Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng CBQLGD

Được đăng lên bởi nguyen-viet-loc
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 2766 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Qu¶n lý gi¸o dôc
®¹i c­¬ng
PGS. TS. TrÇn KiÓm
Tran Kiem

1

Ch­¬ng 1
Kh¸i qu¸t vÒ qu¶n lý GD
1.1. C¸c yÕu tè cña qu¶n lý GD
1.2. Kh¸i niÖm “qu¶n lý gi¸o dôc”
Ch­¬ng 2
Qu¸ tr×nh qu¶n lý gi¸o dôc
2.1. §èi t­îng qu¶n lý gi¸o dôc
2.2. Môc tiªu qu¶n lý gi¸o dôc
2.3. §éng lùc trong qu¶n lý gi¸o dôc
2.4. Nguyªn t¾c qu¶n lý gi¸o dôc
2.5. C¸c chøc n¨ng qu¶n lý gi¸o dôc
2.6. Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý gi¸o dôc
Kiem cô qu¶n lý gi¸o dôc
2
2.7.TranC«ng

Ch­¬ng 3
HÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n –
®èi t­îng cña qu¶n lý gi¸o dôc
3.1. HÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n
3.2. HÖ thèng qu¶n lý gi¸o dôc
Ch­¬ng 4
Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸o dôc
4.1. Néi dung qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸o dôc
4.2. Bé m¸y qu¶n lý gi¸o dôc. Ph©n cÊp trong
qu¶n lý gi¸o dôc
4.3. ChiÕn l­­îc ph¸t triÓn gi¸o dôc giai ®o¹n
2001 - 2010
4.4. KÕ ho¹ch hµnh ®éng quèc gia vÒ gi¸o dôc
cho mäi ng­­êi ®Õn n¨m 2015
Tran Kiem

3

Ch­¬ng 5
Qu¶n lí vµ L·nh ®¹o nhµ tr­êng
5.1. Nhµ tr­êng - c¸c gãc nh×n
5.2. Qu¶n lí (manage) vµ l·nh ®¹o (lead) nhµ tr­êng
5.3. Kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña hiÖu tr­ëng
5.4. Quản lí dạy học
5.5. Quản lí giáo dục lao động, hướng nghiệp
5.6. Quản lí giáo dục thể chất

Ch­¬ng 6
HiÖu qu¶ nhµ tr­êng, hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ tr­êng
6.1. §Æc ®iÓm nhµ tr­êng vµ gi¸o dôc nhµ tr­êng
6.2. Môc tiªu qu¶n lý nhµ tr­êng
6.3. Mét c¸ch nh×n vÒ chøc n¨ng nhµ tr­êng
6.4. HiÖu qu¶ qu¶n lý
nhµ tr­êng
Tran Kiem
4

Ch­¬ng 1

Kh¸i qu¸t vÒ qu¶n lý GD

1.1. C¸c yÕu tè cña qu¶n lý GD

1.2. Kh¸i niÖm “qu¶n lý gi¸o dôc”

Tran Kiem

5

1.1 Các yếu tố của quản lí giáo dục
Ph­¬ng ph¸p
qu¶n lý

Chñ thÓ
qu¶n lý

§èi t­îng
qu¶n lý

Môc tiªu
qu¶n lý

Kh¸ch thÓ
qu¶n lý

C«ng cô
qu¶n lý

Tran Kiem

6

 CÊp vÜ m«:
Chñ thÓ qu¶n lý: C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, thñ tr­ëng cÊp trªn,...
§èi t­îng qu¶n lý: - C¬ quan qu¶n lý cÊp d­íi, thñ tr­ëng cÊp d­íi,
c¸c bé phËn trong c¬ quan qu¶n lý cÊp d­íi, c¸n bé trong ngµnh GD.
HÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n, hÖ thèng QLGD.
- Hoạt động giáo dục,
- Con người,
- Csvc,
- Các quan hệ giáo dục,
- Chính sách giáo dục,
- Tự quản lí.
.Môc tiªu qu¶n lý: - D©n trÝ - Nh©n lùc - Nh©n tµi
- ChÊt l­îng GD - §T.
- ChÊt l­îng c«ng t¸c QLGD - §T.
- ChÊt l­îng c¸c nguån lùc GD.
- ChÊt l­îng c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn.
- X· héi ho¸ sù nghiÖp GD.
- v.v...
Tran Kiem

7

Kh¸chthÓ
thÓqu¶n
qu¶nlý:
lý:- -Kinh
KinhtÕtÕ- -x·
x·héi
héi. .
Kh¸ch
C¸clùc
lùcl­îng
l­îngx·
x·héi.
héi.
- -C¸c
§­ênglèi
lèi- -chÝnh
chÝnhs¸ch,
s¸ch,v.v
v.v
- -§­êng
CÊpvivim«
m«(nhµ
(nhµtr­êng,
tr­êng,c¬
c¬së
sëGD):
GD):
CÊp
ChñthÓ
thÓqu¶n
qu¶nlý:
lý:Ban
Banl·nh
l·nh®¹o,
®¹o,...
Tran Kiem 1
Qu¶n lý gi¸o dôc
®¹i c¬ng
PGS. TS. TrÇn KiÓm
Bồi dưỡng CBQLGD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng CBQLGD - Người đăng: nguyen-viet-loc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Bồi dưỡng CBQLGD 9 10 826