Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi trinhk07
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1581 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Diễn đàn dạy và học:


PHAN THANH LONG (Chủ biên)
TRÃN THỊ CÃM TÚ

MODUlf THPT

4

GIAO DỤC HỌC SINH

TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG THONG QlÌA
CẤC HOAT ĐÔNG GIÁO
DU

29

1

CA. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Hoạt động và giao lưu vừa là nguồn gổc vừa là động lục cửa sụ hình thành
và phát triển tâm lí, ý thúc của cá nhân. Con người hoạt động và giao lưu
như thế nào thì sẽ cỏ bộ mặt tâm lí, ý thúc như thế ẩy. chính vì vậy, để giáo
dục thế hệ trê trú thành con nguửi đắp úng yêu cầu cửa sã hội thì phải tổ chúc các
hoạt động giáo dục tương úng.
Muổn giáo dục thì phải thông qua việc tổ chúc các hoạt động, không tổ chúc hoạt
động túc là không giáo dục. Tổ chúc các hoạt động đa dạng, phong phú là con
đường giáo dục học sinh hiệu quả nhất.
Lứa tuổi học sinh trung học phổ thông (THPT) là lứa tuổi học sinh cỏ sụ trường
thành co bản về mặt thể chất, yếu tổ cơ bản giúp các em cỏ thể tham gia các hoạt
động phong phú, đa dạng, phúc tạp cửa chương trình giáo dục; ngoài ra, các em
còn cỏ sụ phát triển vỂ mặt tâm lí như trí tuệ, tình cảm, nhân sinh quan, thế giới
quan đặc biệt là sụ phát triển cửa sụ tụ ý thúc. Nhu cầu giao tiếp ù lứa tuổi này
cũng lất lớn, bời vậy tạo lập môi truững tot, hoạt động phù hợp với sờ thích, với
nàng lục học sinh cỏ định hướng của nhà trường, gia đình, xã hội sẽ giúp các em
phát triển và hoàn thiện nhân cách cửa mình.
Các hoạt động trong nhà truủmg THPT hết súc đa dạng và phong phú. Ngoài hoạt
động đặc trung là dạy học cồ thể kể đến rất nhìỂu hoạt động khác như: thể dục, thể
thao; vàn hoá, vân nghệ; sinh hoạt tập thể; lao động sản xuất; vui chơi giải trí; tham
quan, du lịch, ngoại khoá, huỏng nghiệp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lÊn lóp...
Tuy nhiÊn, trong các truững THPT hiện này', việc tổ chúc các hoạt động giáo dục
còn nghèo nàn vỂ nội dung, đơn điệu về hình thúc... dẫn đến hiệu quả không cao,
chua phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí cửa học sinh và xúng tàm với vai trò, vị trí
cửa nỏ. cỏ thể cỏ nhìẺu nguyên nhân khác nhau, trong đỏ chác chắn cỏ nguyên
nhân cơ bản là người giáo viên chưa cỏ kĩ nàng tổ chúc các hoạt động cho học sinh,
thông qua đỏ để giáo dục các em. vì vậy, công tác bồi dưỡng kiẾn thúc và kỉ nàng
tổ chúc các hoạt động giáo dục trong nhà trưững THPT là mộtvĩệc làm hết súc
quan trọng.

n B. MỤC TIÊU
Mục tìèu chung:
Module giúp giáo vĩÊn THPT nhận thúc đứng và đầy đủ vỂ vai trò cửa hoạt
động giáo dục trong nhà truủmg và cỏ kỉ năng tổ chúc các hoạt động giáo
dục da dạng đỏ.
Mục tièu cụ thể:
- Mực tiêu kiến thức: liệt kÊ và phân tích...
1
Din đàn dy và hc:
http://buiphan.net
PHAN THANH LONG (Chủ biên)
TRÃN THỊ CÃM TÚ
MODUlf THPT
4
GIAO DC HC SINH
TRUNG HC PH
THÔNG THONG QlÌA
CẤC HOAT ĐÔNG GIÁO
DU
29
Bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: trinhk07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Bồi dưỡng thường xuyên 9 10 803