Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên

Được đăng lên bởi Manh Huynh
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viên lầmột trong những nhân tổ quan trọng quyết định chất
lương giáo dục và đầo tạo nguồn nhân lục cho đất nuỏc. D o
vậy, Đảng, Nhà nuỏc ta đặc biệt quan lâm đến công tác xây
dung và phát triển đội ngũ giáo viên. Một trong những nội dung
đuợc chú trong trong công tấc này ]à bồi dưỡng thường xuyên
(BDTX) chuyên mòn, nghiệp vụ cho giáo viên.
BDTX chuyên mòn, nghiệp vụ cho giáo viên là một trong những
mò hình nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục cho giáo vĩÊn và
được xem là mô hình cỏ ưu thế giúp sổ đông giáo vĩÊn được
tiếp cận vỏi các chương trình phát triển nghỂ nghiệp.
Tiếp nổi chu kì II, chu kì III BD1X giáo viÊn mầm non, phổ
thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dụng chương trinh BDTX
giáo viên và quy chế BDTX giáo viên theo tĩnh thần đổi mỏi
nhằm nâng cao chất lương và hiệu quả cửa công tác BDTX giáo
vĩÊn trong thòi gian tủi. Theo đò, các nội dung BDTX chuyÊn
môn, nghiệp vụ cho giáo viên đã đuợc sác định, cụ thể là:
Bồi dương đáp ứng yỀu cầu thục hiện nhiệm vụ năm học
theo cáp học (nội dung bồi dưỡng 1);
Bồi dương đáp úng yêu cầu thục hiện nhiệm vụ phát triển
giáo dục địa phương theo năm học (nội dung bồi dưỡng 2);
Bồi dưỡng đáp úng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liÊn tục
của giáo vĩÊn (nội dung bồi dưỡng 3).
Theo đỏ, hằng năm mỗi giáo vĩÊn phẳi xây dung kỂ hoạch và
thục hiện ba nội dung BD1X trÊn với thời lượng 120 tiết, trong
đỏ: nội dung bồi dưỡng 1 và 2 do các cơ quan quân lí giáo dục
các cẩp chỉ đạo thục hiện và nội dung bồi dưỡng 3 do giáo vĩÊn
lụa chọn để tụ bồi dưỡng nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục
cửa minh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trinh BDTX giáo
viên mầm non, phổ thông và giáo dục thưững xuyên với cẩu trúc
gồm ba nội dung bồi dưỡng trÊn. Trong đỏ, nội dung bồi dương
3 đã đuợc sác định và thể hiện duỏi hình thúc các module bồi
dương làm co sờ cho giáo vĩÊn tụ lụa chọn nội dung bồi dưỡng
phù hợp để xây dụng kế hoạch bồi duõng hằng năm của minh.
ĐỂ giúp giáo viên tụ học, tụ bồi dương là chính, Bộ Giáo dục và
Đào tạo đã giao cho Cục Nhà giáo và cán bộ quân lí cơ sờ giáo
5

dục chú trì xây
dụng bộ tài liệu gồm các module tương úng với nội dung bồi
duõng 3 nhằm phục vụ công tác BDTX giáo vĩÊn tại các địa
phương trong cả nước. Ở moi cầp học, các module đượcxếp
theo các nhòm tương ứng vỏi các chú đỂ trong nội dung bồi
dưỡng 3.
Moi module bồi đương đuợc biÊn soạn như một tài liệu huỏng
dẫn tụ học, với cẩu trúc chung gồm;
Xác định mục ÜÊU cần bồi dương theo quy định cửa
chuơng trình BDTX giáo vĩÊn;
- H oạch định nội dung giúp...
5
Giáo viên lầmột trong những nhân tổ quan trọng quyết định chất
lương giáo dục đầo tạo nguồn nhân lục cho đất nuỏc. D o
vậy, Đảng, Nhà nuỏc ta đặc biệt quan lâm đến công tác xây
dung phát triển đội ngiáo viên. Một trong những nội dung
đuợc chú trong trong công tấc này bồi dưỡng thường xuyên
(BDTX) chuyên mòn, nghiệp vụ cho giáo viên.
BDTX chuyên mòn, nghiệp vụ cho giáo viên là một trong những
hình nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục cho giáo vĩÊn
được xem mô hình cỏ ưu thế giúp sổ đông giáo vĩÊn được
tiếp cận vỏi các chương trình phát triển nghỂ nghiệp.
Tiếp nổi chu II, chu III BD1X giáo viÊn mầm non, phổ
thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dụng chương trinh BDTX
giáo viên quy chế BDTX giáo viên theo tĩnh thần đổi mỏi
nhằm nâng cao chất lương hiệu quả cửa công tác BDTX giáo
vĩÊn trong thòi gian tủi. Theo đò,c nội dung BDTX chuyÊn
môn, nghiệp vụ cho giáo viên đã đuợc sác định, cụ thể là:
- Bồi dương đáp ứng yỀu cầu thục hiện nhiệm vụ năm học
theo cáp học (nội dung bồi dưỡng 1);
- Bồi dương đáp úng yêu cầu thục hiện nhiệm vụ phát triển
giáo dục địa phương theo năm học (nội dung bồi dưỡng 2);
- Bồi dưỡng đáp úng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liÊn tục
của giáo vĩÊn (nội dung bồi dưỡng 3).
Theo đỏ, hằng m mỗi giáo vĩÊn phẳi xây dung k hoạch
thục hiện ba nội dung BD1X trÊn với thời lượng 120 tiết, trong
đỏ: nội dung bồi ỡng 1 và 2 do các quan quân giáo dục
các cẩp chỉ đạo thục hiện nội dung bồi dưỡng 3 do giáo vĩÊn
lụa chọn để tụ bồi dưỡng nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục
cửa minh.
Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành chương trinh BDTX giáo
viên mầm non, phổ thông và giáo dục thưững xuyên với cẩu trúc
gồm ba nội dung bồiỡng trÊn. Trong đỏ, nội dung bồi dương
3 đã đuợc sác định và thể hiện duỏi nh thúc các module bồi
dương làm co sờ cho giáo vĩÊn tlụa chọn nội dung bồi dưỡng
phù hợp để xây dụng kế hoạch bồi duõng hằng năm của minh.
ĐỂ giúp giáo viên tụ học, tụ bồi dương là chính, Bộ Giáo dục và
Đào tạo đã giao cho Cục Nhà giáo và cán bquân sờ giáo
Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên - Người đăng: Manh Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên 9 10 38