Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi Phan Trường
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT ĐATEH
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG
Tổ khối 4 – 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đateh, ngày 1 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 3
Module TH15:Tháng 10/2014: MỘT SỐ PPDH TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC
A. TÌM HIỂU VỀ PPDH, PPDH TÍCH CỰC
1. Thế nào là PPDH
Phương pháp DH chính là cách thức, là con đường hoạt động chung giữa giáo viên và học sinh trong những
điều kiện DH xác định, nhằm đạt tới mục đích DH.
2. PPDH tích cực là gì
Phương pháp dạy học tích cực là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp
giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. "Tích cực" trong
PPDH tích cực được dùng với nghĩa là hoạt động, chủ động, PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa,
tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học
chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy.
Ta có thể khẳng định rằng: PPDH tích là thuật ngữ dùng để chỉ những ppdh phát huy được tính tích cực, chủ
động học tập của học sinh. PPDH tích cực không phải là một PPDH cụ thể mà bao gồm nhiều PP cụ thể phù
hợp với QĐDH tích cực
3. Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực.(có 4 đặc trưng)
a. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.
Khi sử dụng PPDH tích cực, người học - đối tượng của hoạt động "dạy", đồng thời là chủ thể của hoạt động
"học" - được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám
phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được giáo viên sắp đặt. Dạy
theo cách này thì giáo viên không chỉ giản đơn truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động. Chương trình
dạy học phải giúp cho từng học sinh biết hành động và tích cực tham gia các chương trình hành động của
cộng đồng.
b. Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.
PPDH tích cực luôn chú trọng việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp
nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học. Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương
pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người
học có được PP, KN, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong
mỗi con người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội.
c. Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác.
Trong một lớp học mà trình độ kiến thức, tư duy của học sinh không thể đồng đều tuyệt đối thì khi áp dụng
phương pháp tích cự...
PHÒNG GD&ĐT ĐATEH
TRƯNG TH KIM ĐỒNG
Tổ khối 4 – 5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đateh, ngày 1 tháng 4 năm 2015
BÁO CÁO
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 3
Module TH15:Tháng 10/2014: MỘT SỐ PPDH TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC
A. TÌM HIỂU VỀ PPDH, PPDH TÍCH CỰC
1. Thế nào là PPDH
Phương pháp DH chính là cách thức, là con đường hoạt động chung giữa giáo viên và học sinh trong những
điều kiện DH xác định, nhằm đạt tới mục đích DH.
2. PPDH tích cực là gì
Phương pháp dạy học tích cực là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp
giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. "Tích cực" trong
PPDH tích cực được dùng với nghĩa là hoạt động, chủ động, PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa,
tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học
chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy.
Ta có thể khẳng định rằng: PPDH tích là thuật ngữ dùng để chỉ những ppdh phát huy được tính tích cực, chủ
động học tập của học sinh. PPDH tích cực không phải là một PPDH cụ thể mà bao gồm nhiều PP cụ thể phù
hợp với QĐDH tích cực
3. Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực.(có 4 đặc trưng)
a. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.
Khi sử dụng PPDH tích cực, người học - đối tượng của hoạt động "dạy", đồng thời là chủ thể của hoạt động
"học" - được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám
phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được giáo viên sắp đặt. Dạy
theo cách này thì giáo viên không chỉ giản đơn truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động. Chương trình
dạy học phải giúp cho từng học sinh biết hành động và tích cực tham gia các chương trình hành động của
cộng đồng.
b. Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.
PPDH tích cực luôn chú trọng việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp
nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học. Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương
pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người
học có được PP, KN, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong
mỗi con người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội.
c. Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác.
Trong một lớp học mà trình độ kiến thức, tư duy của học sinh không thể đồng đều tuyệt đối thì khi áp dụng
phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận sự phân hóa về cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập,
nhất là khi bài học được thiết kế thành một chuỗi công tác độc lập.
Tuy nhiên, trong học tập, không phải mọi tri thức, kĩ năng, thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động
độc lập cá nhân. Lớp học là môi trường giao tiếp thầy - trò, trò - trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá
nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập. Thông qua thảo luận, tranh luận trong tập thể, ý kiến mỗi cá
nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. Trong nhà
trường, phương pháp học tập hợp tác được tổ chức ở cấp nhóm, tổ, lớp hoặc trường. . Học tập hợp tác làm
1
Bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: Phan Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bồi dưỡng thường xuyên 9 10 225