Ktl-icon-tai-lieu

bồi dưỡng sinh học

Được đăng lên bởi peocmap2520
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC
Nguyễn Từ sưu tầm, giới thiệu
1. Distinguish between the following terms
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Autotroph” and “heterotroph”
“Anaerobic respiration” and “aerobic respiration”
“Locomotion” and “movement”
“Excretion” and “egestion”
“Growth” and “development”
“Asexual reproduction” and “sexual reproduction”
“Alive” and “dead”
“Organic chemicals” and “irorganic chemicals”
“Matter” and “energy”

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 10
2. Trả lời các câu sau
• Tại sao nói hệ sống là hệ thống toàn vẹn được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, có khả năng tự
điều chỉnh và ổn định cao nhất?
• Cơ thể người gồm những cấp độ tổ chức nào?
• Hãy liệt kê các bậc chính trong bậc thang phân loại từ thấp đến cao.
3. Chu trình sống của dương xỉ được mô tả trong sơ đồ

Hãy chọn những quá trình hoặc các giai đoạn phù hợp với các mục sau:
• Những quá trình hoặc các giai đoạn tạo sự đa dạng di truyền.
• Những quá trình hoặc các giai đoạn giảm phân
• Những quá trình hoặc các giai đoạn với các tế bào đơn bội.
• Những quá trình hoặc các giai đoạn với các tế bào lưỡng bội.
•
•
•
•

HƯỚNG DẪN
Những quá trình hoặc các giai đoạn tạo sự đa dạng di truyền: Chỉ 1, 4.
Những quá trình hoặc các giai đoạn giảm phân: Chỉ 1.
Những quá trình hoặc các giai đoạn với các tế bào đơn bội: Chỉ II, III, IV.
Những quá trình hoặc các giai đoạn với các tế bào lưỡng bội: Chỉ I, V.

4. Chọn trả lời 1 câu trong các câu sau
• Mô tả các đặc điểm chung của thế giới sống.
• Cách thức phân loại thế giới sống. Cho ví dụ minh họa.
• Đặc điểm chính của mỗi giới sinh vật. Tại sao nói sinh vật đa dạng trong thống nhất.
5. Trả lời các câu sau
• Mô tả cấp độ tổ chức tế bào (vẽ hình, sơ đồ,...)
• Trao đổi chất và năng lượng diễn ra ở cấp tế bào (bào quan, cơ chế, hiệu quả,...).
• Sinh trưởng và phát triển của tế bào.
1

• Chu kì tế bào. Phân chia tế bào.
• Tính tự điều chỉnh của tế bào, liên lạc giữa các tế bào.
6. Bài tập tế bào:
A. Nitơ; B. Ôxy; C. Canxi; D. Kali; E. Natri; F. Phospho.
Nếu xét về hàm lượng chất khô, thì tỉ lệ trung bình của các nguyên tố nào cao hơn rõ rệt ở các cây hạt
kín hay ở động vật có vú?
Mai: cây hạt kín: N, O Ca.
Động vật có vú: K, Na, P
2,
Liên: cây hạt kín: O và K.
Động vật có vú: N, Ca, Na, P
2,
Huy: Không xác định được, tùy theo loài.
7. Thí nghiệm
• Đốt nóng 2 lát đá hoa cùng kích thước lên cùng nhiệt độ trong lò. Thả 1 lát vào cốc (1) đựng
100 ml rượu và 1 lát vào cốc (2) đựng 100 ml nước. Sau một thời gian xảy ra hiện tượng gì?
Giải thích.
• ...
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC
Nguyễn Từ sưu tầm, giới thiệu
1. Distinguish between the following terms
“Autotroph” and “heterotroph”
“Anaerobic respiration” and “aerobic respiration”
“Locomotion” and “movement”
“Excretion” and “egestion”
“Growth” and “development”
“Asexual reproduction” and “sexual reproduction”
“Alive” and “dead”
“Organic chemicals” and “irorganic chemicals”
“Matter” and “energy”
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 10
2. Trả lời các câu sau
Tại sao nói hệ sống là hệ thống toàn vẹn được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, có khả năng tự
điều chỉnh và ổn định cao nhất?
Cơ thể người gồm những cấp độ tổ chức nào?
Hãy liệt kê các bậc chính trong bậc thang phân loại từ thấp đến cao.
3. Chu trình sống của dương xỉ được mô tả trong sơ đồ
Hãy chọn những quá trình hoặc các giai đoạn phù hợp với các mục sau:
Những quá trình hoặc các giai đoạn tạo sự đa dạng di truyền.
Những quá trình hoặc các giai đoạn giảm phân
Những quá trình hoặc các giai đoạn với các tế bào đơn bội.
Những quá trình hoặc các giai đoạn với các tế bào lưỡng bội.
HƯỚNG DẪN
Những quá trình hoặc các giai đoạn tạo sự đa dạng di truyền: Chỉ 1, 4.
Những quá trình hoặc các giai đoạn giảm phân: Chỉ 1.
Những quá trình hoặc các giai đoạn với các tế bào đơn bội: Chỉ II, III, IV.
Những quá trình hoặc các giai đoạn với các tế bào lưỡng bội: Chỉ I, V.
4. Chọn trả lời 1 câu trong các câu sau
Mô tả các đặc điểm chung của thế giới sống.
Cách thức phân loại thế giới sống. Cho ví dụ minh họa.
Đặc điểm chính của mỗi giới sinh vật. Tại sao nói sinh vật đa dạng trong thống nhất.
5. Trả lời các câu sau
Mô tả cấp độ tổ chức tế bào (vẽ hình, sơ đồ,...)
Trao đổi chất và năng lượng diễn ra ở cấp tế bào (bào quan, cơ chế, hiệu quả,...).
Sinh trưởng và phát triển của tế bào.
1
bồi dưỡng sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bồi dưỡng sinh học - Người đăng: peocmap2520
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
bồi dưỡng sinh học 9 10 508