Ktl-icon-tai-lieu

bộ truyền đai

Được đăng lên bởi huynhvj3t
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 2 lần
đồ án nguyên lí chi tiết máy
1
PGS.TS Nguyn Hu Lc “Cơ s thiết kếy” NXB ĐHQG TP HCM
TRÌNH T TÍNH TOÁN THIT K B TRUYN ĐAI THANG
ĐAI NHIU CHÊM
Thông s đầu vào: công sut
1
P
, kW; s vòng quay
1
n
, vg/ph; t s truyn u.
1. Chn dng đai (tiết din đai) theo công sut
1
P
s vòng quay
1
n
theo đồ th. Sau
đó tra bng 4.3 để có các s liu khác v đai.
A
B
C
D
E
n
,
v
g
/
p
h
5000
3180
2000
1250
800
500
315
200
2 3,15
5
8 12,5 20 31,5 50 80 125 200 400
a) Ñai thang thöôøng
a) Ñai thang heïp
Hình 4.22 Löïa choïn loaïi ñai theo coâng suaát vaø soá voøng quay
bộ truyền đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bộ truyền đai - Người đăng: huynhvj3t
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bộ truyền đai 9 10 162