Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng máy tính bỏ túi

Được đăng lên bởi dqtuan1963-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 101 lần   |   Lượt tải: 0 lần
IX. D ng 9 : TÌM NGHIEÄM GAÀN ÑUÙNG CUÛA PHÖÔNG TRÌNH
Trong raát nhieàu tröôøng hôïp ñ giaûi moät phöông trình ta chæ coù theå tìm nghieäm gaàn ñuùng cuûa noù
(nghieäm thöôøng laø nhöõng soá thaäp phaân voâ haïn), caùc phöông trình öùng duïng trong cuoäc soáng thöïc teá
phaàn lôùn thuoäc daïng phöông trình naøy, caùc phöông trình coù nghieäm nguyeân chæ laø höõu haïn maø thoâi.
Phöông phaùp laëp: Giaû söû phöông trình ña thöùc f(x) = 0 coù nghieäm trong
a,b
.
Ta bieán ñoåi f(x) thaønh daïng x = g(x) (1). Laáy moät gi trò x
1
lôùn) naøo ñoù tuøy trong khoaûng
nghieäm
a,b
. Thay x
1
vaøo (1) ta ñöôïc: x
2
= g(x
1
) (2). Thay x
2
vaøo (2) ta ñöôïc: x
3
= g(x
2
) (3), …, cöù
tieáp tuïc nhö vaäy cho ñeán böôùc n + 1 maø sao cho caùc giaù trò lieân tieáp = x
n-1
= x
n
= x
n+1
thì giaù trò x
ñoù laø nghieäm gaàn ñuùng cuûa phöông trình f(x) = 0.
Ví duï 1: Tìm nghieäm gaàn ñuùng cuûa phöông trình:x
16
+ x – 8 = 0.
-- Giaûi --
Ta coù: x
16
+ x – 8 = 0 <=> x =
16
8 x
. Choïn x
1
= 2.
Qui trình aán maùy (fx-500MS vaø fx-570 MS)
Duøng pheùp laëp: x =
16
8 x
AÁn caùc phím: 2
x
16 SHIFT ( 8 Ans ) ...
Keát quaû: 1,128022103
Ví duï 2: Tìm nghieäm gaàn ñuùng
x x 1
-- Giaûi --
Ta coù: x = 1 +
x
. Choïn x
1
= 2.
Qui trình aán maùy (fx-500MS vaø fx-570 MS)
Duøng pheùp laëp: x = 1 +
x
AÁn caùc phím: 2
Ans 1 ...
Keát quaû: 2,618033989
Nhaän xeùt: Phöông phaùp laëp ñeå tìm nghieäm gaàn ñuùng cuûa phöông trình, xeùt veà caùch laøm
töông ñoái ñôn giaûn, chæ caàn thay nhöõng trí c x trong g(x) baèng bieán nhôù Ans, sau khi aán phím
giaù trò k tieáp theo laïi ñöôïc thay theá vaøo g(x). Nhöng ñaây l daïng toaùn maø hay bò sai ñaùp soá
nhaát, lyù do laø caùch bieán ñoåi ñeå nhaän ñöôïc bieåu thöùc x = g(x) khoâng hôïp lyù, bieåu thöùc g(x) caøng
phöùc taïp thì sai soá caøng lôùn daãn ñeán nhöõng ñaùp soá khoâng chính xaùc, c tröôøng hôïp do choïn bieåu
thöùc x = g(x) khi thöïc hieän pheùp laëp laøm traøn boä nhôù maùy tính hoaëc quaù taûi.
duï: ÔÛ duï 1 neáu bieán ñoåi x = 8 x
16
, cho x = 2 laø giaù trò ban ñaàu thì sau ba laàn
thöïc hieän pheùp laëp maùy tính seõ baùo loãi Math ERROR. ÔÛ duï 2, neáu bieán ñoåi
2
x x 1
vaø choïn
x = 2 laø giaù trò ban ñaàu thì coù hai nghieäm 0 vaø 1 nhöng ñeàu laø soá nguyeân, coøn neáu choïn x = 15 thì
sau moät soá laàn laëp maùy baùo loãi Math ERROR. Nhöng x = 1 +
x
thì x ban ñaàu lôùn bao nhieâu maùy
vaãn cho nghieäm laø 2,618033989 sau moät soá laàn laëp vaø hieån nhieân khoâng theå choïn x ban ñaàu laø aâm
ñöôïc.
Nhö vaäy khi duøng pheùp laëp ñeå tìm moät nghieäm gaàn ñuùng cuûa x = g(x), vieäc hoäi tuï
cuûa daõy
(caùc giaù trò x
1
> x
2
>… > x
n-1
= x
n
= x
n+1
)tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän hoäi tuï cuûa
haøm x = g(x) vaø giaù trò ban ñaàu x
1
treân ñoaïn
a,b
chöùa nghieäm coù thoûa maõn thì môùi c keát quaû.
Moät phöôøng trình ña thöùc coù theå tìm ñöôïc nhieàu nghieäm gaàn ñuùng, do ñoù khi laøm baøi caàn ghi roõ laø
duøng pheùp laëp naøo vaø caån thaän bieán ñoåi caùc haøm x = g(x) cho phuø hôïp.
--
Bồi dưỡng máy tính bỏ túi - Trang 2
Bồi dưỡng máy tính bỏ túi - Người đăng: dqtuan1963-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bồi dưỡng máy tính bỏ túi 9 10 823