Ktl-icon-tai-lieu

Bồi Dưỡng HSG Vật Lý 9

Được đăng lên bởi annacuteebff
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 127 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hoµng V¨n Thµnh –THCS Phïng ChÝ Kiªn N§
PHẦN I: CƠ HỌC
Bài 1: Trong mét buæi tËp luyÖn chuÈn bÞ AFF Cup 2008, hai danh thñ C«ng Vinh vµ Tµi Em ®øng c¸ch
nhau mét kho¶ng 20m tríc mét bøc têng th¼ng ®øng. C«ng Vinh ®øng c¸ch têng 10m cßn Tµi Em ®øng
c¸ch têng 20m. C«ng Vinh ®¸ qu¶ bãng l¨n trªn s©n vÒ phÝa bøc têng. Sau khi ph¶n x¹ bãng sÏ chuyÓn
®éng ®Õn chç Tµi Em ®ang ®øng. Coi sù ph¶n x¹ cña qu¶ bãng khi va ch¹m vµo bøc têng gièng nh hiÖn
tîng ph¶n x¹ cña tia s¸ng trªn g¬ng ph¼ng vµ cho r»ng bãng l¨n víi vËn tèc kh«ng ®æi v = 6 m/s.
a. Hái ph¬ng chuyÓn ®éng cña qu¶ bãng hîp víi bøc têng mét gãc lµ bao nhiªu?
b. Ngay sau khi truyÒn bËt têng cho Tµi Em, nhËn thÊy Tµi Em bÞ kÌm chÆt, C«ng Vinh liÒn ch¹y
theo mét ®¬ng th¼ng víi vËn tèc kh«ng ®æi ®Ó ®ãn qu¶ bãng n¶y ra tõ bøc têng vµ l¨n vÒ phÝa Tµi Em.
 NÕu C«ng Vinh chän con ®êng ng¾n nhÊt ®Ó ®ãn qu¶ bãng trong khi ch¹y th× vËn tèc cña anh
ph¶i lµ bao nhiªu?
 Hái C«ng Vinh cã thÓ ch¹y víi vËn tèc nhá nhÊt lµ bao nhiªu theo ph¬ng nµo th× ®ãn ®îc bãng?
Bài 2: Mét ngêi ®i du lÞch b»ng xe ®¹p, xuÊt ph¸t lóc 5 giê 30 phót víi vËn tèc 15km/h. Ngêi ®ã dù ®Þnh
®i ®îc nöa qu·ng ®êng sÏ nghØ 30 phót vµ ®Õn 10 giê sÏ tíi n¬i. Nhng sau khi nghØ 30 phót th× ph¸t hiÖn
xe bÞ háng ph¶i söa xe mÊt 20 phót. Hái trªn ®o¹n ®êng cßn l¹i ngêi ®ã ph¶i ®i víi vËn tèc bao nhiªu ®Ó
®Õn ®Ých ®óng giê nh dù ®Þnh?
Bài 3: Một nhà du hành vũ trụ chuyển động
dọc theo một đường thẳng từ A đến B. Đồ
thị chuyển động được biểu thị như hình vẽ.
(V là vận tốc nhà du hành, x là khoảng cách
từ vị trí nhà du hành tới vật mốc A ) tính thời
gian người đó chuyển động từ A đến B
(Ghi chú: v -1 =

1
)
v

Giải: Thời gian chuyển động được xác định bằng công thức: t =

x
= xv -1
v

Từ đồ thị ta thấy tích này chính là diện tích hình được giới hạn bởi đồ thị, hai trục toạ độ và đoạn thẳng
MN.Diện tích này là 27,5 đơn vị diện tích.
Mỗi đơn vị diện tích này ứng với thời gian là 1 giây. Nên thời gian chuyển động của nhà du hành là 27,5
giây.
Bài 4: Ba ngêi ®i xe ®Ëp ®Òu xuÊt ph¸t tõ A ®i vÒ B. Ngêi thø nhÊt ®i víi vËn tèc lµ v 1 = 8 km/h. Sau 15
min th× ngêi thø hai xuÊt ph¸t víi vËn tèc lµ 12 km/h. Ngêi thø ba ®i sau ngêi thø hai lµ 30 min. Sau khi
gÆp ngêi thø nhÊt, ngêi thø ba ®i thªm 30 min n÷a th× sÏ c¸ch ®Òu ngêi thø nhÊt vµ thø hai. T×m vËn tèc
ngêi thø ba ?
Bài 5: Có hai ô tô cùng xuất phát từ A và chuyển động đều;
Xe thứ nhất chuyển động theo hướng ABCD (hình vẽ)
với vận tốc 40 km/h, tại mỗi điểm B và C xe đều
nghỉ 15 phút . Hỏi:
a. Xe thứ hai chuyể...
Hoµng V¨n Thµnh –THCS Phïng ChÝ Kiªn N§
PHẦN I: CƠ HỌC
Bài 1: Trong mét buæi tËp luyÖn chuÈn bÞ AFF Cup 2008, hai danh thñ C«ng Vinh vµ Tµi Em ®øng c¸ch
nhau mét kho¶ng 20m tríc mét bøc têng th¼ng ®øng. C«ng Vinh ®øng c¸ch têng 10m cßn Tµi Em ®øng
c¸ch têng 20m. C«ng Vinh ®¸ qu¶ bãng l¨n trªn s©n phÝa bøc têng. Sau khi ph¶n bãng chuyÓn
®éng ®Õn chç Tµi Em ®ang ®øng. Coi ph¶n cña qu¶ bãng khi va ch¹m vµo bøc têng gièng nh hiÖn
tîng ph¶n x¹ cña tia s¸ng trªn g¬ng ph¼ng vµ cho r»ng bãng l¨n víi vËn tèc kh«ng ®æi v = 6 m/s.
a. Hái ph¬ng chuyÓn ®éng cña qu¶ bãng hîp víi bøc têng mét gãc lµ bao nhiªu?
b. Ngay sau khi truyÒn bËt têng cho Tµi Em, nhËn thÊy Tµi Em kÌm chÆt, C«ng Vinh liÒn ch¹y
theo mét ®¬ng th¼ng víi vËn tèc kh«ng ®æi ®Ó ®ãn qu¶ bãng n¶y ra tõ bøc têng vµ l¨n vÒ phÝa Tµi Em.
NÕu C«ng Vinh chän con ®êng ng¾n nhÊt ®Ó ®ãn q bãng trong khi ch¹y t vËn tèc cña anh
ph¶i lµ bao nhiªu?
Hái C«ng Vinh cã thÓ ch¹y víi vËn tèc nhá nhÊt lµ bao nhiªu theo ph¬ng nµo th× ®ãn ®îc bãng?
Bài 2: Mét ngêi ®i du lÞch b»ng xe ®¹p, xuÊt ph¸t lóc 5 giê 30 phót víi vËn tèc 15km/h. Ngêi ®ã dù ®Þnh
®i ®îc nöa qu·ng ®êng sÏ nghØ 30 phót vµ ®Õn 10 giê sÏ tíi n¬i. Nhng sau khi nghØ 30 phót th× ph¸t hiÖn
xe háng ph¶i söa xe mÊt 20 phót. Hái trªn ®o¹n ®êng cßn l¹i ngêi ®ã ph¶i ®i víi vËn tèc bao nhiªu ®Ó
®Õn ®Ých ®óng giê nh dù ®Þnh?
Bài 3: Một nhà du hành vũ trụ chuyển động
dọc theo một đường thẳng từ A đến B. Đồ
thị chuyển động được biểu thị như hình vẽ.
(V là vận tốc nhà du hành, x là khoảng cách
từ vị trí nhà du hành tới vật mốc A ) tính thời
gian người đó chuyển động từ A đến B
(Ghi chú: v
-1
=
v
1
)
Giải: Thời gian chuyển động được xác định bằng công thức: t =
v
x
= xv
-1
Từ đồ thị ta thấy tích này chính là diện tích hình được giới hạn bởi đồ thị, hai trục toạ độ và đoạn thẳng
MN.Diện tích này là 27,5 đơn vị diện tích.
Mỗi đơn vị diện tích này ứng với thời gian là 1 giây. Nên thời gian chuyển động của nhà du hành là 27,5
giây.
Bài 4: Ba ngêi ®i xe ®Ëp ®Òu xuÊt ph¸t tõ A ®i vÒ B. Ngêi thø nhÊt ®ii vËn tèc v
1
= 8 km/h. Sau 15
min th× ngêi thø hai xuÊt ph¸t víi vËn tèc lµ 12 km/h. Ngêi thø ba ®i sau ngêi thø hai30 min. Sau khi
gÆp ngêi tnhÊt, ngêi thø ba ®i thªm 30 min n÷a th× c¸ch ®Òu ngêi thø nhÊt thø hai. T×m vËn tèc
ngêi thø ba ?
Bài 5: Có hai ô tô cùng xuất phát từ A và chuyển động đều;
Xe thứ nhất chuyển động theo hướng ABCD (hình vẽ)
với vận tốc 40 km/h, tại mỗi điểm B và C xe đều
nghỉ 15 phút . Hỏi:
a. Xe thứ hai chuyển động theo hướng ACD phải đi với
vận tốc V
2
bằng bao nhiêu để có thể gặp xe thứ nhất tại C
b. Nếu xe thứ hai nghỉ tại C 30 phút thì phải đi với vận
tốc bao nhiêu để về D cùng xe thứ nhất ? Biết hình chữ nhật
ABCD có cạnh AB = 30 km, BC = 40 km.
1
B C
A D
Bồi Dưỡng HSG Vật Lý 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi Dưỡng HSG Vật Lý 9 - Người đăng: annacuteebff
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bồi Dưỡng HSG Vật Lý 9 9 10 31