Ktl-icon-tai-lieu

Bộ môn Thông tin quang 2

Được đăng lên bởi nguyen-huy-thang
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1169 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Th.s Cao Hồng Sơn

Bộ môn Thông tin quang 2

MỤC LỤC
MỤC LỤC ........................................................................................................................... 1
Danh mục hình vẽ ............................................................................................................... 4
LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................................................... 7
CHƢƠNG I : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG WDM ............ 8
1.1.

Giới thiệu chung .................................................................................................... 8

1.2.

Sơ đồ khối tổng quát ............................................................................................. 8

1.3

Phân loại hệ thống WDM ..................................................................................... 9

1.4

Các phần tử cơ bản trong hệ thống WDM ....................................................... 10

1.4.1

Bộ phát quang ................................................................................................ 10

1.4.2

Bộ thu quang .................................................................................................. 12

1.4.3 Sợi quang ........................................................................................................... 13
1.4.4. Bộ tách / ghép bước song: ( OMUX/ODEMUX) ............................................. 14
1.4.5. Bộ xen / rẽ bước sóng: ( OADM) ...................................................................... 15
1.4.6.

Bộ nối chéo quang: (OXC) ............................................................................ 17

1.4.7.

Bộ khuếch đại quang: (OA - Optical Amplifier): ......................................... 18

1.4.8.

Bộ chuyển đổi bước song ............................................................................... 19

1.5.

Các tham số cơ bản của gép kênh quang theo bƣớc sóng ............................... 20

1.5.1 Suy hao xen ......................................................................................................... 20
1.5.2.

Xuyên kênh .................................................................................................... 20

1.5.3.

Độ rộng kênh .................................................................................................. 22

1.5.4.

Ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến.......................................................... 23

1.6. Cấu trúc mạng tru...
B môn Thông tin quang 2 Th.s Cao Hồng Sơn
Thiết kế và mô phng h thng thông tin quang Nhóm 2
WDM s dng phn mm Optisystem 1
MC LC
MC LC ........................................................................................................................... 1
Danh mc hình v ............................................................................................................... 4
LU ..................................................................................................................... 7
NG QUAN V H THNG THÔNG TIN QUANG WDM ............ 8
1.1. Gii thiu chung .................................................................................................... 8
1.2.  khi tng quát ............................................................................................. 8
1.3 Phân loi h thng WDM ..................................................................................... 9
1.4 Các phn t n trong h thng WDM ....................................................... 10
1.4.1 B phát quang ................................................................................................ 10
1.4.2 B thu quang .................................................................................................. 12
1.4.3 Si quang ........................................................................................................... 13
1.4.4. B c song: ( OMUX/ODEMUX) ............................................. 14
1.4.5. B xen / r c sóng: ( OADM) ...................................................................... 15
1.4.6. B ni chéo quang: (OXC) ............................................................................ 17
1.4.7. B khui quang: (OA - Optical Amplifier): ......................................... 18
1.4.8. B chuyc song ............................................................................... 19
1.5. Các tham s n cc sóng ............................... 20
1.5.1 Suy hao xen ......................................................................................................... 20
1.5.2. Xuyên kênh .................................................................................................... 20
1.5.3.  rng kênh .................................................................................................. 22
1.5.4. ng ca các hiu ng phi tuyn .......................................................... 23
1.6. Cu trúc mng truyn ti quang ......................................................................... 24
1.6.1. Cu trúc mng Ring ........................................................................................... 24
1.6.2. Cu trúc mng Mesh .......................................................................................... 24
1.6.3. Cu trúc mng hình sao ..................................................................................... 25
1.6.4. Cu trúc mng Mesh và Ring hai lp ................................................................ 26
1.7 m ca h thng WDM ................................................................. 27
1.8 B khui quang EDFA .............................................................................. 27
1.8.1 Các cu trúc EDFA ............................................................................................. 27
Bộ môn Thông tin quang 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ môn Thông tin quang 2 - Người đăng: nguyen-huy-thang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Bộ môn Thông tin quang 2 9 10 359