Ktl-icon-tai-lieu

BỘ MÔN TÂM LÝ GIÁO DỤC (TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ)

Được đăng lên bởi htxngo
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 7929 lần   |   Lượt tải: 15 lần
CHƯƠNG I. TÂM LÝ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC
1
1

Đối tượng, nhiệm vụ, vị trí, ý nghĩa của TLH
1.1. Tâm lý và tâm lý học
1.2. Vài nét về sự hình thành và phát triển tâm lý học
1.3. Các quan điểm cơ bản trong tâm lý học hiện đại
1.4. Đối tượng, nhiệm vụ, vị trí ý nghĩa của tâm lý học

2

Bản chất, chức năng và phân loại hiện tượng Tâm lý
2.1. Bản chất của tâm lý người
2.2. Chức năng của tâm lý
2.3. Phân loại hiện tượng tâm lý

3

Một số phương pháp nghiên cứu của TLH
3.1. Các phương pháp nghiên cứu tâm lý

Chương I. Tâm lý học là một khoa học

1. Đối tượng, nhiệm vụ, vị trí, ý nghĩa của TLH
1.1 Tâm lý và Tâm lý học

Tâm lý: Là tất cả
những hiện tượng tinh
thần nảy sinh trong
đầu óc con người, gắn
liền và điều hành mọi
hành động, hoạt động
của con ngừơi.
Chương I. Tâm lý học là một khoa học

Tâm lí học
•

Là khoa học về các hiện tượng tâm lí. Nó
nghiên cứu các quy luật nảy sinh vận hành và
phát triển của các hiện tượng tâm lí trong hoạt
động đa dạng diễn ra trong cuộc sống hàng
ngày của mỗi con người

Chương I. Tâm lý học là một khoa học

Đặc điểm chung của các hiện tượng tâm lý
•

•

Các hiện tượng tâm lý là những hiện tượng
không có hình dạng, màu sắc, âm thanh, nhiệt
độ, khối lượng, vì vậy chúng ta không thể nhìn
thấy, sờ thấy, nghe thấy, không thể cân đong,
đo đếm một cách trực tiếp.
Các hiện tượng tâm lý biểu hiện ra bên ngoài
thông qua lời nói, hành vi, cử chỉ, điệu bộ, ánh
mắt, nét mặt, ăn mặc,…của con người.

Chương I. Tâm lý học là một khoa học

Đặc điểm chung của các hiện tượng tâm lý
•

Các hiện tượng tâm lý phong phú, đa dạng,
phức tạp, khó nhận thức và có tính tiềm tàng.

•

Các hiện tượng tâm lý có mối quan hệ chặt chẽ
với nhau.

•

Tâm lý có sức mạnh to lớn trong đời sống con
người.

Chương I. Tâm lý học là một khoa học

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển tâm lí học

a. Quan niệm về tâm lí con người trong hệ tư
tưởng triết học duy tâm
b. Quan niệm về tâm lí con người trong hệ tư
tưởng triết học duy vật
c. Quan niệm về tâm lí con người của thuyết nhị
nguyên luận
d. Tâm lí học trở thành một khoa học độc lập

Chương I. Tâm lý học là một khoa học

a. Quan niệm về tâm lí con người trong hệ tư
tưởng triết học duy tâm

TL con người là
“ linh hồn”- do
các lực lượng
siêu nhiên như
Thượng Đế,
Trời, Phật tạo
ra.
Chương I. Tâm lý học là một khoa học

“Linh hồn” là cái có
trước, thế giới vật
chất là cái thứ hai,
có sau.

• Đại diện tiêu biểu: Platôn(428 – 348 trcn),Becơli
(1685-1753),Hium.
Platon (428- 348 TCN)

- Tâm hồn trí tuệ nằm ở đầu, chỉ
có ở giai...
Chương I. Tâm lý học là một khoa học
1
1
1
Đối tượng, nhiệm vụ, vị trí, ý nghĩa của TLH
Bản chất, chức năng và phân loại hiện tượng Tâm lý
2
Một số phương pháp nghiên cứu của TLH
3
CHƯƠNG I. TÂM LÝ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC
1.1. Tâm lý và tâm lý học
1.2. Vài nét về sự hình thành và phát triển tâm lý học
1.3. Các quan điểm cơ bản trong tâm lý học hiện đại
1.4. Đối tượng, nhiệm vụ, vị trí ý nghĩa của tâm lý học
2.1. Bản chất của tâm lý người
2.2. Chức năng của tâm
2.3. Phân loại hiện tượng tâm lý
3.1. Các phương pháp nghiên cứu tâm lý
BỘ MÔN TÂM LÝ GIÁO DỤC (TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ MÔN TÂM LÝ GIÁO DỤC (TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ) - Người đăng: htxngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
BỘ MÔN TÂM LÝ GIÁO DỤC (TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ) 9 10 674