Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi lebe-vq1ch
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ BÌNH
BẢN THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2014-2015
Họ và tên giáo viên: BÙI THỊ THU HOÀI
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Tổ chuyên môn Ban giám hiệu:
Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn .
I. NỘI DUNG
1. Nội dung 1: Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm
học theo cấp học
* DẠY HỌC TIẾNG VIỆT 1.CGD
1. Mục tiêu của môn TV1.CGD
Giúp học sinh:
- Đọc thông, viết thạo, không tái mù
- Nắm chắc luật chính tả
- Nắm chắc hệ thống cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt
2. Nguyên tắc xây dựng chương trình môn TV1.CGD
- Nguyên tắc phát triển: Nguyên tắc phát triển đòi hỏi mỗi sản phẩm của
thời điểm trước (của một tiết học hay một bài học) đều có mặt trong sản phẩm
tiếp sau. Vì thế mà các bài học trong chương trình TV1.CGD được xây dựng
trên một trật tự tuyến tính logic, khoa học: Tiếng, âm, vần, nguyên âm đôi.
- Nguyên tắc chuẩn mực: Nguyên tắc chuẩn mực được thể hiện ở tính
chính xác của các khái niệm khoa học, tính chuẩn mực trong cách lựa chọn
thuật ngữ để định hướng và tổ chức quá trình phát triển.
- Nguyên tắc tối thiểu: Nguyên tắc tối thiểu yêu cầu việc xác định và lựa
chọn một số chất liệu tối thiểu và một số vật liệu tối thiểu cho chất liệu đó nhằm
đảm bảo tính vừa sức đối với học sinh lớp 1.
3. Nội dung chương trình TV1.CGD
* Tiếng: Tiếng là một khối âm toàn vẹn, được tách ra từ lời nói. Bằng
cách phát âm, học sinh biết được tiếng giống nhau và tiếng khác nhau hoàn
toàn, tiếng khác nhau một phần. Tiếng được phân tích thành các bộ phận cấu
thành: phần đầu, phần vần, thanh.
* Âm: Học sinh học cách phân tích tiếng tới đơn vị ngữ âm nhỏ nhất, đó
là âm vị. Qua phát âm, các em phân biệt được phụ âm, nguyên âm xuất hiện
theo thứ tự bảng chữ cái Tiếng Việt. Khi nắm được bản chất mỗi âm, các em
dùng ký hiệu để ghi lại. Như vậy CGD đi từ âm đến chữ
Mỗi âm có thể được ghi bằng nhiều chữ và có thể có nhiều nghĩa nên phải
viết đúng luật chính tả.
* Vần: Giúp học sinh nắm được 4 kiểu vần Tiếng Việt (vần chỉ có âm chính;
vần có âm đệm, âm chính; vần có âm chính, âm cuối; vần có âm đệm, âm chính,
âm cuối); nắm được cấu trúc vần của Tiếng Việt gồm: âm đầu, âm đệm, âm chính,
âm cuối.

4. Quy trình dạy Tiếng Việt 1.CGD
Loại 1: Tiết lập mẫu
Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm
1.1. Giới thiệu vật liệu mẫu
1.2. Phân tích ngữ âm
1.3. Vẽ mô hình
Việc 2: Viết
2.1. Giới thiệu cách ghi âm bằng chữ in thường
2.2. Giới thiệu cách ghi âm bằng chữ viết thường
2.3. Viết tiếng có âm (vần) vừa học
2.4. Viết vở Em tập viết
Việc 3: Đọc
3.1. Đọc trên bảng
3.2. Đọc trong sách
Việc 4...
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ BÌNH
BẢN THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2014-2015
Họ và tên giáo viên: BÙI THỊ THU HOÀI
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Tổ chuyên môn Ban giám hiệu:
Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn .
I. NỘI DUNG
1. Nội dung 1: Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm
học theo cấp học
* DẠY HỌC TIẾNG VIỆT 1.CGD
1. Mục tiêu của môn TV1.CGD
Giúp học sinh:
- Đọc thông, viết thạo, không tái mù
- Nắm chắc luật chính tả
- Nắm chắc hệ thống cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt
2. Nguyên tắc xây dựng chương trình môn TV1.CGD
- Nguyên tắc phát triển: Nguyên tắc phát triển đòi hỏi mỗi sản phẩm của
thời điểm trước (của một tiết học hay một bài học) đều mặt trong sản phẩm
tiếp sau. thế các i học trong chương trình TV1.CGD được xây dựng
trên một trật tự tuyến tính logic, khoa học: Tiếng, âm, vần, nguyên âm đôi.
- Nguyên tắc chuẩn mực: Nguyên tắc chuẩn mực được thể hiện tính
chính xác của c khái niệm khoa học, tính chuẩn mực trong cách lựa chọn
thuật ngữ để định hướng và tổ chức quá trình phát triển.
- Nguyên tắc tối thiểu: Nguyên tắc tối thiểu yêu cầu việc xác định lựa
chọn một số chất liệu tối thiểu và một số vật liệu tối thiểu cho chất liệu đó nhằm
đảm bảo tính vừa sức đối với học sinh lớp 1.
3. Nội dung chương trình TV1.CGD
* Tiếng: Tiếng một khối âm toàn vẹn, được tách ra từ lời nói. Bằng
cách phát âm, học sinh biết được tiếng giống nhau tiếng khác nhau hoàn
toàn, tiếng khác nhau một phần. Tiếng được phân tích thành các bộ phận cấu
thành: phần đầu, phần vần, thanh.
* Âm: Học sinh học cách phân tích tiếng tới đơn vị ngữ âm nhỏ nhất, đó
âm vị. Qua phát âm, c em phân biệt được phụ âm, nguyên âm xuất hiện
theo thứ tự bảng chữ cái Tiếng Việt. Khi nắm được bản chất mỗi âm, các em
dùng ký hiệu để ghi lại. Như vậy CGD đi từ âm đến chữ
Mỗi âm có thể được ghi bằng nhiều chữ và có thể có nhiều nghĩa nên phải
viết đúng luật chính tả.
* Vần: Gp học sinh nắm được 4 kiểu vần Tiếng Vit (vần ch âm chính;
vần âm đệm, âm chính; vần âm cnh, âm cuối; vần âm đệm, âm chính,
âm cuối); nắm được cấu tc vần của Tiếng Việt gồm: âm đầu, âm đệm, âm chính,
âm cuối.
Bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: lebe-vq1ch
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Bồi dưỡng thường xuyên 9 10 357