚ YÊN
---------------------------
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2011 2012
Môn thi : TOÁN

Ngày thi : 27 tháng 6 năm 2011 
u 1 (1.5 điểm) 
11
3 2 2 3 2 2;
3 1 3 1
AB

Câu 2 (1.5 điểm)

a. 2x
2
+ 5x 3 = 0
b. x
4
- 2x
2
8 = 0
Câu 3 ( 1.5 điểm)

2
+(2m + 1)x 
-3 và -2.


Câu 3 ( 2.0 điểm)

  


Câu4 ( 3,5 điểm)
Cho hai 


) và tâm O



ua
O
.
a) 
b) 



c) 
d) 
) theo bán kính R.
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam
www.MATHVN.com
BỘ ĐỀ THI VÀO THPT CỦA 54 TỈNH – NĂM HỌC 2011 - 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ ĐỀ THI VÀO THPT CỦA 54 TỈNH – NĂM HỌC 2011 - 2012 - Người đăng: trancuong2885
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
BỘ ĐỀ THI VÀO THPT CỦA 54 TỈNH – NĂM HỌC 2011 - 2012 9 10 486