Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề toán 7 HK I Đáp án

Được đăng lên bởi khanhhuyenha1981
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
DE 1 TOAN 7 HKI
Câu 1: (3,0 điểm)
1. Thực hiện phép tính:
a. A = 7,6 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)
b. Tìm x biết: x  1,5  4
c. Tìm x biết:

x 6

4 8

2. Tính nhanh:
2 1 3
 :
3 5 5
3
1 3
1
b. .30  .26
4
5 4
5

a.

Câu 2: (3,0 điểm)
1. Cho x,y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch và bảng sau:
x
3
2
-6
y
4
24
a. Xác định hệ số k của y theo x
b. Viết công thức y theo x
c. Điền số thích hợp vào bảng trên
2. Cho hàm số y = 3x. Hỏi điểm A(-1;2)và B(2;6) điểm nào thuộc đồ thị hàm số?
3. Ba lớp 7A; 7B; 7C trồng 120 cây. Tìm số cây mỗi lớp trồng . Biết số cây trồng
của mỗi lớp tỉ lệ với 3: 4: 5

a
Câu 3: (2,0 điểm) Cho hình vẽ
a. Trên hình vẽ hai đường thẳng nào song song vì sao?
b. Tìm số đo gốc x trên hình

b

c

d

750
x

Câu 4: (2,0 điểm)
µ  500 . Tìm số đo C
µ .
1. Cho tam giác ABC vuông ở A. Biết B
2. Lấy điểm M là trung điểm AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm E sao cho MB
= ME. Chứng minh
a.  AMB =  CEM.
b. AB // CE.
Câu
Câu 1
(3,0 đ)

Nội dung yêu cầu
1. Thực hiện phép tính:
a. A = (7,6 + 2,4)+[(-3,7) + (-0,3)]= 10 + (-4) = 6
b. x  1,5  4  x  4  1,5  2,5  x  2,5 =>
x 6
4.6
  x 
3
4 8
8
2 1 3 2 1 5 2 1
2. a.  :   .    1
3 5 5 3 5 3 3 3
3
1 3
1 3
1
1
3
b. .30  .26   30  26   .4  3
4
5 4
5 4
5
5
4

c. Biết:

Điểm
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,75đ
0,75đ

2
Câu 2
(3,0 đ)

0,5đ
0,25đ

1. a./ a = x.y = 3.4 = 12
b./ Viết công thức: y 

12
x

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ

c. x = 2 => y = 6
x = -6 = > y = -2
y = 24 => x = 1/2
2. Điểm B(2;6) thuộc đồ thị hàm số y = 3x
3. Gọi x, y, z là số cây trồng của mỗi lớp 7A; 7B; 7C
Ta có

x y z x  y  z 120
  

 10
3 4 5 3  4  5 12

x
 10  x  30
3
y
  10  y  40
4
z
  10  z  50
5


0,25đ

Vậy số cây mỗi lớp là 30 cây; 40 cây, 50 cây
Câu 3
(2,0 đ)
Câu 4
(2,0 đ)

a. a // b vì a a  c và b  c
b. x +750 = 1800( hai góc trong cùng phía)
Vậy x = 1800 – 750 = 1050
B
1.  ABC vuông ở A.
µ C
µ  900  C
µ  400
Nên B
2. a/  ABM =  CEM (C.G.C)
//


b. ABM = CEM (C.G.C)
/
A
·
Nên ECM
 ·ABM  900
Vậy: AB // CE

0,25đ
1đ
1đ
1đ

/

M

C

1đ

//

E
DE 2
Câu 1: (3,0 điểm)
3. Thực hiện phép tính:
3

5

d. x : x

 1
b.   . 53
 5

2

4. Tìm x , biết:

x

=

1
2

5. Thực hiện phép tính, ( tính hợp lí nếu có thể )
a.

2 1 10
 .
3 5 3

b. 2

5 17
5
4

 1  0.5 
23 21
23
21

Câu 2: (3,0 điểm)
1. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x, biết x = 3 thì y =12. Tìm hệ số tỉ lệ k của
y đối với x.
2. Cho hàm số y = f(x) = 2x +1.
a. Tính f(0) và f(-2)

3


b. Điểm A   ;0 có thuộc đồ thị ...
1
DE 1 TOAN 7 HKI
Câu 1: (3,0 điểm)
1. Thực hiện phép tính:
a. A = 7,6 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)
b. Tìm x biết:
1,5 4 x
c. Tìm x biết:
6
4 8
x
2. Tính nhanh:
a.
2 1 3
:
3 5 5
b.
3 1 3 1
.30 .26
4 5 4 5
Câu 2: (3,0 điểm)
1. Cho x,y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch và bảng sau:
x 3 2 -6
y 4 24
a. Xác định hệ số k của y theo x
b. Viết công thức y theo x
c. Điền số thích hợp vào bảng trên
2. Cho hàm số y = 3x. Hỏi điểm A(-1;2)và B(2;6) điểm nào thuộc đồ thị hàm số?
3. Ba lớp 7A; 7B; 7C trồng 120 cây. Tìm số cây mỗi lớp trồng . Biết số cây trồng
của mỗi lớp tỉ lệ với 3: 4: 5
Câu 3: (2,0 điểm) Cho hình vẽ
a. Trên hình vẽ hai đường thẳng nào song song vì sao?
b. Tìm số đo gốc x trên hình
Câu 4: (2,0 điểm)
1. Cho tam giác ABC vuông ở A. Biết
µ
0
50B
. Tìm số đo
µ
C
.
2. Lấy điểm M là trung điểm AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm E sao cho MB
= ME. Chứng minh
a.
AMB =
CEM.
b. AB // CE.
Câu Nội dung yêu cầu Điểm
Câu 1
(3,0 đ)
1. Thực hiện phép tính:
a. A = (7,6 + 2,4)+[(-3,7) + (-0,3)]= 10 + (-4) = 6
b.
1,5 4 4 1,5 2,5 2,5   x x x
=>
c. Biết:
0,5đ
0,5đ
0,5đ
2. a.
2 1 3 2 1 5 2 1
: . 1
3 5 5 3 5 3 3 3
b.
3 1 3 1 3 1 1 3
.30 .26 30 26 .4 3
4 5 4 5 4 5 5 4
0,75đ
0,75đ
a
b
75
0
c
d
x
Bộ đề toán 7 HK I Đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề toán 7 HK I Đáp án - Người đăng: khanhhuyenha1981
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bộ đề toán 7 HK I Đáp án 9 10 888