Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi Thành Phươ Nguyễn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH
LỚP 5/1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

An Thạnh, ngày 01 tháng 8 năm 2014
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN
Năm học: 2014-2015
-Căn cứ công văn số 95 /KH-THAT ngày 23 tháng 5 năm 2014 của
Trường Tiểu học An Thạnh về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện
bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 – 2015.
-Bản thân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung cụ
thể như sau:
I.Thông tin cá nhân:
- Họ và tên: Nguyễn Thị Mãnh
-Ngày tháng năm sinh: 26/07/1967
-Đơn vị công tác: Trường Tiểu học An Thạnh
-Chức vụ: Giáo viên dạy lớp 5/1
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.Thuận lợi:
- Nhà trường và tổ chuyên môn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi
cho giáo viên trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, tự bồi
dưỡng nhầm nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
-Trường có hệ thống In ternet thuận lợi trong việc ứng dụng CNTT,
nghiên cứu, tham khảo tài liệu phục vụ mọi mặt trong công tác và tự BDTX
nghiệp vụ.
-Chất lượng giảng dạy được BGH đánh giá, xếp loại đạt từ loại khá .
- Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, cải tiến các biện pháp nâng cao hiệu quả
giáo dục đề ra của các cấp lãnh đạo.
- Luôn nêu cao trách nhiệm công tác, được đồng nghiệp và phụ huynh
học sinh tín nhiệm.

2.Khó Khăn:
-Trong quá trình dạy- học, hiệu quả học tập của học sinh đạt thấp so
với mục tiêu đề ra như:
+Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học.
+Một số phương pháp dạy học tích cực và một số kĩ thuật dạy học tích
cực ở tiểu học
+ Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản.
+ Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong dạy
học.
+ Thời gian tập trung công tác BDTX chưa cao.
III KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1.Mục tiêu:
Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tếxã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng
lực dạy học, năng lực khác theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên,
yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa
phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực tự
đánh giá hiệu quả BDTX, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học.
- Trang bị kiến thức cho bản thân về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh,
về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo
dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt
động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp...
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LỚP 5/1 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
An Thạnh, ngày 01 tháng 8 năm 2014
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN
Năm học: 2014-2015
-Căn cứ công văn số 95 /KH-THAT ngày 23 tháng 5 năm 2014 của
Trường Tiểu học An Thạnh về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện
bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 – 2015.
-Bản thân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung cụ
thể như sau:
I.Thông tin cá nhân:
- Họ và tên: Nguyễn Thị Mãnh
-Ngày tháng năm sinh: 26/07/1967
-Đơn vị công tác: Trường Tiểu học An Thạnh
-Chức vụ: Giáo viên dạy lớp 5/1
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1.Thuận lợi:
- Nhà trường tổ chuyên môn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi
cho giáo viên trong công tác giảng dạy các hoạt động tự học, tự bồi
dưỡng nhầm nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
-Trường hệ thống In ternet thuận lợi trong việc ứng dụng CNTT,
nghiên cứu, tham khảoi liệu phục v mọi mặt trong công tác tự BDTX
nghiệp vụ.
-Chất lượng giảng dạy được BGH đánh giá, xếp loại đạt từ loại k .
- sức khỏe tốt, nhiệt tình, cải tiến các biện pháp nâng cao hiệu quả
giáo dục đề ra của các cấp lãnh đạo.
- Luôn nêu cao trách nhiệm công tác, được đồng nghiệp và phụ huynh
học sinh tín nhiệm.
Bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: Thành Phươ Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bồi dưỡng thường xuyên 9 10 303