Ktl-icon-tai-lieu

Bộ môn máy và tự động thủy lực

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ MÔN MÁY VÀ TỰ ĐỘNG THỦY KHÍ
VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TÀI LIỆU
Giáo

trình:
Thủy lực và máy thủy lực tập II- Đinh Ngọc Ái –
Đặng Huy Chí – Nguyễn Phƣớc Hoàng- Phạm Đức Nhuận1972
Tham khảo:
Bài tập thủy lực và máy thủy lực – Ngô Vi Châu – Nguyễn
Phƣớc Hoàng – Võ Sĩ Huỳnh – Lê Danh Liên – 1976
Bơm ly tâm và bơm hƣớng trục – Lômakin
Tuabin nƣớc – Võ Sỹ Huỳnh – Nguyễn Thị Xuân Thu

Basic Principles and Components of Fluid Technology –
Volume 1 – H. Exner – R. Freitag – Dr.-Ing.H. Geis
Truyền động thủy lực thể tích- Lê Danh Liên – Ngô Sĩ
Lộc

Khái niệm:
Máy thủy lực là danh từ dùng để chỉ các máy làm việc
bằng cách trao đổi năng lƣợng với chất lỏng theo các nguyên lý
thủy lực học nói riêng và cơ học chất lỏng nói chung.

MÁY THỦY LỰC THÔ SƠ

3.5.3 Đƣờng đặc tính

Khảo sát các đƣờng đặc tính làm việc η của tuabin
xung
kích hai lần và tuabin hƣớng trục, trong cùng điều kiện
làm
việc nhƣ nhau
Tuabin phản lực quay nhanh
hơn tuabin xung lực và kích
thƣớc, trọng lƣợng lại nhỏ
hơn nhiều.
Phạm vi làm việc có hiệu
suất cao của tuabin phản lực rất
hẹp
Phạm vi làm việc của tuabin
xung lực rộng hơn nhiều
Chọn tuabin phải xuất phát

từ các điều kiện cụ thể: tính
chất phụ, chế độ dòng chảy.
khả năng điều tiết lƣu lƣợng
v.v…

...
B MÔN MÁY VÀ T ĐNG TH Y KHÍ
VI N CƠ K Đ NG L C
TR NGƢỜ
ĐI HC CH KHOA NI
Bộ môn máy và tự động thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ môn máy và tự động thủy lực - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bộ môn máy và tự động thủy lực 9 10 901