Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng hoá học 8

Được đăng lên bởi Thợ Săn Hải Tặc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ 14
Bài 1: (2,5 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
1.
Fe2O3 + CO 
2.
AgNO3 + Al  Al(NO3)3 + …
3.
HCl + CaCO3  CaCl2 + H2O + …
4.
C4H10 + O2  CO2 + H2O
5.
NaOH + Fe2(SO4)3  Fe(OH)3 + Na2SO4.
6.
FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2
7.
KOH + Al2(SO4)3  K2SO4 + Al(OH)3
8.
CH4 + O2 + H2O  CO2 + H2
9.
Al + Fe3O4  Al2O3 + Fe
10. FexOy + CO
 FeO + CO2
Bài 2: (2,5 điểm)Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2
đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:
- Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl.
- Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4.
Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?
Bài 3: (2,5 điểm)Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit ở 400
0
C. Sau phản ứng thu được 16,8 g chất rắn.
a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra.
b) Tính thể tích khí hiđro tham gia phản ứng trên ở đktc.
Bài 4: (2,5 điểm)Thực hiện nung a gam KClO 3 và b gam KMnO4 để thu khí ôxi. Sau khi phản
ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng các chất còn lại sau phản ứng bằng nhau.
a. Tính tỷ lệ

a
b

. b. Tính tỷ lệ thể tích khí ôxi tạo thành của hai phản ứng.
HƯỚNG DẪN CHẤM đề 14

Bài 1: (2,5 điểm)
Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
1.
Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2
2.
3AgNO3 + Al  Al(NO3)3 + 3Ag
3.
2HCl + CaCO3  CaCl2 + H2O + CO2
4.
2C4H10 + 13O2  8CO2 + 10H2O
5.
6NaOH + Fe2(SO4)3  2Fe(OH)3 + 3Na2SO4.
6.
4FeS2 + 11O2  2Fe2O3 + 8 SO2
7.
6KOH + Al2(SO4)3  3K2SO4 + 2Al(OH)3
8.
2CH4 + O2 + 2H2O  2CO2 + 6H2
9.
8Al + 3Fe3O4  4Al2O3 +9Fe
10. FexOy + (y-x)CO
 xFeO + (y-x)CO2
Bài 2: (2,5 điểm)
- nFe=

11,2
56

= 0,2 mol

nAl =

m
mol
27

- Khi thêm Fe vào cốc đựng dd HCl (cốc A) có phản ứng:
Fe + 2HCl  FeCl2 +H2 
0,2
0,2
1

- Theo định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng cốc đựng HCl tăng
thêm:
11,2 - (0,2.2) = 10,8g
- Khi thêm Al vào cốc đựng dd H2SO4 có phản ứng:
2Al + 3 H2SO4  Al2 (SO4)3 + 3H2
m
mol
27

3.m
mol
27.2



- Khi cho m gam Al vào cốc B, cốc B tăng thêm m -

3.m
.2
27.2

- Để cân thăng bằng, khối lượng ở cốc đựng H2SO4 cũng phải tăng thêm
10,8g. Có: m -

3.m
.2
27.2

- Giải được m = (g)
Bài 3: (2,5 điểm)
PTPƯ: CuO + H2

= 10,8

400 0 C

 


Cu + H2O

Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng Cu thu được

20.64
16 g
80

16,8 > 16 => CuO dư.
Hiện tượng PƯ: Chất rắn dạng bột CuO có màu đen dần dần chuyển sang màu đỏ
(chưa hoàn toàn).
Đặt x là số mol CuO PƯ, ta có mCR sau PƯ = mCu + mCuO còn dư
= mCu + (mCuO ban đầu – mCuO PƯ)
64x + (20-80x) =16,8  16x = 3...
ĐỀ 14
Bài 1: (2,5 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
1. Fe
2
O
3
+ CO
2. AgNO
3
+ Al Al(NO
3
)
3
+ …
3. HCl + CaCO
3
CaCl
2
+ H
2
O + …
4. C
4
H
10
+ O
2
CO
2
+ H
2
O
5. NaOH + Fe
2
(SO
4
)
3
Fe(OH)
3
+ Na
2
SO
4
.
6. FeS
2
+ O
2
Fe
2
O
3
+ SO
2
7. KOH + Al
2
(SO
4
)
3
K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
8. CH
4
+ O
2
+ H
2
O CO
2
+ H
2
9. Al + Fe
3
O
4
Al
2
O
3
+ Fe
10. Fe
x
O
y
+ CO FeO + CO
2
Bài 2: (2,5 điểm)Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H
2
SO
4
loãng vào 2
đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:
- Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl.
- Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H
2
SO
4
.
Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?
Bài 3: (2,5 điểm)Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit 400
0
C. Sau phản ứng thu được 16,8 g chất rắn.
a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra.
b) Tính thể tích khí hiđro tham gia phản ứng trên ở đktc.
Bài 4: (2,5 điểm)Thực hiện nung a gam KClO
3
b gam KMnO
4
để thu khí ôxi. Sau khi phản
ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng các chất còn lại sau phản ứng bằng nhau.
a. Tính tỷ lệ
b
a
. b. Tính tỷ lệ thể tích khí ôxi tạo thành của hai phản ứng.
HƯỚNG DẪN CHẤM đề 14
Bài 1: (2,5 điểm)
Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
1. Fe
2
O
3
+ 3CO 2Fe + 3CO
2
2. 3AgNO
3
+ Al Al(NO
3
)
3
+ 3Ag
3. 2HCl + CaCO
3
CaCl
2
+ H
2
O + CO
2
4. 2C
4
H
10
+ 13O
2
8CO
2
+ 10H
2
O
5. 6NaOH + Fe
2
(SO
4
)
3
2Fe(OH)
3
+ 3Na
2
SO
4
.
6. 4FeS
2
+ 11O
2
2Fe
2
O
3
+ 8 SO
2
7. 6KOH + Al
2
(SO
4
)
3
3K
2
SO
4
+ 2Al(OH)
3
8. 2CH
4
+ O
2
+ 2H
2
O 2CO
2
+ 6H
2
9. 8Al + 3Fe
3
O
4
4Al
2
O
3
+9Fe
10. Fe
x
O
y
+ (y-x)CO xFeO + (y-x)CO
2
Bài 2: (2,5 điểm)
- n
Fe
=
56
2,11
= 0,2 mol n
Al
=
27
m
mol
- Khi thêm Fe vào cốc đựng dd HCl (cốc A) có phản ứng:
Fe + 2HCl FeCl
2
+H
2
0,2 0,2
1
Bồi dưỡng hoá học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng hoá học 8 - Người đăng: Thợ Săn Hải Tặc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bồi dưỡng hoá học 8 9 10 965