Ktl-icon-tai-lieu

bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

Được đăng lên bởi Mưa Lạnh
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬP HUẤN

BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHUẨN
NGHỀ NGHIỆP
GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
Năm 2014
: Lê Đức Dũng

BCV

TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG
MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC
I.TÌM HIỂU VỀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC Ở
TRƯỜNG TRUNG HỌC HIỆN NAY

1. Khái niệm về MTGD ở trường TH
1.1. Khái niệm môi trường:
-MT là toàn bộ các yếu tố TN và XH bao quanh
con người và có ảnh hưởng tới sự sống và sự
phát triển của từng cá nhân cũng như cả cộng
đồng người và tác động qua lại với hoạt động
sống của co người.

-Mội trường GD là toàn bộ những điều kiện vật
chất và tinh thần mà trong đó con người được
giáo dục, được sống, lao động và học tập, được
sử dụng nhằm tác động đến sự hình thành nhân
cách của người học phù hợp với mục đích giáo
dục đã quy định.
*MTGD rất đa dạng, có thể phân chia một cách
tương đối thành:
MTGD gia đình
MTGD = MTGD nhà trường
MTGD xã hội

-MTGD nhà trường là tập hợp những yếu tố về
con người, cơ sở vật chất kĩ thuật và phương
tiện, các yếu tố quản lí trong sự tương tác lẫn
nhau một cách thường xuyên, tạo điều kiện
thuận lợi cho sự thành công của hoạt động học
tập, rèn luyện người học nhằm thực hiện tốt mục
tiêu giáo dục của nhà trường.

CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN MTGD
NHÀ TRƯỜNG
Bài tập:
- Thầy cô nhìn vào các nhóm hinh ảnh sau đây
để nêu lên các yếu tố tạo nên MTGD nhà
trường:

CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN MTGD
NHÀ TRƯỜNG

1

1

CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN MTGD
NHÀ TRƯỜNG

1

CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN MTGD
NHÀ TRƯỜNG

1

CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN MTGD
NHÀ TRƯỜNG

2

CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN MTGD
NHÀ TRƯỜNG

3

CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN MTGD
NHÀ TRƯỜNG

4

CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN MTGD
NHÀ TRƯỜNG

5

CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN MTGD
NHÀ TRƯỜNG

6

CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN MTGD
NHÀ TRƯỜNG

6

CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN MTGD
NHÀ TRƯỜNG

7

CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN MTGD
NHÀ TRƯỜNG

CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN MTGD
NHÀ TRƯỜNG
8

9

CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN MTGD
NHÀ TRƯỜNG

9

CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN MTGD
NHÀ TRƯỜNG

CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN MTGD
NHÀ TRƯỜNG
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp
- Chương trình GD, các phương pháp, hình thức
tổ chức giáo dục, dạy học
- Hệ thống nội quy, quy định các hoạt động GD
của nhà trường
- Đội ngũ cán bộ giáo viên, ban lãnh đạo
- Học sinh
- Các tổ chhức đoàn thể

-Công tác kiểm tra đánh giá kết quả GD, dạy
học của nhà trường
-Mối quan hệ giữa các chủ thể GD ở trường
THCS và THPT(GV-HS,GV-GV,HS-HS…)
-Ban đại diện cha mẹ hs trong nhà trường
-Vị trí địa lý, điều kiện chính trị, KT, VH-XH,
giáo dục của địa phương nơi trường đóng.
-Đặc điểm gia đình học sinh…

VAI TRÒ CỦA MTGD NHÀ TRƯỜNG ĐỐI
VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CỦA HS

...
TẬP HUẤN
TẬP HUẤN
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHUẨN
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHUẨN
NGHỀ NGHIỆP
NGHỀ NGHIỆP
GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
Năm 2014
Năm 2014
BCV
BCV
: Lê Đức Dũng
: Lê Đức Dũng
bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học - Người đăng: Mưa Lạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học 9 10 266