Ktl-icon-tai-lieu

bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9

Được đăng lên bởi Hai Bui
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 1: Dung dÞch vµ nång ®é dung dÞch
I.
Dung dich
- Kh¸i niÖm: Lµ hçn hîp ®ång nhÊt gi÷a dung m«i vµ chÊt tan
- ChÊt tan: chÊt r¾n, láng, khÝ.
- Dung m«i: níc, x¨ng, dÇu, cån...
II.
Dung dÞch b·o hoµ
Lµ dung dÞch kh«ng thÓ hoµ tan thªm chÊt tan ë mét nhiÖt ®é x¸c ®Þnh.
III. §é tan (S)
Lµ sè gam chÊt tan cã thÓ tan trong 100 gam dung m«i ®Ó t¹o thµnh dung dÞch b·o hoµ.
Hay: sè mol chÊt tan cã thÓ tan trong 1 lit dung m«i ®Ó t¹o thµnh dung dÞch b·o hoµ
(SM).
Chó ý: §é tan cña mét chÊt ®îc x¸c ®Þnh ë mét nhiÖt ®é x¸c ®Þnh.
IV. Nång ®é phÇn tr¨m (C%)
BiÓu thÞ sè gam chÊt tan cã trong 100 gam dung dÞch.
VÝ dô: Dung dÞch CuSO4 15%, nghÜa lµ 100 gam dung dÞch CuSO 4 cã 15 gam CuSO4 vµ
85 gam H2O.
V.
Nång ®é mol (CM)
BiÓu thÞ sè mol chÊt tan cã trong 1 lit dung dÞch.
VD: Dung dÞch H2SO4 0,25 mol/lit, nghÜa lµ trong 1 lit dung dÞch H 2SO4 cã 0,25 mol
H2SO4.
VI. Mét sè c«ng thøc biÕn ®æi
a.
Khèi lîng dung dÞch vµ thÓ tÝch dung dÞch:
m: khèi lîng dung dÞch, dung m«i (gam)
m = V.D
V: thÓ tÝch dung dÞch, dung m«i (ml)
D: khèi lîng riªng dung dÞch, dung m«i (g/ml)
b.
Nång ®é phÇn tr¨m (C%):
mct: khèi lîng chÊt tan (gam)
m
C% = ct .100%
mdd: khèi lîng dung dÞch (gam)
m dd
c.
Nång ®é mol (CM):
n: sè mol chÊt tan
n
CM =
V: thÓ tÝch dung dÞch (lit)
V
d.
§é tan (S):
S: ®é tan (gam)
100.C%
S=
C%: nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch b·o hoµ
1- C%
e.
Mèi liªn quan gi÷a nång ®é mol vµ nång ®é phÇn tr¨m:
C% =

M.C M
10D

Ch¬ng II. C¸c hîp chÊt v« c¬
A.

Ph©n lo¹i c¸c hîp chÊt v« c¬

ChÊt
1

§¬n chÊt
Kim lo¹i

Oxit
oxit
baz¬

oxit axit

Hîp chÊt
Phi kim

Axit
axit cã
axit
oxi
kh«ng cã
oxi

Hîp chÊt v« c¬
c¬
Baz¬
Baz¬ tan

Baz¬
kh«ng tan

Hîp chÊt h÷u

Muèi
Muèi
trung
hoµ

Muèi
axit

B.
®Þnh nghÜa, ph©n lo¹i vµ tªn gäi c¸c hîp chÊt v« c¬
I.
Oxit
1.
§Þnh nghÜa: Oxit lµ hîp chÊt cña oxi víi mét nguyªn tè kh¸c.
C«ng thøc tæng qu¸t:
RxOy
VÝ dô:
Na2O, CaO, SO2, CO2...
2.
Ph©n lo¹i:
a.
Oxit baz¬: Lµ oxit cña kim lo¹i, t¬ng øng víi mét baz¬.
Chó ý: ChØ cã kim lo¹i míi t¹o thµnh oxit baz¬, tuy nhiªn mét sè oxit bËc cao cña kim
lo¹i nh CrO3, Mn2O7... l¹i lµ oxit axit.
VÝ dô:
Na2O, CaO, MgO, Fe2O3...
b.
Oxit axit: Thêng lµ oxit cña phi kim, t¬ng øng víi mét axit.
VÝ dô:
CO2, SO2, SO3, P2O5...
c.
Oxit lìng tÝnh: Lµ oxit cña c¸c kim lo¹i t¹o thµnh muèi khi t¸c dông víi c¶ axit
vµ baz¬ (hoÆc víi oxit axit vµ oxit baz¬).
VÝ dô:
ZnO, Al2O3, SnO...
d.
Oxit kh«ng t¹o muèi (oxit trung tÝnh):CO, NO
e.
Oxit hçn t¹p (oxit kÐp):
VÝ dô:
Fe3O4, Mn3O4, Pb2O3...
Chóng còng cã thÓ coi lµ c¸c muèi:
Fe3O4 = Fe...
Ch¬ng 1: Dung dÞch vµ nång ®é dung dÞch
I. Dung dich
- Kh¸i niÖm: Lµ hçn hîp ®ång nhÊt gi÷a dung m«i vµ chÊt tan
- ChÊt tan: chÊt r¾n, láng, khÝ.
- Dung m«i: níc, x¨ng, dÇu, cån...
II. Dung dÞch b·o hoµ
Lµ dung dÞch kh«ng thÓ hoµ tan thªm chÊt tan ë mét nhiÖt ®é x¸c ®Þnh.
III. §é tan (S)
Lµ sè gam chÊt tan cã thÓ tan trong 100 gam dung m«i ®Ó t¹o thµnh dung dÞch b·o hoµ.
Hay: mol chÊt tan thÓ tan trong 1 lit dung m«i ®Ó t¹o thµnh dung dÞch b·o hoµ
(S
M
).
Chó ý: §é tan cña mét chÊt ®îc x¸c ®Þnh ë mét nhiÖt ®é x¸c ®Þnh.
IV. Nång ®é phÇn tr¨m (C%)
BiÓu thÞ sè gam chÊt tan cã trong 100 gam dung dÞch.
VÝ dô: Dung dÞch CuSO
4
15%, nghÜa lµ 100 gam dung dÞch CuSO
4
cã 15 gam CuSO
4
vµ
85 gam H
2
O.
V. Nång ®é mol (C
M
)
BiÓu thÞ sè mol chÊt tan cã trong 1 lit dung dÞch.
VD: Dung dÞch H
2
SO
4
0,25 mol/lit, nghÜa trong 1 lit dung ch H
2
SO
4
0,25 mol
H
2
SO
4
.
VI. Mét sè c«ng thøc biÕn ®æi
a. Khèi lîng dung dÞch vµ thÓ tÝch dung dÞch:
m: khèi lîng dung dÞch, dung m«i (gam)
m = V.D V: thÓ tÝch dung dÞch, dung m«i (ml)
D: khèi lîng riªng dung dÞch, dung m«i (g/ml)
b. Nång ®é phÇn tr¨m (C%):
m
ct
: khèi lîng chÊt tan (gam)
m
dd
: khèi lîng dung dÞch (gam)
c. Nång ®é mol (C
M
):
n: sè mol chÊt tan
V: thÓ tÝch dung dÞch (lit)
d. §é tan (S):
S: ®é tan (gam)
C%: nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch b·o hoµ
e. Mèi liªn quan gi÷a nång ®é mol vµ nång ®é phÇn tr¨m:
M
M.C
C% =
10D
Ch¬ng II. C¸c hîp chÊt v« c¬
A. Ph©n lo¹i c¸c hîp chÊt v« c¬
ChÊt
1
ct
dd
m
C% = .100%
m
M
n
C =
V
100.C%
S =
1-C%
bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9 - Người đăng: Hai Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9 9 10 338