Ktl-icon-tai-lieu

bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6

Được đăng lên bởi Min Kute
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ò kh¶o s¸t chÊt lîng
N¨m häc 2009 – 2010

M«n: To¸n 6
Thêi gian: 60 phót
C©u 1: ( 4 ®iÓm) Thùc hiÖn phÐp tÝnh.
a) 81 + 235 + 19
b) 2 x 16 x 25 x 5 x 4
c)

1 1 1
 
2 3 6

e) 15 x 41 + 59 x 15
C©u 2 : ( 2 ®iÓm) T×m x , biÕt :
a) x +3 = 5

f) 1 + 2 + 3 + …… + 40
b) x - 36 : 12 = 12

c) 70 – 125: ( x - 3 ) = 45

d)

C©u 3 : ( 1.5 ®iÓm) So s¸nh:
a)

2
3
vµ
3
5

C©u 4 : ( 2,5 ®iÓm)
Mét líp häc cã 45 häc sinh,
giái b»ng

37 8 37 3
  
7 11 7 11

d)

b)

2 1
4
 :x
7 7
21

14
39
vµ
15
40

c)

11
16
vµ
32
49

3
sè häc sinh cña líp ®¹t lo¹i kh¸. Sè häc sinh
5

1
sè häc sinh kh¸, cßn l¹i lµ häc sinh trung b×nh vµ yÕu. TÝnh sè
3

häc sinh mçi lo¹i

§Ò thi chän häc sinh giái thcs cÊp huyÖn(§Ò 1)
N¨m häc 2009 - 2010
M«n: To¸n 6
Thêi gian: 150 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
C©u 1 (2 ®iÓm)
TÝnh
101  100  99  98  . . .  3  2  1
101  100  99  98  . . .  3  2  1
423134 . 846267  423133
b/ B =
423133 . 846267  423134

a/ A =

C©u 2 (2 ®iÓm)
a/ Chøng minh r»ng: 1028 + 8 chia hÕt cho 72
b/ Cho A = 1 + 2 + 22 + 23 + . . . + 22001 + 22002
B = 22003
So s¸nh A vµ B
c/ T×m sè nguyªn tè p ®Ó p + 6; p + 8; p + 12; p + 14 ®Òu lµ c¸c sè nguyªn tè.
C©u 3 (2 ®iÓm)
Ngêi ta chia sè häc sinh líp 6A thµnh c¸c tæ, nÕu mçi tæ 9 em th× thõa 1
em, cßn nÕu mçi tæ 10 em th× thiÕu 3 em.
Hái cã bao nhiªu tæ, bao nhiªu häc sinh ?
C©u 4 (3 ®iÓm)
Cho  ABC cã BC = 5,5 cm. §iÓm M thuéc tia ®èi cña tia CB sao cho
CM = 3 cm.
a/ TÝnh ®é dµi BM
b/ BiÕt BAM = 800; BAC = 600. TÝnh CAM
c/ TÝnh ®é dµi BK thuéc ®o¹n BM biÕt CK = 1 cm.
C©u 5 (1 ®iÓm)
Chøng minh r»ng:
1
1
1
1


 ... 
1
22 32 42
1002

§Ò thi chän häc sinh giái thcs cÊp huyÖn(§Ò 2)
N¨m häc 2009 - 2010
M«n: To¸n 6
Thêi gian: 150 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao)

Baøi 1 : 2 ñieåm
Tính caùc toång sau baèng caùch hôïp lyù nhaát :
1)
22344 . 36 + 44688 . 82
2)
1 + 2 + 3 + … + 2006 + 2007
3)
132 + 128 + 124 + … + 72 + 68
Baøi 2 : 2 ñieåm
Trong caùc soá töï nhieân nhoû hôn 1000, coù bao nhieâu soá chia heát
cho 2 nhöng khoâng chia heát cho 5 ?
Baøi 3 : 2 ñieåm
Ñeå ñaùnh soá trang cuûa moät quyeån saùch daøy 2746 trang caàn
duøng bao nhieâu chöõ soá ?

Baøi 4 : 2 ñieåm
Tìm x bieát :
(x + 1) + (x + 2) + … + (x + 98) + (x + 99) = 9900
Baøi 5 : 2 ñieåm
1)
Cho 2006 ñieåm thaúng haøng. Hoûi coù bao nhieâu ñieåm naèm
giöõa hai ñieåm khaùc ?
2)
Treân ñöôøng thaúng xy laáy 1003 ñieåm phaân bieät. Hoûi treân
ñöôøng thaúng xy coù bao nhieâu tia ?
------------------------------------------------------------------------------* Chuù yù : Hoï...
®Ò kh¶o s¸t chÊt lîng
N¨m häc 2009 – 2010
M«n: To¸n 6
Thêi gian: 60 phót
C©u 1: ( 4 ®iÓm) Thùc hiÖn phÐp tÝnh.
a) 81 + 235 + 19 b) 2 x 16 x 25 x 5 x 4
c)
1 1 1
2 3 6
d)
37 8 37 3
7 11 7 11
e) 15 x 41 + 59 x 15 f) 1 + 2 + 3 + …… + 40
C©u 2 : ( 2 ®iÓm) T×m x , biÕt :
a) x +3 = 5 b) x - 36 : 12 = 12
c) 70 – 125: ( x - 3 ) = 45 d)
2 1 4
:
7 7 21
x
C©u 3 : ( 1.5 ®iÓm) So s¸nh:
a)
2
3
3
5
b)
14
15
39
40
c)
11
32
16
49
C©u 4 : ( 2,5 ®iÓm)
Mét líp häc cã 45 häc sinh,
3
5
sè häc sinh cña líp ®¹t lo¹i kh¸. Sè häc sinh
giái b»ng
1
3
sè häc sinh kh¸, cßn l¹i lµ häc sinh trung b×nh vµ yÕu. TÝnh sè
häc sinh mçi lo¹i
§Ò thi chän häc sinh giái thcs cÊp huyÖn(§Ò 1)
N¨m häc 2009 - 2010
M«n: To¸n 6
Thêi gian: 150 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
C©u 1 (2 ®iÓm)
TÝnh
a/ A =
b/ B =
423134846267.423133
423133846267.423134
bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6 - Người đăng: Min Kute
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6 9 10 141