Ktl-icon-tai-lieu

Bộ tài liệu ôn thi đại học, cao đẳng môn hóa học

Được đăng lên bởi ji-chung
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 4109 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Biên soạn và giảng dạy : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

MỤC LỤC
Trang

Lời giới thiệu

3

Phần 1 : Giới thiệu các chuyên đề hóa hữu cơ 12 3 – 88
Chuyên đề 1 : Este – Lipit

3 – 31

Chuyên đề 2 : Cacbohiđrat

32 – 46

Chuyên đề 3 : Amin – Amino axit – Protein

47 – 77

Chuyên đề 4 : Polime và vật liệu polime

78 – 88

Phần 2 : Đáp án

89 – 92

Tôi không sợ thất bại vì tôi hiểu: Thất bại là người bạn đồng hành trên con đường đi tới những thành công

1

Biên soạn và giảng dạy : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

Lời giới thiệu
● Bộ tài liệu ôn thi đại học, cao đẳng môn hóa học
Bộ tài liệu trắc nghiệm ôn thi đại học, cao đẳng môn hóa học do thầy biên soạn gồm 7 quyển :

Quyển 1 : Giới thiệu 7 chuyên đề hóa học 10
Quyển 2 : Giới thiệu 3 chuyên đề hóa học đại cương và vô cơ 11
Quyển 3 : Giới thiệu 6 chuyên đề hóa học hữu cơ 11
Quyển 4 : Giới thiệu 4 chuyên đề hóa học hữu cơ 12
Quyển 5 : Giới thiệu 4 chuyên đề hóa học đại cương và vô cơ 12
Quyển 6 : Giới thiệu 10 phương pháp giải nhanh bài tập hóa học
Quyển 7 : Giới thiệu 43 đề luyện thi trắc nghiệm môn hóa học


2 Tôi không sợ thất bại vì tôi hiểu: Thất bại là người bạn đồng hành trên con đường đi tới những thành công

Biên soạn và giảng dạy : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỮU CƠ 12
CHUYÊN ĐỀ 1 :

ESTE – LIPIT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Có các nhận định sau : (1) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol ; (2)
Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm –COO- ; (3) Este no, đơn chức, mạch hở có công
thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2 ; (4) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este. Các nhận định đúng
là :
A. (1), (2), (3), (4).
B. (1), (3), (4).
C. (1), (2), (4).
D. (2), (3), (4).
Câu 2: Hợp chất nào sau đây là este ?
A. CH3CH2Cl.
B. HCOOC6H5.
C. CH3CH2ONO2.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 3: Chất nào dưới đây không phải là este ?
A. HCOOC6H5.
B. HCOOCH3.
C. CH3COOH.
D. CH3COOCH3.
Câu 4: Chất nào sau đây không phải là este ?
A. HCOOCH3.
B. C2H5OC2H5.
C. CH3COOC2H5.
D. C3H5(COOCH3)3.
Câu 5: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của
X là :
A. C2H5COOH.
B. HO–C2H4–CHO. C. CH3COOCH3.
D. HCOOC2H5.
Câu 6: Cho các chất có công thức cấu ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ tài liệu ôn thi đại học, cao đẳng môn hóa học - Người đăng: ji-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Bộ tài liệu ôn thi đại học, cao đẳng môn hóa học 9 10 558